Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.


Amatu konkursu ziņas

Liepājas Universitāte (reģ. Nr.3093000219) izsludina konkursu uz amata vietu


ZINĀTNES PROREKTORS
Galvenie amata pienākumi:
1. Izstrādāt un īstenot Liepājas Universitātes zinātniskās darbības attīstības stratēģiju.
2. Nodrošināt Liepājas Universitātes zinātniskās darbības mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.
3. Pārraudzīt un koordinēt Liepājas Universitātes zinātnisko darbību atbilstoši kvalitātes kritērijiem, t.sk.:
3.1. nodrošināt zinātnieka tiesību un pienākumu, zinātniskās darbības brīvības ievērošanu;
3.2. nodrošināt zinātniskās darbības un personāla kvantitātes un kvalitātes atbilstību zinātnisko institūciju, kā arī universitāšu kritērijiem;
3.3. koordinēt pētniecības plānu (nozaru tematisko plānu, konferenču plānu) izstrādi un kontrolēt to izpildi;
3.4. koordinēt un veicināt struktūrvienību un akadēmiskā personāla piedalīšanos valsts un starptautiskās pētniecības programmās un projektos;
3.5. veidot sadarbību ar vietējā mēroga un starptautiskiem sadarbības partneriem zinātniskās darbības attīstībai un īstenošanai;
3.6. organizēt un pārraudzīt zinātniski pētniecisko struktūrvienību darbību;
3.7. koordinēt mācībspēku zinātniskās kvalifikācijas pilnveides plānošanu un kontrolēt apstiprināto plānu izpildi;
3.8. organizēt un atbildēt par uzņemšanas procesu doktorantūras studijās, pārraudzīt doktorantūras kvalitāti un darbību, kā arī pārraudzīt citu līmeņu studējošo zinātnisko darbību.
4. Pildīt citus līdzīgus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu, kā arī citus pienākumus/ uzdevumus pēc rektora norādījumiem vai zinātnes prorektora amata kompetencē esošos vai tam noteiktos pienākumus/ uzdevumus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību/ normatīvajiem aktiem, Liepājas Universitātes Satversmi, Satversmes, Padomes un Senāta lēmumiem/ rīkojumiem.
Nepieciešamā izglītība, kvalifikācija, prasmes un īpašības:
1. Zinātnes doktora grāds (priekšrocība dabaszinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas zinātnes nozaru grupas vai ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozarē); darbs akadēmiskajā amatā (vadošā pētnieka, pētnieka, profesora vai asociētā profesora amatā).
2. Vismaz 2 gadu akadēmiskā un augstskolas administratīvā darba pieredze.
3. Zināšanas augstskolu zinātniskās darbības normatīvo aktu regulējumā.
4. Komunikācijas, argumentācijas, vadības un finanšu vadības prasmes un pieredze.
5. Latviešu valodas prasmes vismaz C līmeņa 1. pakāpē un angļu valodas prasmes vismaz C līmeņa 1. pakāpē.


Citi nosacījumi:
1. Darba vieta – Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401.
2. Darba līgums uz noteiktu laiku.
3. Darba alga – 1700,00 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Pieteikšanās līdz š. g. 12.septembrim, sūtot pieteikumu un dzīves un darba gājumu (CV), norādot akadēmiskā un administratīvā darba pieredzes apkopojumu, uz e-pastu personaldala@liepu.lv.
Sīkāka informācija pa tālr. 63407782 (Personāla un dokumentu pārvaldības daļa).
Liepājas Universitāte kā jūsu personas datu apstrādes pārzinis, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informē, ka konkursa ietvaros sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Dažādi sludinājumi


Paziņojums par noteikto tarifu
SIA "Liepājas enerģija", reģ. Nr. 42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, Latvija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz  siltumenerģijas ražošanas koģenerācijā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu pie dažādām dabasgāzes cenām intervālā no 27,50 eiro/MWh līdz 419,00 eiro/MWh, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 (prot. Nr.23, 12.p.) Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika, un pamatojumu noteiktajam tarifam.
Sabiedriskā pakalpojuma veids – siltumenerģijas ražošana koģenerācijā.
Noteiktais tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,07 eiro/MWh un ar neparedzētajām izmaksām un ieņēmumiem 0,96 eiro/MWh) stāsies spēkā  2023. gada 1. oktobrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).
Noteiktais tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,07 eiro/MWh) stāsies spēkā  2024. gada 1. oktobrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).
Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.
No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022. gada 30. augusta lēmumu Nr. 138 Par SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifiem apstiprināto tarifu, kas 2022. gada 31. augustā publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022.; 168.10).
Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā un elektroenerģijas cenu izmaiņām.
Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas ražošana koģenerācijā tarifu lietotājs var SIA "Liepājas enerģija" birojā Ludviķa ielā 15, Liepāja, LV-3401, Latvija darba dienās no pulksten 10 līdz 12, iepriekš sazinoties ar SIA "Liepājas enerģija" klientu daļu pa tālr. 63488866, vai rakstot uz e-pastu: info@liepajasenergija.lv.
Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA "Liepājas enerģija" birojā Ludviķa ielā 15, Liepāja, LV-3401, Latvija, vai info@liepajasenergija.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Paziņojums par noteikto tarifu
SIA "Liepājas enerģija", reģ. Nr. 42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, Latvija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu pie dažādām dabasgāzes cenām intervālā no 19,50 eiro/MWh līdz 410,50 eiro/MWh, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 (prot. Nr.16, 12.p.) Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika, un pamatojumu noteiktajam tarifam.
Sabiedriskā pakalpojuma veids – siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale un siltumenerģijas tirdzniecība.
Noteiktais tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,51 eiro/MWh un ar neparedzētajām izmaksām un ieņēmumiem 8,38 eiro/MWh) stāsies spēkā  2023. gada 1. oktobrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).
Noteiktais tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,51 eiro/MWh) stāsies spēkā  2024. gada 1. oktobrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).
Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.
No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022. gada 30. augusta lēmumu Nr. 139 Par SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem apstiprināto tarifu, kas 2022. gada 31. augustā publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022.; 168.11).  
Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā, iepirktās siltumenerģijas un elektroenerģijas cenu izmaiņām.
Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu   tarifu lietotājs var  SIA "Liepājas enerģija" birojā Ludviķa ielā 15, Liepāja, LV-3401, Latvija darba dienās no pulksten 10 līdz 12,  iepriekš sazinoties ar SIA "Liepājas enerģija" klientu daļu pa tālr. 63488866, vai rakstot uz e-pastu: info@liepajasenergija.lv.
Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Liepājas enerģija" birojā Ludviķa ielā 15, Liepājā, LV-3401, Latvija, vai info@liepajasenergija.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Izsoles

Liepājas Universitāte Elektronisko izsoļu vietnē pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu Nr. 13 ar kopējo platību 46,7 kv.m, kadastra Nr. 1700 902 5005, un pie tā piederošās 467/25915 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļa mājas, kadastra apzīmējums 1700 031 0081 001, zemes kadastra apzīmējums 1700 031 0081, kas atrodas Liepājā, Uliha ielā 12. Nekustamā īpašuma novērtējums - 33 500 eiro. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena – 33 500 eiro. Izsolāmā objekta nosacītās (sākuma) cenas pārsolīšanas solis noteikts 1000,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekiem jāieskaita Liepājas Universitātes norēķinu kontā - AS Swedbank, konts LV60HABA0551055056040, SWIFT kods HABALV22, nodrošinājums 10% apmērā no izsoles nosacītās (sākuma) cenas, tas ir, 3350 eiro ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma Uliha ielā 12-13, Liepājā, izsoles nodrošinājuma nauda". Izsoles sākums – 2023. gada 30. augustā pulksten 13. Izsoles noslēgums – 2023. gada 29. septembrī pulksten 13.
Izsolāmais nekustamais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Liepājas Universitātes Saimniecības daļas vadītāju, mob. tālr. (+371) 22037523.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Bāriņu ielā 13-NT2, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē pārdod Lidijas Vaitkienes bezmantinieka mantojuma masā ietilpstošo nekustamo īpašumu Liepājā, Siguldas ielā 17-51, kad. Nr. 1700 900 2446. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma Nr. 51, kas atrodas Liepājā, Siguldas ielā 17, ar kopējo platību 50,1 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 501/29785 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Kreditors: Biedrība "Siguldas 17", jur. adrese: Siguldas iela 17-41, Liepāja, LV-3416. Nekustamā īpašuma novērtējums 25 700 eiro, izsoles sākumcena – 25 700 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis –2000,00 eiro. Izsole sāksies 2023. gada 30. augustā un noslēgsies 2023. gada 29. septembrī pulksten 13.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 19. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2570 eiro, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 152. panta ceturto daļu nosolītājam jāiemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Noteiktās maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālr. informācijai 63451351, 20176868. Izsoles norises noteikumi.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA KUNDZIŅA, personas kods 050132-XXXXX, miršanas datums 17.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241508.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OĻEGS RUDENKO, personas kods 070470-XXXXX, miršanas datums 21.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241511.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SIMONA RAIZERE, personas kods 050263-XXXXX, miršanas datums 18.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241541.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DMITRIJS ŠADRINS, personas kods 120228-XXXXX, miršanas datums 10.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241479.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JOANA MILIENE, personas kods 210733-XXXXX, miršanas datums 16.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241484.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HARIJS BLŪMS, personas kods 220438-XXXXX, miršanas datums 14.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Ilona Litinska
Prakses vietas adrese: Liepājas iela 48, Kuldīga, LV-3301
Mantojumu reģistra Nr.: 241399.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Ilonas Litinskas prakses vietas adresē: Liepājas iela 48, Kuldīga, LV-3301, 25.09.2023. pulksten 13.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS ROĶIS, personas kods 010259-XXXXX, miršanas datums 12.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241401.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ULDIS TEOBALDS GELEVICS (ULDIS TEOBALD GELEVICS), dzim. 07.09.1930., miršanas datums 10.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Linda Jāgere-Birzniece
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241424.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SANTA VĒTRA, personas kods 280170-XXXXX, miršanas datums 11.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241394.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BENITA ZENTA DZIDRA ŠĒNIŅA, personas kods 060135-XXXXX, miršanas datums 17.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241365.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Privatizācijas ziņas

Paziņojums
SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (turpmāk – Possessor) paziņo: privatizācijai nodotas apbūvēta zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 5/9, Liepājā, kadastra Nr.17000200192, valstij piederošās 983/1000 domājamās daļas.
Kreditoru prasības un citas pretenzijas piesakāmas Possessor, K. Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas.
Informācija pa tālr.67021432; robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni apskatāmi Possessor mājaslapā sadaļā Darbības jomas/Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi/Nodoti privatizācijai.


Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas SIA "Swedbank Līzings" un SIA "GS Core" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr. C20249613, SIA "Swedbank Līzings" prasībā pret Oksanu Bondarenko un Denisu Bondarenko par parāda piedziņu, ko izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Maija Jansone. Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājiem OKSANAI BONDARENKO, dzim. 1979. gada 19. februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta 60 Duke Of York Avenue, Wakefield WF2 7BY, Lielbritānija, un DENISAM BONDARENKO, dzim. 1977. gada 5. augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta 60 Duke Of York Avenue, Wakefield WF2 7BY, Lielbritānija, ka minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā Kurzemes rajona tiesā Liepājā 2023. gada 17. oktobrī. Nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023. gada 17. oktobrī. Tiesa informē, ka atbildētājiem Oksanai Bondarenko un Denisam Bondarenko ir Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētāji ir tiesīgi izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina ALEKSANDRU TITOVU, dzim. 1964. gada 2. jūnijā, pēdējā zināmā adrese: Lidotāju iela 22-20, Ventspils, LV-3602, ierasties uz tiesas sēdi 2023. gada 23. novembrī pulksten 10 Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, 3. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69328423, "PlusPlus Baltic" OU prasībā pret Aleksandru Titovu par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesa aicina EDUARDU GRIBANOVU, dzim. 1981. gada 24. aprīlī, ierasties 2023.gada 28. novembrī pulksten 11 uz tiesas sēdi Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā (16. tiesas sēžu zālē) kā atbildētāju civillietā Nr. C69500922 apdrošināšanas akciju sabiedrības "Baltijas Apdrošināšanas Nams" prasībā pret Eduardu Gribanovu par zaudējumu atlīdzināšanu.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Reģistrācijas lietai pievienots reorganizācijas lēmuma projekts
Reģistrācijas numurs: 52102008471
Firma: A.Zvaigznes komercfirma
Juridiskā adrese: Liepāja, Šķēdes iela 19 - 40
Izdarīts ieraksts: 30.08.2023.
Publikācijas Nr.: KMR00151853024728.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.08.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203504270
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MB solution"
Pamatkapitāls: 30.00 eiro
Adrese: Katedrāles iela 17 - 38, Liepāja, LV-3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.08.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203504213
Firma: SIA "Zahidas Butajevas ģimenes ārsta prakse"
Pamatkapitāls: 10.00 eiro
Adrese: Imantas iela 24 - 1, Liepāja, LV-3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.08.2023.
Reģistrācijas numurs: 4020350470
Firma: SIA "KV Tuning"
Pamatkapitāls: 100.00 eiro
Adrese: Krūmu iela 30 - 58, Liepāja, LV-3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.08.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203504980
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līgas Zvaigznes prakse"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Alejas iela 23/25 - 33, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 01.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40002206226
Firma: OJ TRANS IK
Adrese: Rojas iela 3 - 11, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 01.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203505308
Firma: SIA "Dominex"
Pamatkapitāls: 10.00 eiro
Adrese: Bāriņu iela 34 - 1, Liepāja, LV-3401