Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumenta un zīmoga atsaukums

Uzskatīt par nederīgu atestātu Nr. 514335, izsniegtu 1988.gada 26.jūnijā VĒSMAI DUKATANEI (pers. kods 2211XX–XXXXX) par iegūto vispārējo vidējo izglītību Liepājas Raiņa 6.vidusskolā.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts biedrība

Reģistrācijas datums: 11.04.2022
Reģistrācijas numurs: 40008315172
Nosaukums: "SPRĪDĪŠA KOMANDA"
Adrese: Dārza iela 42, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.04.2022
Reģistrācijas numurs: 50203393141
Firma: SIA "NIKSI TRANSPORT"
Pamatkapitāls: 9100 EUR
Adrese: Rietumkrasta iela 4 – 10, Liepāja, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.04.2022
Reģistrācijas numurs: 40203393046
Firma: SIA "ZOSS"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Saules iela 4 – 8, Liepāja, LV–3401

Izsoles

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) atkārtotās elektroniskajās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamos īpašumus:
[..]
2) Zivju ielā 10/12, Liepājā (kadastra numurs 1700 533 0009), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 1700 033 0010 008). Izsoles sākumcena EUR 5920. Izsoles solis – EUR 100.
[..]
Izsoles sākums – 2022.gada 14.aprīlī, izsoles noslēgums – 2022.gada 16.maijā plkst. 13.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 4.maijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.
Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.
Nekustamos īpašumus var iegādāties, izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.
Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Saskaņot objektu apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi", tālrunis uzziņām 80002000, 26320958. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Romānam Čimbaram piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas 1905.gada ielā 9 – 10, Liepājā. Piedzinējs: MAS PNB Banka, adrese: Elizabetes iela 15 – 2, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no telpas Nr.10 ar kopējo platību 40,7 m2, un 339/3555 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā ar kadastra Nr. 17009025139, nav reģistrēts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 4400,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 3.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 440,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 13.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 13.maijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Kasparam Jansonam piederošo nekustamo īpašumu (1/2 domājamā daļa), kas atrodas Ugāles ielā 11 – 35, Liepājā. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, un Linda Freimane. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 42 m2 un 390/28849 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4142 35, kadastra Nr. 1700 902 8041. Izsolē tiek pārdota ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/2 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 7900,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 2.maijam izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 790,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 12.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 12.maijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Bāriņu ielā 13–NT2, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod 1/9 domājamo daļu no Andrejam Sisenim piederošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 8, Liepāja, kad. Nr. 17000210223. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2777 kv.m. Uz zemes gabala atrodas citām personām piederošas ēkas. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, jur. adrese: Talejas iela 1, Rīga, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, jur. adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums 2700,00 EUR, izsoles sākumcena – 2700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 250,00 EUR. Izsole sāksies 2022. gada 12.aprīlī un noslēgsies 2022. gada 12. maijā plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 2. maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 270,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIGRĪDA LIELGALVE, personas kods 010939–XXXXX, miršanas datums 07.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELMĀRS EGLĪTIS, personas kods 241153–XXXXX, miršanas datums 09.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 10.03.2023.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS KLIMKOVIČS (ULADZIMIR KLIMKOVICH), dzimšanas datums 30.07.1964., personas kods 3300764B001PB3, miršanas datums 29.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRONS KARAFJOLOVS, personas kods 250729–XXXXX, miršanas datums 04.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PĒTERIS OTAŅĶIS, personas kods 051126–XXXXX, miršanas datums 10.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĀRIJA KOGANE, personas kods 240438–XXXXX, miršanas datums 23.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS DAMOVS, personas kods 231047–XXXXX, miršanas datums 22.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNDARS ALBERTS ĀBOLIŅŠ, personas kods 220843–XXXXX, miršanas datums 12.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NORMUNDS BLUĶIS, personas kods 130565–XXXXX, miršanas datums 07.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA ČAIKA, personas kods 280151–XXXXX, miršanas datums 14.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNOLDS FELDMANIS, personas kods 221138–XXXXX, miršanas datums 04.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JANINA SPIRIDO, personas kods 130137–XXXXX, miršanas datums 09.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDĪNA PETERMANE, personas kods 120439–XXXXX, miršanas datums 07.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SOFIJA BATALOVA, personas kods 021036–XXXXX, miršanas datums 13.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69167222 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" prasībā pret Jiluņu Viljamu Vonu (Yi Lun William Wong) par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina 1989. gada 29. janvārī dzimušo JILUŅU VILJAMU VONU (YI LUN WILLIAM WONG), pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ģenerāļa Baloža iela 39–61, Liepāja, LV–3414, iesniegt tiesā paskaidrojumus par prasību 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tajā skaitā tiesības pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam, ja pastāv Civilprocesa likuma 19. pantā norādītie apstākļi. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Civillietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Sarmīte Lucava rakstveida procesā (Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmā daļa) un saīsināts spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022. gada 16. maijā. Pēc jūsu lūguma spriedums var tikt nosūtīts uz jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi vai pa pastu. Savas lietas virzībai var sekot tīmekļvietnē manas.tiesas.lv.

Kurzemes rajona tiesā saņemts SIA "Intrum Latvia" pieteikums par puses aizstāšanu civillietā Nr. C20265410. Kurzemes rajona tiesa paziņo AGRITAI ČIRKŠEI, dzim. 1970.gada 10.oktobrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Eduarda Veidenbauma iela 2A–19, Liepāja, ka 2022. gada 24.maijā tiesnese Inta Pūce rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, izskatīs SIA "Intrum Latvia" pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C20265410 Antrai Čirkšei ir Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 24.maijā. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētāja ir tiesīga izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.

Kurzemes rajona tiesas (Liepājā) lietvedībā atrodas SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.C20 1439 08 Lindorff Oy Latvijas filiāles prasībā pret VADIMU KAZAKOVU par parāda piedziņu, ko izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Maija Jansone. Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam Vadimam Kazakovam, dzim. 1950.gada 11.maijā, ka minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā Kurzemes rajona tiesā (Liepājā) 2022.gada 4.augustā. Nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 4.augustā. Tiesa informē, ka atbildētājam Vadimam Kazakovam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.