Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Matīsa Gūtmaņa iela 7–6, Liepāja, kadastra Nr.17009030750, kas pieder Evijai Viļnovičai. Parādniece: Evija Viļnoviča. Piedzinēji: SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV–3416, Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401, IK DMK Pārvalde, reģistrācijas Nr.42102040924, Lāčplēša iela 38–5, Liepāja, LV–3401. Novērtējums: EUR 400,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvoklis pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā Liepājas pilsētas Jaunliepājas mikrorajonā, ar kopējo platību 25,1 m2 kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 251/2880 domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 17000200380001, 17000200380002, 17000200380003 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 17000200380. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009030750. Pirmās izsoles sākumcena EUR 400,00. Izsoles solis EUR 30,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 26. marts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 27. aprīlis plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 15. aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 40,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Mālu iela 3–10, Liepāja, kadastra Nr.17009030888, kas pieder Evijai Viļnovičai. Parādniece: Evija Viļnoviča. Piedzinēji: SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV–3416, Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401, IK DMK Pārvalde, reģistrācijas Nr.42102040924, Lāčplēša iela 38–5, Liepāja, LV–3401. Novērtējums: EUR 900,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvoklis pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā Liepājas pilsētas Vecliepājas mikrorajonā, ar kopējo platību 24,3 m2 kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 243/3275 domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 17000340318001, 17000340318002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000340318. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009030888. Pirmās izsoles sākumcena EUR 900,00. Izsoles solis EUR 50,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 26. marts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 27. aprīlis plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 15. aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 90,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 11 zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Jeļenai Bičanei piederošo nekustamo īpašumu Atmodas bulvāris 8B–47, Liepāja, kadastra Nr.17009012458, Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000116807–47. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', reģistrācijas Nr. 40003074764, Balasta dambis 15, Rīga, LV–1048, labā. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvoklis 29,9 kv.m platībā Nr. 47. Kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 17000020557). Kurzemes rajona tiesa Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000116807 47. Kadastra numurs 17009012458. Adrese/atrašanās vieta: Atmodas bulvāris 8B–47, Liepāja. [..] 4. Izsoles sākumcena – 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti eiro). [..] 7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 14. aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 370,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. LV07077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru; [..] Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020. gada 25. marts plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 24. aprīlis plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63232382.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2020. gada 9. martā ir apstiprināti loču kutera "Austra" izsoles noteikumi. Izsolē atsavināmais objekts (turpmāk– izsolāmā manta) ir loču kuteris "Austra". [..] Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā. Izsole notiks 2020. gada 20. aprīlī plkst. 10.00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā) Fēniksa ielā 4, Liepājā. Izsolāmās mantas sākumcena ir 175 122,31 EUR (viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts divdesmit divi euro, 31 cents), neieskaitot PVN. Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma apmērs 17 512,23 EUR (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti divpadsmit euro un 23 centi), kas iemaksājams kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000, ar atzīmi "Loču kutera "Austra" izsoles nodrošinājums" līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids– vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski www.liepaja–sez.lv, vai saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2020. gada 14. aprīlim plkst. 16.30, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 28348454.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2020.gada 9. martā ir apstiprināti gružu un naftas kuģa "Gunta" izsoles noteikumi. Izsolē atsavināmais objekts (turpmāk– izsolāmā manta) ir gružu un naftas kuģis "Gunta". [..] Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā. Izsole notiks 2020. gada 21. aprīlī plkst. 10.00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā. Izsolāmās mantas sākumcena ir 97 706,13 EUR (deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti seši euro, 13 centi), neieskaitot PVN. Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma apmērs 9770,61 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 61 cents), kas iemaksājams kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000, ar atzīmi Gružu un naftas kuģa "Gunta" izsoles nodrošinājums" līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids– vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski www.liepaja–sez.lv, vai saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmala 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2020. gada 21. aprīlim plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 28348454.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2020.gada 9. martā ir apstiprināti hidrogrāfijas kuģa "Kapteinis Grants" izsoles noteikumi. Izsolē atsavināmais objekts (turpmāk– izsolāmā manta) ir hidrogrāfijas kuģis "Kapteinis Grants". [..] Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā. Izsole notiks 2020. gada 22. aprīlī plkst. 10.00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā. Izsolāmās mantas sākumcena ir 141 880,32 EUR (simti četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit euro, 32 centi), neieskaitot PVN. Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma apmērs 14 188.03 EUR (četrpadsmit tūkstoši simtu astoņdesmit astoņi euro, 03 centi), kas iemaksājams kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000 ar atzīmi Hidrogrāfijas kuģa "Kapteinis Grants" izsoles nodrošinājums" līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids– vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski www.liepaja–sez.lv, vai saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2020. gada 14. aprīlim plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 28348454.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2020.gada 9. martā ir apstiprināti velkoņa "Klints" izsoles noteikumi. Izsolē atsavināmais objekts (turpmāk– izsolāmā manta) ir velkonis "Klints". [..] Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā. Izsole notiks 2020. gada 23. aprīlī plkst. 10.00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā. Izsolāmās mantas sākumcena ir 260 981,22 EUR (divi simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro, 22 centi), neieskaitot PVN. Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma apmērs 26 098,12 EUR (divdesmit seši tūkstoši deviņdesmit astoņi euro un 12 centi), kas iemaksājams kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000, ar atzīmi "Velkoņa "Klints" izsoles nodrošinājums" līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids– vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski www.liepaja–sez.lv, vai saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2020. gada 14. aprīlim plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 28348454.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2020.gada 9. martā ir apstiprināti velkoņa "Namejs" izsoles noteikumi. Izsolē atsavināmais objekts (turpmāk– izsolāmā manta) ir velkonis "Namejs". [..] Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā. Izsole notiks 2020. gada 24. aprīlī plkst. 10.00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā. Izsolāmās mantas sākumcena ir 227 000,00 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, 00 centi), neieskaitot PVN. Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma apmērs 22 700,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi), kas iemaksājams kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000 ar atzīmi "Velkoņa "Namejs" izsoles nodrošinājums" līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids– vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski www.liepaja–sez.lv, vai saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2020. gada 14. aprīlim plkst. 16.30, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 28348454.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103078192
Firma: SIA "DGE"
Adrese: Liepāja, Sakņu iela 5 – 51
Iecelts: Administrators: Lelde Lesiņa, personas kods 0109XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 24.02.2020. spriedums lietā Nr. C69189120
Izdarīts ieraksts: 17.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 52103071001
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Creative Kids"
Adrese: Liepāja, Dzērves iela 23 – 31
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 11.03.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/41113
Izdarīts ieraksts: 17.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103057171
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.V.Bars"
Adrese: Liepāja, Augustes iela 3 – 2
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 11.03.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/41112
Izdarīts ieraksts: 17.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103057561
Firma: SIA "GDDD"
Adrese: Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 8 – 37
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 11.03.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/41126
Izdarīts ieraksts: 17.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103076609
Firma: SIA "DURABL"
Adrese: Liepāja, Pļavu iela 4 – 11
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 11.03.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/41123
Izdarīts ieraksts: 17.03.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 42102043051
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV75ZZZ42102043051
Firma: IK "TAXI 555"
Adrese: Liepāja, Pāvilostas iela 8 – 49
Komersants: Sergejs Šistakovs, personas kods 2603XX–XXXXX

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103107788
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV66ZZZ42103107788
Firma: SIA "Shtirtskober"
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 3 – 102
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Edmunds Aizkalns, personas kods 1110XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 51203070751
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV22ZZZ51203070751
Firma: SIA "Liepājas Ezerkalni"
Adrese: Tukuma nov., Zentenes pag., "Ezerkalni"
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1590.00 EUR
Valde: Andra Rēdliha, personas kods 2608XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103107792
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV55ZZZ42103107792
Firma: SIA "Storat"
Adrese: Liepāja, Dzērves iela 19 – 62
Parakstītais pamatkapitāls: 4.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 4.00 EUR
Valde: Mārtiņš Stopelis, personas kods 2101XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103107805
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV92ZZZ42103107805
Firma: SIA Wooden floor technology
Adrese: Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 80 – 19
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Artis Dāniels Upmanis, personas kods 2701XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103107773
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV83ZZZ42103107773
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Larē"
Adrese: Liepāja, Ozolu iela 20
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Laura Adamoviča, personas kods 0310XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103079785
Firma: SIA "MIKANO"
Adrese: Liepāja, Siguldas iela 25 – 1
Atbrīvotas amatpersonas: Oskars Liepiņš, personas kods 3112XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Michael Nikolaus Ferdinand Micheiloff, personas kods 0310XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Galvenā valsts notāra 16.03.2020. lēmumu Nr.1–5n/279, atcelts valsts notāra 2019.gada 2.decembra lēmums Nr.6–12/144649 un valsts notāra 2020.gada 28.februāra lēmums Nr.15–10/25242 un atjaunota sabiedrības darbība, reģistrētas izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 16.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103080708
Firma: SIA "LIZZA"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 30/34 – 4
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 13.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 40103691963
Firma: SIA "GrosLat"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 30/34 – 4
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 13.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 52103035091
Firma: SIA "AT & F"
Adrese: Liepāja, Vītolu iela 1 – 11
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 13.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103074646
Firma: SIA "OK GLANSIG"
Adrese: Liepāja, Aisteres iela 7 – 65
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ainars Jakubauskis, personas kods 0311XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 20.02.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/48538, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 12.03.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40203015119
Firma: SIA "Hameleon Print"
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 5A – 17N
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Pavel Gordecky, dzimšanas datums: 30.01.1969., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr.55 3174399, izdošanas datums: 28.10.2015., Krievijas Federācija, izdevējs: FMS 32002, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.01.2020. lēmumu Nr.6–12/5147, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.03.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 42102043028
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV17ZZZ42102043028
Firma: IK DM 76
Adrese: Liepāja, Bārtas iela 3 – 6
Komersants: Vladimirs Lepeho, personas kods 3011XX–XXXXX

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 42102043032
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV06ZZZ42102043032
Firma: IK Gemini
Adrese: Liepāja, Celmu iela 3 – 23
Komersants: Vladimirs Meņšikovs, personas kods 3105XX–XXXXX

Reģistrācijas numurs: 42103094479
Firma: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA Lauma Medical
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Diāna Suprunoviča, personas kods 0105XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem
Ieceltas amatpersonas: valde: Indrek Rahumaa, dzimšanas datums: 17.02.1972., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. KE0241523, izdošanas datums: 18.06.2018., Igaunijas Republika, izdevējs: PPA, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 12.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103081436
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvnieks AB"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 11/11A – 6
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Andris Stūrītis, personas kods 1303XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Andris Stūrītis, personas kods 1303XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 10.03.2020. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 12.03.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Uliha iela 11/11A – 6

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103107699
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV44ZZZ42103107699
Firma: SIA "Atemper"
Adrese: Liepāja, Brāļu iela 6 – 6
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Uldis Mors, personas kods 2009XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 40003274380
Firma: SIA "PUŠKAITIS"
Adrese: Liepāja, Roņu iela 7 – 52
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 05.03.2020. lēmumu Nr.30.3–23.3.3/6358
Izdarīts ieraksts: 11.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103098235
Firma: SIA "KLEER"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 78 – 13
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Elvijs Lankovskis–Ķeķis, personas kods 080394–11912, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 10.03.2020.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIZMA ŽILVIJA ĶĒNIŅA, personas kods 230631–XXXXX, miršanas datums 03.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BIRUTA GRULLE, personas kods 030940–XXXXX, miršanas datums 03.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INTARS KALVĀNS, personas kods 190973–XXXXX, miršanas datums 31.10.2013.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRINA KULAGO, personas kods 160859–XXXXX, miršanas datums 10.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNITA KRONBERGA, personas kods 220565–XXXXX, miršanas datums 04.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDUARDS SEMENČENKO, personas kods 090272–XXXXX, miršanas datums 06.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA VOLOVIKA, personas kods 230154–XXXXX, miršanas datums 15.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 7 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAIJA SKRĪVELE, personas kods 310765–XXXXX, miršanas datums 25.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PJOTRS GUGAŠINS (PETR GUGASHIN), personas kods 130838–XXXXX, miršanas datums 07.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS GRUZDS, personas kods 3010657A018PB7, miršanas datums 10.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVANS TUMAŠS, personas kods 170672–XXXXX, miršanas datums 06.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesā atrodas civillieta Nr. C20411912, AS "DnB banka" prasībā pret Juriju Kiseļovu un Allu Demčenko par parāda piedziņu. Kurzemes rajona tiesā saņemts AS "Luminor bank" un SIA "Intrum Latvia" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C20411912. Kurzemes rajona tiesa paziņo ALLAI DEMČENKO, dzim. 1987. gada 17. decembrī, pēdējā zināmā deklarētā dzīvesvieta: Ģenerāļa Baloža iela 19–12, Liepāja, ka 2020. gada 23. aprīlī tiesnese Inta Pūce rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, izskatīs AS "Luminor bank" un SIA "Intrum Latvia" pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr.C20411912. Allai Demčenko ir Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktās procesuālās tiesības. Lietā pieņemto tiesas nolēmuma norakstu Alla Demčenko varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2020. gada 23. aprīlī.

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija paziņo, ka 2020. gada 17. aprīlī rakstveida procesā tiks izskatīta civillieta Nr. C29572917, SIA "NAMĪPAŠUMS 2000" prasībā pret Edgaru Matvijenko un Sigitu Brālīti par solidāru parāda pidziņu sakarā ar SIA "NAMĪPAŠUMS 2000" apelācijas sūdzību par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019. gada 5. jūlija spriedumu. Atbildētāja EDGARA MATVIJENKO, pers. kods 2906XX–XXXXX, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir Nākotnes iela 6–22, Liepāja, LV–3414. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija saskaņā ar Civilprocesa likuma 77. panta pirmo prim daļu informē atbildētāju Edgaru Matvijenko, ka iepriekš norādītā apelācijas sūdzība tiks izskatīta rakstveida procesā 2020. gada 17. aprīlī.