Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra, u.c. publiski pieejamās ziņas.

Amatu konkursu ziņas:

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles nodarbinātības aģents (1 amata vieta uz noteiktu laiku, 0,5 slodzes)
Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
- augstākā izglītība (izglītība sociālajās zinātnēs tiks uzskatīta par priekšrocību)
- vēlama darba pieredze klientu konsultēšanā
- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes
- Aģentūras darbību saistošo Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu nodarbinātības politikas jautājumos pārzināšana
- vēlamas divas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī
- prasme strādāt ar datoru (MS Word, MS Excel) lietotāja līmenī un biroja tehniku
Amata pienākumi:
- veikt bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrāciju, pieņemt lēmumus par statusa piešķiršanu vai zaudēšanu
- sniegt konsultācijas par darba iekārtošanos, par dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos
- palīdzēt klientiem iesaistīties darba tirgū
- klientu datu apstrāde, darba vietu atlase no datu bāzes.
Pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija (20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis") jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālē (adrese: Graudu ielā 50, Liepāja, LV-3401, NVA Liepājas filiāles vadītājai D.Baumanei) vai jānosūta uz e-pastu: Dace.Baumane@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 63422404, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv.

Izsoles:
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2012.gada 11.decembrī Rīgā, Vaļņu ielā 28, rīko valsts nekustamo īpašumu un kuģa atkārtotas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli: Zivju ielā 4/6, Liepājā (kadastra numurs 1700 033 0038), 35/130 domājamo daļu no zemesgabala 581 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 033 0038) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 1700 033 0038 001 un 1700 033 0038 002) izsoli par sākumcenu Ls 49 040, izsoles laiks pulksten 13.00;

Administrators Normunds Sinkēvičs (sertifikāta Nr.00125, prakses vieta: Elizabetes iela 18-14, Rīga) paziņo, ka 07.12.2012. plkst.12.30 Rīgā, Blaumaņa ielā 36-4, tiek rīkota pirmā piespiedu pārdošana izsolē (ar augšupejošu soli) maksātnespējīgās SIA "RK NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Roņu ielā 6B, Liepājā, kad.Nr.17005300002, sastāv no ražošanas ēkas un noliktavas. Īpašuma novērtējums piespiedu pārdošanai un pirmās izsoles sākumcena Ls 48 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles dienai jāiemaksā SIA "RK NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI", reģ.Nr. 50103360661, AS "DnB Banka", konta Nr. LV56RIKO0002013278426, nodrošinājuma summa 10% apmērā no mantas novērtējuma, t.i. Ls 4810,00. Tālrunis 67284772.

Maksātnespējas procesa administratore Inese Pomaskova, prakses vietā Brīvības ielā 183 k-1-32, Rīgā, 04.12.2012. pārdod pirmajās izsolēs Jurijam Piļipčukam piederošos nekustamos īpašumus - dzīvokļus Liepājā:
1) plkst. 11.00 Lēņu iela 3-52, kadastra Nr.1700 902 8383, novērtējums Ls 2300,00;
2) plkst. 11.30 Turaidas iela 8 -3, kadastra Nr.1700 902 5459, novērtējums Ls 3000,00;
3) plkst. 12.00 Oskara Kalpaka iela 52/56-95, kadastra Nr.1700 902 3556, novērtējums Ls 1500,00. Hipotekārais kreditors VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", Doma laukums 4, Rīga.
4) plkst. 12.30 Atmodas bulvāris 14B-3, kadastra Nr.1700 902 4950, novērtējums Ls 2300,00;
5) plkst. 13.00 Ģenerāļa Baloža iela 9-20, kadastra Nr.1700 902 8379, novērtējums Ls 1500,00. Hipotekārais kreditors AS "SEB Banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.
Izsoles cenas nav apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā administratores Ineses Pomaskovas, reģ. Nr.16025711826, bankas kontā LV34HABA0551029954848 AS "Swedbank" nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma. Informācija pa tālr. 29539918.

MSIA "A.Spīdola" maksātnespējas procesa administratore Baiba Didrihsone, prakses vieta Rīgā, Martas ielā 9-37a, pirmajā izsolē pārdod parādniekam MSIA "A.Spīdola" piederošo nekustamo īpašumu - suņu audzētavu 598,6 kv.m platībā (kadastra nr. 1700523 0002), kas atrodas Liepājā, Brīvības ielā 170, reģistrēts Liepājas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0050 6945. Novērtējuma summa sastāda LVL 15 000 (piecpadsmit tūkstoši lati). Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsole notiks 2012.gada 5.decembrī plkst. 10.00 Rīgā, Martas ielā 9-37a. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesai līdz izsoles dienai.
Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā MSIA "A.Spīdola" (reģ. nr. 42102009653), norēķinu kontā Nr. LV06HABA0001409054029, kas atvērts AS "Swedbank", bankas kods HABALV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67273110, 29244105.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrejam Ostrovskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Toma ielā 48 - 4, Liepājā. Piedzinējs: Akciju sabiedrība "PrivatBank", adrese: Muitas iela 1, Rīga.
Nekustamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 66,4 m2, atrodas otrajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3890 4, kadastra Nr. 1700 901 0474.
Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 8300,00 (astoņi tūkstoši trīs simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 3.decembrī pulksten 14.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 830,00 (astoņi simti trīsdesmit lati un 00 santīmi). Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē Jānim Keišam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Lapu ielā 8A, Liepājā. Parādnieki: Jevgeņija Kašajeva un Jānis Keišs. Piedzinējs: Akciju sabiedrība "PrivatBank", adrese: Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 737 m2, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 89,2 m2, saimniecības ēkas un šķūņa ēkas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1463, kadastra Nr. 1700 011 0039. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 20 400,00 (divdesmit tūkstoši četri simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 3.decembrī pulksten 13.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917
depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 2040,00 (divi tūkstoši četrdesmit lati un 00 santīmi). Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē ieķīlāto trešās personas Aļjas Dmitrijevas nekustamo īpašumu, kas atrodas Buru ielā 6, Liepājā. Parādnieki: Jevgeņija Kašajeva un Jānis Keišs. Piedzinējs: Akciju sabiedrība "PrivatBank", adrese: Muitas iela 1, Rīga.
Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 807 m2, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 709,7 m2 un trijām šķūņa ēkām, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3470, kadastra Nr. 1700 011 0004. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 3.decembrī pulksten 14.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati un 00 santīmi). Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA ''Jaunliepājas dzirnavas'', juridiskā adrese: Brīvības iela 23, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Brīvības ielā 23, Liepājā. Piedzinēji: VAS "Privatizācijas aģentūra", adrese: K.Valdemāra iela 31, Rīga, Valsts Ieņēmumu dienests, adrese: Smilšu iela 1, Rīga un Liepājas pilsētas dome, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no ražošanas ēkas ar kopējo platību 984,3 m2, ražošanas ēkas ar kopējo platību 838,9 m2, mehāniskās darbnīcas ēkas, caurlaides ēkas un divām noliktavas ēkām, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5404, kadastra Nr. 1700 521 0214. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 30 100,00 (trīsdesmit tūkstoši viens simts lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 4.decembrī pulksten 11.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 3010,00 (trīs tūkstoši desmit lati un 00 santīmi). Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Innai Strogonovai (Matvejevai) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 8 - 33, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000141396 33, kadastra Nr. 1700 902 5939, ar izsoles sākumcenu LVL 1900,00 (viens tūkstotis deviņi simti lati un 00 santīmi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā. Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2012.gada 4.decembrī pulksten 10.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses
 vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Jurim Skudrītim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Brīvības ielā 17/19 - 8, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2819 8, kadastra Nr. 1700 900 0425 ar izsoles sākumcenu LVL 7200,00 (septiņi tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā. Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2012.gada 4.decembrī pulksten 10.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē SIA "Karteris", juridiskā adrese: Pļavu iela 55, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Pļavu ielā 55, Liepājā. Parādnieki: SIA "Karteris", reģistrācijas numurs 40003898492, juridiskā adrese: Pļavu iela 55, Liepāja, Arta Jansone un Andris Jansons. Piedzinējs: VAS ''Latvijas Hipotēku un zemes banka'', reģistrācijas numurs 40003132437, adrese - Doma laukums 4, Rīga, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra", reģistrācijas numurs 40003426895, adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2901 m2 un auto servisa ēkas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5378, kadastra Nr. 1700 041 0410. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 80 800,00 (astoņdesmit tūkstoši astoņi simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 3.decembrī pulksten 15.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 8080,00 (astoņi tūkstoši astoņdesmit lati un 00 santīmi). Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Guntim Augucevičam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Teodora Breikša ielā 13 - 11, Liepājā. Piedzinējs: Akciju sabiedrība "DnB Banka", adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 25,0 m2, atrodas otrajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4104 11, kadastra Nr. 1700 902 5010. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 1600,00 (viens tūkstotis seši simti lati un 00
santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 3.decembrī pulksten 11.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 160,00 (viens simts sešdesmit lati un 00 santīmi). Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta: Graudu iela 27/29, 417.kab., Liepāja, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājā, 1905.gada ielā 11-10. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 32,5 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 325/4470 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes un trīs palīgēkām, atrodas trīsstāvu ēkas trešajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3832-10, kadastra Nr.1700 902 4939. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Viktors Valeiņa. Piedzinēji: Tatjana Filatkina; Uzturlīdzekļu Garantijas fonds, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums LVL 2000 (divi tūkstoši lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena LVL 1500 (viens tūkstotis pieci simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 5.decembrī plkst. 11.00 Liepājā, Graudu ielā 27/29, 417.kabinets (ceturtajā stāvā). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas - LVL 200 (divi simti lati un 00 santīmi) - zvērinātas tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848, depozītu kontā LV72TREL9199005001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr.8-8-2007. Tālrunis uzziņām 63424850, 29187503.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta: Graudu iela 27/29, Liepāja, pārdod otrajā izsolē Sergejam Hapovam piederošās 6360/131270 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Liepājā, Toma ielā 44. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Sergejs Hapovs. Piedzinēji - AS "DNB Banka" adrese: Skanstes iela 12, Rīga; Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Smilšu iela 1, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1393 kv.m platībā un namīpašuma, kas sastāv no divām dzīvojamām mājām un šķūņa, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1053, kadastra numurs 1700 036 0047. Zemesgrāmatā reģistrēta kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtība. Sergejam Hapovam piederošās 6460/131270 domājamās daļas nekustamajā īpašumā Liepājā, Toma ielā 44, ir atsevišķs dzīvoklis Nr.10 ar kopējo platību 63,6 kv.m, kas ir arī telpu grupa Nr.009, sastāv no divām istabām, virtuves, tualetes, vannas istabas, koridora, atrodas trīsstāvu ķieģeļu mūra pirmskara laika būvētā daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas trešajā stāvā. Nekustamā īpašuma 6360/131270 domājamās daļas piespiedu pārdošanas novērtējums LVL 13 000 (trīspadsmit tūkstoši lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena LVL 9750 (deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 5.decembrī plkst. 11.30 Liepājā, Graudu ielā 27/29, 417.kabinets (ceturtajā stāvā). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas - LVL 1300 (viens tūkstotis trīs simti lati un 00 santīmi) - zvērinātas tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848, depozītu kontā LV72TREL9199005001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr.562-8-2012. Tālrunis uzziņām 63424850, 29187503.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta: Graudu iela 27/29, Liepāja, pārdod otrajā izsolē Sergejam Hapovam piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Liepājā, Rūpniecības ielā 6. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Sergejs Hapovs. Piedzinējs -Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Smilšu iela 1, Rīga. Hipotekārais kreditors - AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 3081 kv.m platībā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0015 7459, kadastra numurs 1700 044 0205. Zemesgrāmatā nav reģistrēta kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtība. Zemes gabals nav apbūvēts. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas piespiedu pārdošanas novērtējums LVL 26 900 (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena LVL 20 175 (divdesmit tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 5.decembrī plkst. 11.45 Liepājā, Graudu ielā 27/29, 417.kabinets (ceturtajā stāvā).
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas - LVL 2690 (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit lati un 00 santīmi) - zvērinātas tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848, depozītu kontā LV72TREL9199005001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr.136-8-2012, nekustamais īpašums Rūpniecības ielā 6, Liepājā. Tālrunis uzziņām 63424850, 29187503.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta: Graudu iela 27/29, Liepāja, pārdod otrajā izsolē Sergejam Hapovam piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Liepājā, Slapjā ielā 4. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Sergejs Hapovs. Piedzinējs -Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Smilšu iela 1, Rīga. Hipotekārais kreditors - AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2956 kv.m platībā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0014 5869, kadastra numurs 1700 044 0162. Zemesgrāmatā nav reģistrēta kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtība. Zemes gabals nav apbūvēts. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas piespiedu pārdošanas novērtējums LVL 25 800 (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena LVL 19 350 (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 5.decembrī plkst. 12.00 Liepājā, Graudu ielā 27/29, 417.kabinets (ceturtajā stāvā). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas - LVL 2580 (divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit lati un 00 santīmi) - zvērinātas tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848, depozītu kontā LV72TREL9199005001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr.136-8-2012, nekustamais īpašums Slapjā iela 4, Liepāja. Tālrunis uzziņām 63424850, 29187503.

MAS "Serviss RC", reģ.nr. 42103021846, administrators Ainars Kreics, prakses vieta Krišjāņa Barona iela 8-1N, Liepāja, paziņo, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Maksātnespējas likumu (spēkā līdz 01.11.2010) tiek izsludināta MAS "Serviss RC", reģ.Nr.42103021846, piederošā nekustamā īpašuma Ezermalas iela 1B, Liepājā, kadastra nr. 1700 022 0015, kas sastāv no zemesgabala 4808 kv.m platībā un 4 noliktavu ēkām, 1 veikala ēku un ar zemes gabalu un ēkām nesaraujami saistītām izbūvēm un citiem uzlabojumiem otrā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles norises laiks: 2012. gada 14. decembris plkst.11.00 Liepājā, Krišjāņa Barona ielā 8-1N. Otrās izsoles sākuma cena noteikta 30 000 LVL apmērā. Nodrošinājuma summa Ls 4000 apmērā iemaksājama MAS "Serviss RC" norēķinu kontā nr. LV30 LHZB 3400 0337 1800 1. Iepazīšanās ar dokumentiem, kas attiecas uz nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē un pretendentu reģistrēšana līdz 2012.gada 14.decembra plkst.11.00, iepriekš saskaņojot laiku un vietu ar administratoru par tālruni 63429167. Nekustamā īpašuma pārdošana netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs/hipotekārais kreditors - AS "Reverta". Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta: Graudu iela 27/29, 417. kab., Liepāja, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājā, Lēņu ielā 2-45. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 40,0 kv.m, un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 400/25200 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes, atrodas desmitstāvu ēkas septītajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4468-45, kadastra Nr. 1700 902 6767. Nekustamā īpašuma īpašniece - Jevgenija Ivanova. Piedzinējs: AS "PrivatBank", Muitas iela 1, Rīga.
Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena LVL 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012. gada 5. decembrī plkst. 12.15 Graudu ielā 27/29, 417. kab. (ceturtajā stāvā) Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 150,00 (viens simts piecdesmit lati un 00 santīmi) zv. tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848 depozītu kontā LV72TREL9199005001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr. 702-8-2012. Tālr. uzziņām 63424850, 29187503.

Komercreģistra ziņas:

Reģistrācijas datums: 24.10.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103062702
Firma: SIA "GLINT"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 98-20
Parakstītais pamatkapitāls: 500 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 500 LVL
Valde: Nataļja Kovaļenkova, personas kods 020865-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00060936138792.

Reģistrācijas datums: 24.10.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103062717
Firma: SIA "Digital Components"
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 21-1
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 LVL
Valde: Andrejs Ņikerins, personas kods 300462-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00060937238106.

Reģistrācijas numurs: 42103053339
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ER FT"
Adrese: Liepāja, Roņu iela 3-7
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 24.10.2012.
Publikācijas Nr.: KMR0006092358137.

Reģistrācijas numurs: 40103494224
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KASPO E"
Adrese: Rīga, Liepājas iela 37-27
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 24.10.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00060938650272.

Reģistrācijas datums: 26.10.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103062736
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Made in Family"
Adrese: Liepāja, Teodora Breikša iela 41/41A-1
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 LVL
Valde: Kaspars Vecvagars, personas kods 060875-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0006098769391.

Reģistrācijas numurs: 42103046445
Nosaukums: SIA "Fraktal"
Adrese: Liepāja, Toma iela 44-15
Reģistrēts: Liepājas tiesa, 23.10.2012.lieta Nr. C20428512 par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu.
Reģistrēts: ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta
Izdarīts ieraksts: 25.10.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00060968228436.

Reģistrācijas numurs: 40103437518
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS Project"
Adrese: Liepāja, Turaidas iela 18-19
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Zane Siliņa, personas kods 091189-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Valde: Haralds Strautnieks, personas kods 061071-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 26.10.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00060995837939.

Reģistrācijas numurs: 42103028327
Nosaukums: SIA "STUDIO 7"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 5
Iecelts: Administrators: Bērziņš Andris, prakses vietas adrese: Antonijas iela 7-2, Rīga, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 29.10.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00061011722943.
Reģistrācijas numurs: 42103047440

Firma: SIA "BIO EKO"
Adrese: Liepāja, Sūnu iela 21
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Sandis Petrovičs, personas kods 160473-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Sandis Petrovičs, personas kods 160473-XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 29.10.2012.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Sūnu iela 21
Publikācijas Nr.: KMR00061015442296.

Reģistrācijas numurs: 52103039981
Firma: SIA "Proin"
Adrese: Vecā ostmala 24, Liepāja
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Izdarīts ieraksts: 29.10.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00061016749160.

Reģistrācijas numurs: 40103455212
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATKURJER"
Adrese: Liepāja, Katedrāles iela 15-6
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Anatolijs Seļivjorstovs, personas kods 081176-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Valde: Alexander Musienko, personas kods 310577-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 29.10.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00061025240110.

Reģistrācijas datums: 30.10.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103062740
Firma: SIA "Lilu clean"
Adrese: Liepāja, Ventspils iela 53-6
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Laila Zamarite, personas kods 171286-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00061044528120.

Reģistrācijas datums: 30.10.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103062755
Firma: SIA "KONDAR-2"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 10-48
Parakstītais pamatkapitāls: 100 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 100 LVL
Valde: Darja Kapeļista, personas kods 040188-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00061045211790.

Reģistrācijas datums: 30.10.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103062774
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mi un Gu"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 2-45
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Mirdza Vīksne, personas kods 291057-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0006104872295.

Reģistrācijas datums: 29.10.2012.
Reģistrācijas numurs: 40103601809
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELIAN"
Adrese: Rīga, Liepājas iela 78C-24
Parakstītais pamatkapitāls: 10 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 10 LVL
Valde: Elīna Anufrijeva, personas kods 210488-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00061036152910.

Reģistrācijas datums: 30.10.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103062789
Firma: SIA "Scandila"
Adrese: Liepāja, Vaiņodes iela 32-4
Parakstītais pamatkapitāls: 50 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 50 LVL
Valde: Taisa Ozoliņa, personas kods 061063-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00061049611239.

Reģistrācijas datums: 30.10.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103062793
Firma: SIA "GMZ"
Adrese: Liepāja, Dīķa iela 11-1A
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Gundars Milzers-Zvaigznekalns, personas kods 060585-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00061050259083.

Reģistrācijas numurs: 52103050461
Nosaukums: SIA "A.Namiņš"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 24
Iecelts: Administrators: Zakrevska Una, prakses vietas adrese: Cīruļu iela 9, Kalngale, Carnikavas nov., ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 29.10.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00061018341859.

Reģistrācijas numurs: 50103253211
Nosaukums: SIA "Ģertrūdes Investīcijas"
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 22-17
Iecelts: Administrators: Gulbe Ilze, prakses vietas adrese: Vilkaines iela 4, Rīga, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 30.10.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00061043146283.

Reģistrācijas numurs: 42103041518
Firma: SIA "KMF"
Adrese: Vecā ostmala 24, Liepāja
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Izdarīts ieraksts: 30.10.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00061053662236.

Laulāto mantiskās attiecības:

Ieraksta izdarīšanas laiks: 30.10.2012.
Ieraksta izdarīšanas vieta: Liepāja
Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numurs: 1012418
Laulātie: Sieva: EVA ZIEMELE, personas kods 040572-XXXXX, un Vīrs: DZINTARS ZIEMELIS, personas kods 180965-XXXXX
Nodibinātais laulāto mantisko attiecību veids: visas mantas šķirtība.

Mantojumu ziņas:

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: EMĪLIJA VILINSKA, personas kods 200438-XXXXX, miršanas datums 09.08.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Liepāja, Graudu iela 50, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 112154.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: SILVA KOTOVA, personas kods 101246-XXXXX, miršanas datums 29.08.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 4, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 112165.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: ANNA MŪRĒNA, personas kods 040545-XXXXX, miršanas datums 24.08.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Baiba Spirģe
Prakses vietas adrese: Liepāja, Graudu iela 27/29, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 112183.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: GUNTA JANKOVAJA, personas kods 090941-XXXXX, miršanas datums 10.11.2010.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Liepāja, Jūras iela 12, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 112229.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS MEĻŅIČENKO, personas kods 170976-XXXXX, miršanas datums 03.2012.
Pieteikšanās termiņš: 5 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Liepāja, Jūras iela 12, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 112234.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: VIJA LAUGALE, personas kods 280945-XXXXX, miršanas datums 25.01.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Baiba Spirģe
Prakses vietas adrese: Liepāja, Graudu iela 27/29, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 112281.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ENĢELIS, personas kods 100940-XXXXX, miršanas datums 29.06.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 112249.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: ARVĪDS FRICIS JAUNZEMIS, personas kods 111143-XXXXX, miršanas datums 16.10.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Liepāja, Jūras iela 12, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 112314.

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi:

Konkurss

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludina konkursu apraides tiesību piešķiršanai komerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai - vietējās radio programmas veidošanai Liepājā 94,6 MHz frekvencē.
Konkursa mērķis: īstenot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2012. - 2017. gadam un veicināt tādu elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, kuru darbības pamatnosacījumi paredz Latvijā veidotu programmu latviešu valodā.

Prasības attiecībā uz programmu:
- raidlaika apjoms: 24 st. diennaktī,
- valodas lietošanas noteikumi: diennakts minimums latviešu valodā - ne mazāk kā 90%,
- programmas formāts: pretendenti norāda pēc saviem ieskatiem,
- citas prasības: vietējās ziņas - vismaz 3% nedēļas raidlaika, neatkarīgo producentu sagatavotie raidījumi - ne vairāk kā 20% nedēļas raidlaika,
- darbības uzsākšanas laiks - 15 mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par konkursa rezultātiem,
- konkursa dalības maksa - Ls 750,
- iesnieguma iesniegšanas termiņš - līdz 2012. gada 26.novembrim,
- konkursa izvērtēšana - ne vēlāk kā līdz 2013. gada 25.janvārim.
Konkursa nolikums pieejams Padomes mājaslapā www.nelpadome.lv.

Tiek izsludināts par mirušu:

Ar Liepājas tiesas 2012. gada 5. oktobra spriedumu C 2161 12, izsludināt ANATOLIJU AGAŠINU pers. kods 150234 - XXXXX, par mirušu. Par Anatolija Agašina nāves dienu uzskatīt 2011.gada 11.novembri. Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2012.gada 26.oktobrī.

Aicinājums nokārtot saistības:

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr.28 Piltenes ielā 10, Liepājā, īpašnieci MARINU KRAVECU, pers. kods 101173 - XXXXX: ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2012.gada 1.oktobri 6487,87 LVL) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu proporcionāli dzīvokļa īpašuma platībai, tad, pamatojoties uz LR likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr.35 Roņu ielā 5, Liepājā, īpašnieci OLGU ZAICEVU, pers. kods 190857 - XXXXX: ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2012.gada 1.oktobri 299,92 LVL) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu proporcionāli dzīvokļa īpašuma platībai, tad, pamatojoties uz LR likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr. 23 Ganību ielā 73/75, Liepājā īrnieku ĀRIJU MEĻĶI, pers. kods 171235 - XXXXX: ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2012.gada 1.oktobri 616,53 LVL) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas īri, tad tiks iesniegta tiesā prasība, saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28-2.p., par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un Jūsu un no jums atkarīgo personu izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.23, Ganību ielā 73/75, Liepājā.

Uzaicinājumi uz tiesu:

Latvijas Republikas Liepājas tiesa uzaicina SERGEJU ZAMJATINU ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 17.decembrī plkst.14.30 Liepājas tiesā, Tiesu ielā 5, 1.stāvā, 2.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C20476511, SIA Paus Konsults prasībā pret Sergeju Zamjatinu par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Prasītājs uzaicina AIJU BELKINU, dzim. 1971.gada 20.maijā, kuras deklarētā adrese ir Ausekļa iela 4-3, Liepāja, un MĀRTIŅU AUZIŅU, dzim. 1979.gada 20.jūlijā, kura deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas iela 16-7, Liepāja, ierasties Liepājas tiesā, Liepājā, Tiesu ielā 5, 2.tiesas zālē, uz tiesas sēdi 2013.gada 31. janvārī plkst.14.00 kā atbildētājus lietā ar prasītāju AS "Swedbank". Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina IRINU MOSEJEVU, dzim. 1955.gada 14.augustā, kā atbildētāju ierasties uz civillietas Nr.C20 3983 11 - SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā par parāda piedziņu - izskatīšanu 2012.gada 17.decembrī plkst. 15.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 3.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

LR Kurzemes apgabaltiesa aicina JŪLIJU ROMANOVSKU, pers. kods 300457-XXXXX, kā atbildētāju ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 13.decembrī plkst. 12.00 Liepājā, Kūrmājas prospektā 2/6, 39.tiesas zālē, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā par īpašuma apsaimniekošanas parāda piedziņu civillietā Nr.C20413611. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

LIGITA PUĶĒVICA, dzim. 1958.gada 19.janvārī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2013.gada 3.janvārī plkst. 10.30 Liepājā, Republikas ielā 14, 16.zālē, kā atbildētāja civillietā C20359612 AS "Latvijas Gāze" prasībā par parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

ZANDA PĀLĪTE, dzim. 1967.gada 23.oktobrī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2013.gada 3.janvārī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 16.zālē, kā atbildētāja civillietā C20359112 AS "Latvijas Gāze" prasībā par parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina VALENTĪNU ROMAŅUKU, dzim. 1953. gada 18.novembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Krūmu iela 34-56, Liepāja, NADEŽDU REPINU, dzim. 1958.gada 26.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Atmodas bulvāris 12b-19, Liepāja, un VLADIMIRU REPINU, dzim. 1983.gada 13.augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Atmodas bulvāris 12b-19, Liepāja, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 17.janvārī plkst. 10.00, 20.zālē, 2.stāvā, Liepājā, Republikas ielā 14, civillietā Nr. C20348911 AS "PrivatBank" prasībā pret Valentīnu Romaņuku, Nadeždu Repinu un Vladimiru Repinu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

IVARS STENDERS, dzim.1985.gada 8.maijā, kura deklarētā dzīvesvieta ir Dārza iela 22-1, Liepāja, LV-3401, EVITA DEIČA, dzim.1984. gada 19.maijā, kuras deklarēta dzīvesvieta ir Ganību iela 4-7, Liepāja, LV-3401, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 13.februārī plkst. 10.00 Liepājas tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, LV-3401, 7. tiesas zālē, kā atbildētājus civillietā Nr.C20412211 akciju sabiedrības ,,DNB banka" prasībā pret Ivaru Stenderu un Evitu Deiču par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā minētā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina PĀVELU JURČUKU, pers. kods 120756 - XXXXX, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 6.decembrī plkst. 11.30 Liepājā, Tiesu ielā 5, 2.tiesas zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C20326612 (C-3266-12/5) SIA ,,Namu serviss Apse" maza apmēra prasībā par dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanas, uzturēšanas un komunālo maksājumu parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina NATAĻJU JEGOROVU, pers.kods 290172-XXXXX, kā atbildētāju ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 30.novembrī pulksten 11.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 1.stāvā, 8.zālē, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes. Liepājas tiesa uzaicina LAIMU NIKOVSKU, pers.kods 010165-XXXXX, kā atbildētāju ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 27.martā pulksten 10.00 Liepāja, Tiesu ielā 5, 3.stāvā, 9.zālē, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina INGUNU VRUBĻEVSKU, pers. kods 100866-XXXXX, ka atbildētāju, VELTU JUMTIŅU, pers. kods 140943-XXXXX, INGU RUNGOVSKI, pers. kods 230293-XXXXX, ANDRI VRUBĻEVSKI, pers. kods 100687-XXXXX, kā trešās personas ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 12.decembrī pulksten 9.30 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā par parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina ROMĀNU KIRIĻUKU, pers.kods 200668-XXXXX, kā atbildētāju ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 27.martā pulksten 10.30 Liepājā, Tiesu ielā 5, 3.stāvā, 9.zālē, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

ALEKSANDRS OŽOVANS, dzim. 17.03.1979, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 13.decembrī plkst. 11.00 Liepājas tiesā Liepājā, Tiesu ielā 5, LV-3401 (9.tiesas zālē), kā atbildētājs AS ,,PrivatBank" prasībā par aizdevuma atmaksu, procentu un līgumsoda samaksu. Ja atbildētājs neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.

DAĻINA NARBUTAITE, dzim. 1963. gada 4. septembrī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2012. gada 17. decembrī plkst. 16 Liepājā, Tiesu ielā 5, 2. stāvā, 5. zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C20 4076 11 biedrības ,,Strazdu 4b" prasībā par parāda un zaudējumu piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Liepājas tiesa paziņo, ka 2012.gada 10.decembrī plkst. 11.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 9.tiesas zālē, tiks izskatīta civillieta Nr.C20289112 AS "Norvik Banka" prasībā pret Aivaru Janeku par parāda piedziņu. Liepājas tiesa uzaicina atbildētāju AIVARU JANEKU, dzim. 1970.gada 20.janvārī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

EDIJS ŠTEINBERGS, dzim.1980.gada 3.maijā, deklarētā dzīvesvieta: Ganību iela 98, dz.3, Liepāja, LV-3411, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 6.decembrī plkst.12.00 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, 16.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.C20284212, ar prasītāju ,,Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS, par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Rīgas rajona tiesa paziņo, ka 2013.gada 6.februārī plkst. 10.15 Rīgā, Aiviekstes ielā 5, 220.zālē, tiks izskatīta civillieta Nr. C33453111 akciju sabiedrības "PrivatBank" prasībā pret AIVARU JUSTOVIČU, dzim. 1961.gada 3.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Arsenāla iela 7-3, Liepāja, un NATAĻJU ŅEMILOVU, dzim. 1961.gada 6.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Dzirnavu iela 31-18, Rīga, par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

SOLVITA CELMAINE, dzim. 1978.gada 7.augustā, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2012.gada 3.decembrī plkst.14.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 2.stāvā 5.zālē, kā atbildētāja civillietā C20 4946 11 AAS "Gjensidige Baltic" maza apmēra prasībā par naudas piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

ILMĀRU LAIMIŅU, pers. kods 220187-XXXXX, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Krūmu ielā 28-27, Liepājā, Liepājas tiesa aicina ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 22.janvārī plkst. 14.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 2.tiesas zālē kā atbildētāju civillietā SIA "Liepājas Pērkonīte" prasībā pret Ilmāru Laimiņu par īres līguma laušanu, izlikšanu no dzīvokļa un parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina ALEKSANDRU MOSKAĻOVU (pers.kods 161283-XXXXX) ierasties kā atbildētāju AS BIGBANK prasībā par parāda piedziņu uz tiesas sēdi 2012. gada 4. decembrī plkst.10.20 Liepājā, Republikas ielā 14, 8. kabinetā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

LINDA TOMASE, dzim.27.11.1967., pēdējā zināmā dzīvesvieta Dzērves iela 21-78, Liepāja, LV-3411, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 23.janvārī plkst.10.00 Liepājas tiesā Tiesu ielā 5, Liepājā, LV-3401, 2.tiesas zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C20331312 (C-3313-12/5), prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - AS DNB banka). Ja Linda Tomase neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta var tikt izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Liepājas tiesa paziņo, ka 2012.gada 13.decembrī plkst. 12.00 Liepāja, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 18.tiesas zālē, tiks izskatīta civillieta Nr.C20247812 AS ,,Norvik Banka" prasībā pret Elīnu Cēlāju par parāda piedziņu. Liepājas tiesa uzaicina atbildētāju ELĪNU CĒLĀJU, dzim. 1984.gada 21.jūnijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Uzņēmumu reģistra ziņas:

Reģistrācijas numurs: 42102027108
Nosaukums: Liepājas pilsētas tirdzniecības E.Gunikas individuālais uzņēmums
Adrese: Liepāja, Rīgas iela 38-6
Atbrīvotas amatpersonas: Edīte Gunika, personas kods 070252-XXXXX, Liepāja, Rīgas iela 38-6, īpašnieks, ar paraksta tiesībām
Ieceltas: Edīte Jandalova, personas kods 070252-XXXXX, Liepāja, Rīgas iela 38-6, likvidators, ar paraksta tiesībām
Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 25.10.2012.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Rīgas iela 38-6
Publikācijas Nr.: KMR000609556156.

Reģistrācijas numurs: 42102010703
Nosaukums: J.Berzinas individuālais uzņēmums
Adrese: Liepāja, Raiņa iela 22
Atbrīvotas amatpersonas: Jūlija Berzina, personas kods 120668-XXXXX, Liepāja, Grīzupes iela 7-12, īpašnieks, ar paraksta tiesībām
Ieceltas: Jūlija Berzina, personas kods 120668-XXXXX Liepāja, Grīzupes iela 7-12, likvidators, ar paraksta tiesībām
Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 26.10.2012.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Grīzupes iela 7-12
Publikācijas Nr.: KMR00060981165262.

Reģistrācijas numurs: 42103014721
Nosaukums: Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "KAROSTAS BURA"
Juridiskā adrese: Liepāja, Invalīdu iela 5
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Mikhail Khmelev, personas kods 120538-XXXXX, valsts piederība: Krievijas Federācija, Liepāja,

Atmodas bulvāris 8A-35, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Vladimirs Matjoha, personas kods 120260-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 17-21, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Nikolajs Veidenbahs, personas kods 290456-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Liepāja, Turaidas iela 8-8, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem Ieceltas: Valde: Jeļena Gnatčenko, personas kods 010942-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Lazaretes iela 2-8, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Ināra Iščenko, personas kods 130672-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Turaidas iela 18-28, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Vladimir Orlov, personas kods 281238-XXXXX, valstspiederība: Krievijas Federācija, Liepāja, Dzērves iela 19-84, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Sergey Rakulin, personas kods 170756-XXXXX, valstspiederība: Krievijas Federācija, Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 7-69, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Andrey Tomchuk, personas kods 110382-XXXXX,
valstspiederība: Krievijas Federācija, Liepāja, Atmodas bulvāris 12-8, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Sergejs Zimins, personas kods 060361-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Pulkveža Brieža iela 7-13, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem.

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 26.10.2012.
Publikācijas Nr.: KMR0006098382469.