Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sagatavojusi rīkojuma projektu, kas paredz ar 2024.gada 1.martu reorganizēt Liepājas Universitāti (LiepU), to pievienojot Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU) kā atsevišķu struktūrvienību.

Pēc LiepU reorganizācijas plānots, ka RTU pārņems un nodrošinās LiepU akreditētajos studiju virzienos ietilpstošo studiju programmu īstenošanu, kā arī darba tiesiskās attiecības, nodrošinot vienlīdzīgus principus darba samaksas, darba slodzes un sociālo garantiju piešķiršanā.

Rīkojumu projekts arī paredz, ka studējošajiem, kas būs noslēguši studiju līgumus un uzsākuši studijas līdz 2024.gada 29.februārim, visā studiju laikā, ja studijas netiek pārtrauktas, tiks saglabāti studiju nosacījumi atbilstoši noslēgtajiem studiju līgumiem, ja vien studiju līgumu puses nevienojas par grozījumiem.

Tāpat RTU būs jāpārņem saistības, ko LiepU uzņēmusies, kā arī sešus LiepU nekustāmos īpašumus.

Reorganizācijas procesa laikā, saskaņojot ar LiepU reorganizācijas komisiju, RTU par saviem finanšu līdzekļiem varēs veikt nepieciešamo auditu LiepU, tai skaitā piesaistot ārpakalpojuma audita sniedzēju.

Mēneša laikā pēc tam, kad valdība apstiprinās rīkojumu, IZM būs jāizveido LiepU reorganizācijas komisiju, iekļaujot tajā IZM, LiepU, RTU, kā arī LiepU studentu pašpārvaldes un RTU studējošo pašpārvaldes pārstāvjus, kā arī universitāšu arodorganizāciju pārstāvjus.

Rīkojuma projektā noteikts, ka komisijai līdz šī gada 31.jūlijam jāsastāda un jāiesniedz izglītības un zinātnes ministram apstiprināšanai LiepU reorganizācijas plāns, savukārt līdz 2024.gada 1.martam jānodrošina LiepU finanšu līdzekļu, bilancē esošās kustamās mantas, lietvedības un arhīva nodošanu RTU. Komisijai tāpat tiks uzdots nekavējoties informēt IZM turpmākajai rīcībai, ja veidojas riski LiepU reorganizācijas plāna neizpildei.

Paredzēts, ka ar LiepU reorganizāciju saistītos izdevumus segs no IZM budžeta programmas "Augstākā izglītība" paredzētajiem līdzekļiem.

Diskusijas par LiepU reorganizāciju aizsākās jau 2022.gada sākumā, parakstot nodomu protokolu par kopīgu darbu pie LiepU reorganizācijas modeļa izstrādes.

Pagājušā gada novembrī pēc IZM pieprasījuma izvēlēties konsolidācijas vadošo juridisko partneri LiepU padome lēma par to noteikt RTU, ko konsekventi atbalstīja arī IZM, savukārt universitātes Satversme un senāts lēma par LiepU attīstību juridiskā partnerībā ar Latvijas Universitāti (LU). Būtisks nosacījums šajā sarunu procesā bija trīs zinātnes universitāšu iesaiste LiepU attīstībā, izprotot, ka juridiskais partneris var būt tikai viena zinātnes universitāte, kam LiepU tiktu nodota struktūrvienības vai iestādes statusā, savukārt citas zinātnes universitātes iesaistītos LiepU pārvaldībā uz līguma pamata.

Šā gada 17.aprīlī LU padome informēja, ka neatbalsta IZM virzīto valdības rīkojuma projektu, kas paredz LiepU pievienošanu RTU, jo LU un LiepU stratēģiskās specializācijas ir savstarpēji visatbilstošākās.

Savukārt 25.aprīlī RTU padome informēja, ka, ņemot vērā neviennozīmīgo konsolidācijas procesā iesaistīto partneru redzējumu par LiepU attīstību, neredz iespēju turpināt atbalstīt ieceri LiepU pievienot struktūrvienības statusā. Šajā kontekstā LiepU padome 28.aprīļa sēdē atbalstīja LiepU turpmāko attīstību sadarbībā ar LU, attīstot un saglabājot LiepU nesadalītu studiju programmu un zinātnes darbības īstenošanā. Savukārt sarunās šī gada 9.maijā IZM pauda kategorisku viedokli, iebilstot pret LiepU reorganizāciju sadarbībā ar LU.

Ņemot vērā IZM kategorisko nostāju, tika izvērtēti potenciālie scenāriji, tajā skaitā atgriezties pie sarunām ar RTU. RTU publiski informēja par savu nostāju, ka ir iespējams diskutēt par jaunu sadarbības variantu, kas paredz LiepU integrāciju struktūrvienības statusā RTU bez LU iesaistes pie nosacījuma, ja to atbalsta LiepU padome un senāts.

Kā vēstīts, pagājušā gada 24.februārī tika parakstīts sešpusējs nodomu protokols par LiepU reorganizācijas sākšanu, kas paredzēja radīt pilnīgi jauna un Latvijā vēl nebijuša modeļa universitāti, vienlaikus saglabājot tās identitāti un autonomiju.

Nodomu protokolā ir noteikti vairāki būtiski mērķi. Viens no tiem ir LiepU stiprināt un attīstīt humanitāro zinātņu, tostarp mākslas, inženierzinātņu, sociālo zinātņu studiju, jo īpaši pedagoģijas, kā arī veselības zinātņu programmas Latvijas un primāri Kurzemes reģiona vajadzību nodrošināšanai. Tāpat mērķis ir minēto studiju programmu un zinātniskās darbības attīstīšanu veikt zinātnes universitāšu ekosistēmā, iesaistot LU, RSU un RTU LiepU akadēmisko un zinātnisko procesu pārvaldībā un īstenošanā.

Kā trešais mērķis ir noteikts saglabāt LiepU identitāti un autonomiju tās darbības īstenošanā.