No 12.aprīļa līdz 9.maijam skolēni aicināti pieteikties darbam vasarā. Ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu šovasar varēs strādāt 300 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem, Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Liepājas skolēni līdz 9. maijam aicināti pieteikties e-klasē pie sociālā pedagoga vai karjeras konsultanta (katrā skolā ar direktora rīkojumu noteikta atbildīgā persona par skolēnu nodarbinātību). Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, klase un vēlamais strādāšanas laiks – jūnijs, jūlijs vai augusts.

Skolas 10. maijā informēs Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi par reģistrēto skolēnu skaitu. Katrā skolā tiks izveidota komisija, kura pēc iedalīto kvotu saņemšanas izvērtēs pretendentus, ņemot vērā šādus kritērijus:
• skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu,
• skolēns ir bārenis,
• skolēns atrodas aizbildnībā vai audžuģimenē,
• skolēns ir no daudzbērnu ģimenes,
• skolēns ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.

Priekšroka tiks dota skolēniem, kuri nav piedalījušies vasaras nodarbinātības pasākumos iepriekšējā gadā.

Apstiprinātos sarakstus skolas iesniegs Izglītības pārvaldei līdz 13. maijam, bet  no 2022.gada 23. maija  skolēni tiks informēti par piešķirto darba vietu un  tiks sniegta informācija  par turpmāko darbību. Darbs jauniešiem tiek piedāvāts galvenokārt pašvaldības iestādēs, skolās, u.c. Vienam skolēnam atļauts strādāt 10 darba dienas un skolēnu darbs tiek apmaksāts saskaņā ar stundu tarifa likmes apmēru pusaudžiem.