Ceturtdien, 16.februārī, pastāvīgajā Izglītības, kultūras un sporta komitejā Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere informēja deputātus par situāciju ar pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2023. gadā.


Liepājas Izglītības pārvaldē ir veikti faktisko izmaksu aprēķini uz vienu izglītojamo pašvaldības vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēs, un, salīdzinot ar 2022.gadu, tās ir nedaudz pieaugušas, tomēr zemākas, nekā citu pašvaldību iestādēs.


Vidējās izmaksas 2023. gadā uz vienu izglītojamo vispārējās izglītības iestādēs ir 48,48 eiro, pirmsskolas izglītības iestādēs – 232,35 eiro.


Salīdzinājumam, 2022.gadā vispārējās izglītības iestādēs izmaksas uz vienu izglītojamo bija 41,66 eiro,  bet pirmsskolas izglītības iestādēs – 205,21 eiro.


Izmaksu palielinājums vispārējās izglītības iestādēs par 6,82 eiro, bet pirmsskolās par 27,14 eiro saistīts ar pedagogu un tehnisko darbinieku mēneša darba algas palielināšanu un komunālo pakalpojumu tarifu pieaugumu.


2023. gadā plānots noslēgt 21 līgumu ar citām pašvaldībām par 461 audzēkni, tajā skaitā skolās 424 izglītojamie, pirmsskolās 37 audzēkņi, kuri apmeklē Liepājas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes, bet kuru deklarētās dzīvesvietas adrese ir citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. Savukārt 23 līgumus plānots noslēgt par 441 audzēkni, tajā skaitā skolās 372 izglītojamie, pirmsskolās 69 audzēkņi, kuru deklarētās dzīvesvietas adrese ir Liepājas pašvaldības teritorijā, bet kuri izglītojas citu pašvaldību izglītības iestādēs.


Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību bērniem, ieņēmumi tiek novirzīti izglītības nozares papildu finansēšanai. Tālākā perspektīvā 2023. gadā plānotie ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem ir 293 936 eiro. Savukārt citām pašvaldībām maksājamā summa, neraugoties uz to, ka Liepājā mācās vairāk citu pašvaldību audzēkņi, nekā citur liepājnieku, ir lielāka, proti, 427 000 eiro.


Kā skaidroja Niedre-Lathere, tas saistīts gan ar skolēnu skaitu – jo mazāks, jo lielākas izmaksas, gan izglītības iestāžu tīkla sakārtotību.


Kā norādīja komitejas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, "tiem, kuri skolu tīklu ir sakārtojuši, kā mūsu gadījumā, tas nāk par sliktu, jo esam spiesti maksāt vairāk tiem, kuri nav sakārtojuši".


Izmaksu atšķirības ir ne tikai Liepājai ar citām pašvaldībām, bet arī Liepājas izglītības iestāžu vidū, piemēram, logopēdiskajā bērnudārzā izmaksas uz vienu audzēkni ir pat 400 eiro, 6.vidusskolā – 33 eiro, 3.pamatskolā – 68 eiro utt.