Mentora pakalpojumam, ko kopš 2022.gada 1.jūlija piedāvā Liepājas pilsētas Sociālais dienests, jauniešiem, viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem tagad iespējams pieteikties arī elektroniski, aizpildot anketu liepaja.lv, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Lai iedrošinātu jauniešus, kuriem nepieciešams mentora atbalsts, spert pirmo soli un izteikt šo vēlmi, papildus iespējai pieteikties klātienē kopš 16.marta ieviesta arī anketa pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/dXBMQVlJNEpOWG1uWFk0SHMwWVNldz09/

Pēc anketas saņemšanas Sociālā dienesta darbinieks sazināsies ar jaunieti vai vecākiem, kuri pieteikušies, un vienosies par nākamajiem soļiem šī pakalpojuma saņemšanai.

Mentora pakalpojums jauniešiem nodrošina mentora atbalstu sociālo funkcionēšanas spēju un uzvedības uzlabošanai, veicinot sociālo integrāciju. Mentors nav skolotājs, sociālais darbinieks vai ģimenes loceklis -jauniešiem, kuri nonākuši grūtībās vai nesaņem atbalstu ģimenē, ir svarīgi, lai būtu kāds, kas viņos ieklausītos, sniegtu draudzīgu atbalstu, un, kopīgi pavadot laiku, iepazīstinātu ar ikdienas dzīvē nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Mentori sniedz atbalstu mācību procesa apguvē, uzvedības traucējumu mazināšanā, sociālo funkciju atjaunošanā, mentālās veselības izaicinājumos, atkarību risku mazināšanā, organizējot pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu u.c. Jauniešus, kuriem nepieciešams mentora atbalsts, iesaka skolas, sociālie darbinieki, bet daļa jauniešu paši vēršas Sociālajā dienestā, uzzinot par esošo pakalpojumu no kāda cita un ir gatavi izmantot šo atbalstu.

Mentora pakalpojumu var saņemt jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kuram konstatētas sociālās problēmas, kas ir šķērslis veiksmīgai sociālai integrācijai. Mentora pakalpojumu nodrošina līdz 20 stundām mēnesī trīs mēnešu periodā. Pēc trīs mēnešu perioda, veicot sadarbības izvērtēšanu, nepieciešamības gadījumā mentora pakalpojumu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem. Kopš 2022. gada 1. jūlija, kad šis pakalpojums tika ieviests, mentora pakalpojums jau piešķirts 101 jaunietim, kuri saņēmuši vai turpina to saņemt.

Liepājā mentora pakalpojumu jauniešiem nodrošina jauniešu organizācija "Attīstības platforma YOU+", kura reģistrēta Labklājības ministrijā kā sociālo pakalpojumu sniedzējs. Liepāja ir viena no Latvijas vietām, kur ir šāda pieredze mentoru darbā ar jauniešiem.

Mentora pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja jaunietis bez objektīva iemesla viena mēneša laikā nav uzsācis pakalpojuma saņemšanu vai  bez objektīva iemesla pārtraucis pakalpojuma saņemšanu.

Lai saņemtu mentora pakalpojumu jaunietim pašam (no 15 gadiem), bērna likumiskajiem pārstāvjiem vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijai (bērnunamam) jāvēršas Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3 Sociālo pakalpojumu daļas 220. kabinetā un jāizpilda iesniegums ar vēlmi nodrošināt mentora pakalpojumu vai tagad – arī aizpildot anketu pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv. vēršoties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, E. Veidenbauma ielā 3, 220. kabinetā. Papildus informācija, zvanot pa tālruni: 634 89674.