Tiesnešu disciplinārkolēģija izskatījusi disciplinārlietu, kas ierosināta ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša pērnā gada 12. novembra lēmumu pret Kurzemes apgabaltiesas tiesnesēm Ritu Vīvu un Judīti Mauliņu par iespējamu tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā un rupju nolaidību, vēsta tiesu portāls.


Pārbaudot Augstākajā tiesā pagājušā gada 12. augustā saņemtajā sūdzībā norādītos apstākļus, konstatēts, ka 2021.gada 4.jūnijā Kurzemes rajona tiesa rakstveida procesā izskatījusi civillietu un taisījusi spriedumu, pilnīgi apmierinot kādas Liepājas namu apsaimniekošanas SIA prasību pret sūdzības autori par apsaimniekošanas un pakalpojumu maksas parāda piedziņu. Pilns motivēts spriedums sastādīts 5. jūlijā, un sprieduma aprakstošajā daļā norādīts, ka atbildētāja paskaidrojumu par prasību nav sniegusi.

Augstākā tiesa secinājusi, ka konkrētajā gadījumā atbildētājai nav nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības ar prasītāju piedalīties sacīkstē un sniegt paskaidrojumu par prasības pieteikumu un tajā norādīto pamatojumu. Atbildētāja tiesas noteiktajā termiņā ir sniegusi paskaidrojumu par iesniegto prasības pieteikumu, taču tas nav ticis vērtēts,


jo tiesas darbinieka vainas dēļ, paskaidrojums nav ticis nodots tiesnesim, kura tiesvedībā atradusies lieta,

proti, paskaidrojums pirmās instances tiesas tiesnesim ticis nodots pēc lietas izskatīšanas pabeigšanas un sprieduma pasludināšanas. Tādējādi atbildētājas paskaidrojumā norādītie argumenti pirmās instances tiesas spriedumā nav atspoguļoti un nav vērtēti. Tas, kā norādīts Augstākās tiesas lēmumā, uzskatāms par Satversmes 92. pantā ietverto personas tiesības uz taisnīgu tiesu pārkāpumu.


Tiesneses Rita Vīva un Judīte Mauliņa paskaidrojumā par pārbaudē konstatētajiem apstākļiem norādījušas, ka, izvērtējot apelācijas sūdzībā minētos argumentus un lietas materiālus, tajā skaitā atbildētājas paskaidrojumus un tiem pievienotos pierādījumus, tiesneses secināja, ka nav pamata ierosināt apelācijas tiesvedību, jo pirmās instances tiesas pieļautais procesuālais pārkāpums nav novedis pie lietas nepareizas izspriešanas.


Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2021. gada 28. jūlija lēmumu rezolūcijas veidā atteikusi ierosināt apelācijas tiesvedību, lēmumā, nesniedzot vērtējumu apstāklim, ka atbildētājas sniegtie paskaidrojumi un pievienotie pierādījumi nav tikuši ņemti vērā, taisot spriedumu pirmās instances tiesā. Tādējādi apelācijas instances tiesa nenovērsa pirmās instances tiesas pieļauto procesuālo pārkāpumu un pārkāpa Satversmes 92. pantā ietvertās personas tiesības uz taisnīgu tiesu, norādīts Augstākās tiesas lēmumā.


Taču, ievērojot to, ka tiesneses ir atzinušas pieļauto kļūdu un agrāk nav sauktas pie disciplinārās atbildības, un, pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 7. panta 8. daļu, Tiesnešu disciplinārkolēģija aprobežojusies ar disciplinārlietas izskatīšanu sēdē, neuzliekot tiesnesēm Ritai Vīvai un Judītei Mauliņai disciplinārsodu.

Trešā tiesnese, kas izskatīja apelācijas sūdzībtu, – Zaiga Zaiceva – ar pērnā gada 2. augustu atbrīvota no Kurzemes apgabaltiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.