Līdzšinējā Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere (no labās), Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš un Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Inga Ekuze. Foto no Gunāra Ansiņa Facebook lapas.


Ar domes 16.novembra lēmumu no amata ar 30. novembri (pēdējā darba diena) atbrīvota pašvaldības iestādes "Liepājas Izglītības pārvalde" vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, un ar 1.decembri par Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju iecelta līdzšinējā pārvaldes vadītājas vietniece Inga Ekuze.


Amatu Ekuze pildīs līdz brīdim, kad pašvaldības dome būs lēmusi par jauna vadītāja iecelšanu amatā.


Jau vēstīts, ka 7. novembrī tika saņemts Liepājas Izglītības pārvalde" vadītājas Kristīnes Niedres-Latheres iesniegums ar lūgumu atbrīvot no amata 30. novembrī un izbeigt darba tiesiskās attiecības pusēm savstarpēji vienojoties.


Kristīne Niedre-Lathere ("Liepājas partija") ar 1.decembri ieņems Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnieces amatu.


Niedre-Lathere šovasar Liepājas Universitātes Izglītības zinātnes promocijas padomē aizstāvēja promocijas darbu vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē par tēmu "Ekosistēmas darbības konceptuālās pamatnostādnes izglītības pārvaldības pilnveidē pašvaldībā", iegūstot zinātnes doktora grādu sociālajās zinātnēs.


Niedre-Lathere Liepājas Izglītības pārvaldi vadīja kopš 2016.gada aprīļa. Pērn viņa startēja 14.Saeimas vēlēšanās no "Apvienotā saraksta", taču netika ievēlēta.


Kā vēsta Izglītības pārvalde, Kristīnes Niedres - Latheres ieguldījums izglītības nozarē ir novērtēts gan valsts, gan starptautiskā mērogā, ir izveidots unikāls izglītības pārvaldības modelis pašvaldībā, tajā iekļaujot divus būtiskus elementus, kuri ir Izglītības pārvaldes neatņemama sastāvdaļa – izveidots Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (ZIIC), tādējādi, transformējot mācību saturu un paverot jaunu mācīšanās pieredzi gan skolēniem, gan pedagogiem, nodrošinot viņu  zināšanu pilnveidi, prasmju un iemaņu attīstību STEAM  un vides jomā, kā arī veicinot talantu izaugsmi. Tāpat Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra izveide, kas nodrošina metodisko atbalstu izglītības kvalitātes uzlabošanai un kompetenču pieejas izglītībā īstenošanā reģionā, kā arī veicina digitālo lietpratību un personības izaugsmes un pilnveides iespējas. Centrs sniedz gan vispusīgu atbalstu pedagogiem, tāpat kalpo kā atvērta, pēctecīga izglītības telpa ikvienam sabiedrības loceklim.

Izglītības pārvaldes vadītāja aizsākusi tādus nozīmīgus projektus kā Ukstiņa izglītības kvartāls, elektroniskā skolēnu reģistrācijas sistēma, sadarbībā ar mācību uzņēmumu "Lielvārds" –  soma.lv pieejamība visās izglītības iestādēs, projekti Matemātika 200 un tā turpinājums – Dabaszinības 7. – 9. klasēm (tai skaitā tehnoloģiju aprīkojums un atbalsts pedagogiem), izglītības iestāžu pārvaldības pilnveide, izglītojamo labbūtības monitorings sadarbībā ar fondu Plecs, sadarbība ar Liepājas Universitāti (piemēram, pedagogu aizvietošana) un profesionālajām izglītības iestādēm, u.c.

Kristīnes redzējums par vienotu izglītības ekosistēmu un izglītības nozares pārvaldību pašvaldībā ir veicinājis arī idejas turpinājumu valstiskā līmenī – Izglītības likumā akcentējot un liekot uzsvaru uz iedzīvotājiem un nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm mūža garumā, vienlaicīgi uzsverot starpinstitucionālo sadarbību, sistēmpieeju, pārraudzību un cilvēkfaktora nozīmi. Kristīne Niedre-Lathere šogad Liepājas Universitātē ieguvusi doktora grādu sociālajās zinātnēs, aizstāvot promocijas darbu “Ekosistēmas darbības konceptuālās pamatnostādnes izglītības pārvaldības pilnveidē pašvaldībā”.

Kristīne Niedre - Lathere vadījusi Liepājas Izglītības pārvaldi 7 gadus, bijusi Liepājas domes Izglītības komisijas priekšsēdētāja, tāpat darbojusies komisijā Valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai un profesionālās ievirzes izglītībai sadalei, Konkursa komisijā bērnu un jauniešu nometņu iesniegto projektu izvērtēšanai, Stipendiju piešķiršanas komisijā, Ekspertu komisijā apbalvojumam Liepājas pilsētas Gada balva zinātnē, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejā.