Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā šovasar plānoti noslēdzošie darbi visas ēkas renovācijai, atjaunojot  iekšējā pagalma fasādi un labiekārtojot skolas pagalmu.

Plānota arī dabaszinātņu un IKT kabinetu, kā arī bibliotēkas renovācija.

Renovācijas atlikušajās četrās kārtās, kas sāksies uzreiz pēc šī mācību gada noslēguma, paredzēts atjaunot iekšējā pagalma fasādi, sporta laukumu, veikt iekšējā pagalma labiekārtojumu sētas pusē un labiekārtojumu ap sporta laukumu.

Saskaņā ar arhitektes Ilzes Mekšas projekta papildinājumiem, paredzēts renovēt saimniecības ēkas fasādi, pārbūvēt žoga posmu, pabeigt cokola stāva atjaunošanu, kā arī uzlabot esošos inženiertīklus. Iepirkuma konkursā par tiesībām veikt minētos būvdarbus par kopējo līgumcenu 605 909,78 eiro (bez PVN) uzvarēja SIA firma "UPTK"

Lielākā daļa no būvdarbiem paredzētajiem līdzekļiem tiks segta, izmantojot 1,73 miljonus  eiro no ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds). Šo finansējumu paredzēts izlietot Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM (dabaszinātņu) un IKT (informācijas tehnoloģiju)  jomā" ietvaros. Šī projekta ietvaros plānota sporta laukuma renovācija un sporta laukumam pieguļošās teritorijas labiekārtošana, ierīkojot atpūtas zonas, āra klases izbūve pagalmā, foajē un bibliotēkas atjaunošana, padarot tās ergonomiskākas, dabaszinātņu un IT kabinetu renovācija un šo kabinetu ergonomisks aprīkojums, mīksto mēbeļu grupu izvietošanai ģimnāzijas gaiteņos atpūtai starpbrīžos.

Ģimnāzijas ēkas renovācija piecu gadu laikā tika sadalīta 32 kārtās, ieguldot gandrīz 3 milj. eiro pašvaldības un ES finansējuma.

Kopš 2013.gada Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēka, kas uzcelta 1912.gadā pēc arhitekta Ludviga Melvila projekta, ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tā ir viens no izcilākajiem Eiropas augstāko standartu jūgendstila arhitektūras paraugiem.

Renovācijas darbi notiek pēc SIA "Wonderfull" izstrādātā tehniskā projekta (arhitekte Ilze Mekša). Kā uzsver Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis, skolas ēkas renovācijas kopējo procesu no 2013. līdz 2017.gadam raksturo divas galvenās vadlīnijas: vēsturiskā un mūsdienīgā.

Pirmkārt, tā ir atgriešanās pie sākotnēji jau L.Melvila paredzētās funkcionālās shēmas. Otrkārt, izveidots jauniešu izaugsmei nepieciešamais "saslēgums" ar mūsdienām - vides pieejamība, labiekārtojums, ugunsdrošība.

Informācija par renovācijas gaitu:
2013.gads Renovācijas pirmajās kārtās atjaunota fasāde pie Ausekļa ielas, jumta seguma konstrukcijas ēkas daļai pie Ausekļa ielas, cokolstāva telpas, izbūvētas un atjaunotas skolas ģērbtuves vēsturiskajā vietā, bet baseina telpu vietā izveidotas mūsdienīgas sporta ģērbtuves un mazā sporta zāle. Pēc tam tika veikta sporta zāles renovācija un pagalma pandusa izbūve.

2014.gads Pabeigta apmesto fasāžu renovācija un uzsākti pagalma un žogalabiekārtošanas darbi gar Ausekļa ielu. Plānveidīgi tiek turpināta iekštelpu renovācija: centrālie gaiteņi un telpas, centrālās kāpņu telpas, 3.stāva slīpais gaitenis un 3.stāva klašu telpas pie gaiteņa, aktu zāles vienkāršotā renovācija. Notiek arī iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības izziņošanas sistēmas un ugunsdzēsības automātikas sistēmas izbūve, mobilā pacēlāja un labierīcību ierīkošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

2015.gads 1. un 2. stāva slīpie gaiteņi, 1. un 2. stāva klašu telpas, kāpņu telpa pie skolēnu WC bloka, kā arī ēdnīcas un skolēnu WC vienkāršotā renovācija.

2016.gads Sagatavota dokumentācija ESF valsts ģimnāziju finansējuma atbalstāmajām darbībām, kuri paredz 7 dabaszinātņu un IT kabinetu, 4 laboratoriju vienkāršoto renovāciju 500 m2 apjomā, kā arī 300 m2 bibliotēkas un foajē vienkāršoto renovāciju.