Liepājas domes sēdē ceturtdien, 20.jūlijā, tika apstiprināts lēmums par pirmsskolas izglītības iestādes Saulrietu ielā 7 dibināšanu, piešķirot pirmsskolas izglītības iestādei nosaukumu – Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liedags".

Mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās, pirmsskolas izglītības iestādes "Liedags" dokumenti tiks iesniegti reģistrēšanai Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā. Tāpat mēneša laikā Ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā tiks iesniegta licencēšanai īstenojamā pirmsskolas izglītības programma. Kad tiks saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums, tad Liepājas domes lēmums par iestādes dibināšanu stāsies spēkā un tiks iesniegti dokumenti Izglītības kvalitātes valsts dienestam par izglītības iestādes reģistrēšanu.

Iestādē tiks nodrošinātas darba vietas 36 darbiniekiem, portālu informēja Renāte Meļķe, Izglītības pārvaldes Komunikācijas vadītāja. Pirmsskolas izglītības iestādes vadību un pārvaldību nodrošinās vadītājs, savukārt pedagoģiskā darba vadību nodrošinās vadītāja vietnieks izglītības jomā un pedagoģiskie darbinieki – pirmsskolas skolotāji, skolotāju palīgi, mūzikas skolotājs un sporta skolotājs. Lai nodrošinātu atbalstu izglītojamo personības izaugsmei, kā arī nodrošinātu iekļaujošās izglītības principu īstenošanu, iestādē strādās atbalsta personāls – logopēds, sociālais pedagogs.

Iestādes telpas ir piemērotas un atbilstoši iekārtotas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Plānojot mācību vidi atbilstoši bērnu vecumam un izglītības iestādes konceptam, telpas tiks maksimāli iekārtotas bērnu patstāvīgās darbības nodrošināšanai, vide ir fiziski droša, attīstoša un daudzfunkcionāla. Iestādes teritorija ir labiekārtota ar rotaļu laukumiem, nojumēm, piemērota izglītības procesa organizēšanai dabā. Ir iespējas izmantot apkārt esošo teritoriju – jūrmalas zonu, Jūrmalas parka teritoriju.

Iestāde sadarbosies ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, nodrošinot ēdiena gatavošanu uz vietas. Ir labiekārtots virtuves komplekss, kā arī ierīkota ēdamzāle. Tāpat jau šobrīd tiek risināti vairāki tehniskie un saimnieciskie jautājumi, lai iestāde rudenī pilnvērtīgi varētu uzsākt darbu, piemēram, mācību līdzekļu (tai skaitā – āra videi) un mēbeļu iegāde, IT aprīkojums, u.c.

Pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma izvēlē tika iesaistīta sabiedrība. No 20.02. līdz 01.03.2023. tika rīkota aptauja, aicinot balsot par piedāvātajiem variantiem –"Liedags", "Rasa", "Mare" un "Kaija". Visvairāk balsis ieguva nosaukums "Liedags". Tika apkopoti arī iedzīvotāju viedokļi par jaunizbūvētās ielas nosaukumu, izvēloties nosaukumu – "Saulrietu iela".

Jaunās izglītības iestādes ēkas kopējā platība ir 1880 kvadrātmetri, tajā paredzēta vieta astoņām grupiņām jeb 144 bērniem vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Projekta pasūtītājs – Liepājas pilsētas pašvaldība, būvprojekta izstrādātājs un būvdarbu veicējs – SIA "Merks".