Centra vadītājs Juris Dilba.


Augustā aprit trīs gadi, kopš biedrība "Centrs Marta" atvēra Liepājas filiāles telpas, lai varētu sniegt atbalstu vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām un veikt preventīvo darbu ar jauniešiem Liepājas pilsētā. Šobrīd "Centra Marta" Liepājas filiālē sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām personām un viņu bērniem. Pakalpojuma sniegšanā tiek ievērots vienas pieturas atbalsta princips un vienuviet ir pieejams sociālā darbinieka, psihologa, jurista, bērnu psihologa atbalsts un iespēja apmeklēt atbalsta grupas.

"Centra Marta" Liepājas filiāle savu darbību uzsāka 2017. gada 24. augustā Kūrmājas prospekta 11, kur turpina darboties joprojām. Kā nevalstiskā organizācija, kuras viena no tiešajām mērķa grupām ir cietušās personas, "Centra Marta" Liepājas filiāle ir pirmā organizācija, kas 2017. gadā Liepājā uzsāka sniegt specializētus pakalpojumus tieši šai mērķa grupai. Kopš filiāles atvēršanas to vada Juris Dilba un šobrīd filiālē strādā seši speciālisti.


"Pirms trīs gadiem, 1. septembrī, centrā uz konsultāciju ieradās mūsu pirmā kliente. Kopš "Centra Marta" darbības uzsākšanas Liepājā esam snieguši palīdzību 115 vardarbībā cietušām sievietēm un 23 viņu bērniem. Nodrošinātas 87 sociālā darbinieka konsultācijas, 284 jurista konsultācijas un 178 psihologa konsultācijas, kā arī 3 atbalsta grupas 18 dalībniecēm," norāda Juris Dilba.

Savas darbības laikā "Centra Marta" Liepājas filiāle mērķtiecīgi īstenojusi dažādas iniciatīvas Liepājā – organizējot semināru valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem par varmāku rehabilitāciju, pirmo reizi Liepājā rīkojot pašvaldības mēra amata kandidātu diskusiju pirms pašvaldības vēlēšanām par sievietēm aktuāliem jautājumiem, kā arī aktīvi iesaistoties citās pilsoniskās aktivitātēs – dalība Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes tematiskajās darba grupās, vardarbības starp jauniešiem aktualizēšana, līdzdalība pašvaldības iniciatīvās par bērnu tiesību aizsardzību, kā arī rīkojot informatīvās kampaņas par vardarbību ģimenē. "Centrs Marta" Liepājas speciālistiem ir organizējis 16 apmācības – dažādās meistarklasēs, semināros un pieredzes apmaiņas pasākumos piedalījušies vairāk nekā 370 dažādu jomu speciālisti no Liepājas.

Viens no svarīgākajiem "Centra Marta" Liepājas filiāles darbības virzieniem ir iniciatīva veicināt un stiprināt starpinstitucionālo sadarbību star dažādām Liepājas pašvaldības un valsts iestādēm un nevalstisko sektoru, lai iestāžu reaģēšana uz vardarbības ģimenē gadījumiem būtu pārdomāta un saskaņota, un vērsta uz cietušā tiesību aizsardzību un atbalsta sniegšanu. Šīs iniciatīvas ietvaros ir veidotas vairākas apmācības speciālistiem, veikti pētījumi un cietušo aptaujas, kā arī sadarbībā ar Liepājas domes Sociālo dienestu izstrādāts Starpinstitucionālās sadarbības plāns vardarbības ģimenē novēršanai Liepājā.

Gan pakalpojuma vardarbībā cietušām personām sniegšana, gan citu iniciatīvu īstenošana bija iespējama, piesaistot gan valsts, gan Eiropas Savienības finansējumu, kā arī saņemot atbalstu no privātā sektora un ASV, Kanādas, Zviedrijas un Somijas vēstniecībām Latvijā. "Centra Marta" Liepājas filiāles darbība nebūtu iespējama bez brīvprātīgo darba, kā arī dažādu Liepājas uzņēmumu atbalsta un sadarbības partneriem – Liepājas domes Sociālā dienesta, Liepājas Pašvaldības policijas, Valsts policijas, Liepājas bāriņtiesas un citām iestādēm, un draugiem no citām nevalstiskajām organizācijām Liepājā.

"Nākotnē noteikti ir jāturpina iesāktās iniciatīvas un pakāpeniski jāpilnveido sociālās rehabilitācijas pakalpojums cietušajiem, lai tas būtu daudz piemērotāks cietušā vajadzībām. Kā nevalstiskai organizācijai liels izaicinājums ir nodrošināt darba nepārtrauktību, jo ne vienmēr ir iespējams piesaistīt finansējumu pamatdarbībai. Daudz darāmā ir institūcijas sadarbības veicināšanā, kas sevī ietver ne tikai jaunas sadarbības prakses, bet arī domāšanas maiņu. Atskatoties uz šiem trim gadiem, var teikt – daudz ir paveikts, un tas dod pārliecību, ka viss turpināsies," stāsta Juris Dilba.


Uzziņa
Biedrība "Centrs Marta"" ir 2001. gadā dibināta Latvijas nevalstiskā organizācija, kas sniedz atbalsta pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām, nodrošina palīdzību sievietēm un viņu bērniem, kuri atrodas ievainojamās dzīves situācijās. "Centra Marta" vīzija – sievietes un vīrieši, meitenes un zēni līdztiesīgā pasaulē, droši un brīvi. Viņu tiesības sargā.