Otrdien, 18.decembrī, svinīgā noskaņā Liepājas mērs Jānis Vilnītis un vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis pasniedza Liepājas pilsētas Gada balvu zinātnē.

Šoreiz balvu saņēma Liepājas Universitātes (LiepU) Izglītības zinātņu institūta pētnieku grupa, Dr.philol. Biruta Petre, Dr.paed. Jana Grava un Mg.sc.educ. Solveiga Kūlaine, informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Uzrunājot balvas laureātus un klātesošos, Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis uzsvēra, ka Liepājas attīstība nav iedomājama bez izglītotiem, domājošiem un zinošiem iedzīvotājiem. "Man ir patiess prieks, ka mēs varam lepoties ar šādiem cilvēkiem. Viens no ievērojamākajiem zinātniekiem Alberts Einšteins teicis, ka zinātne nav un nekad nekļūs par pabeigtu grāmatu un katrs nozīmīgs sasniegums rada jaunus jautājumus. Un tā patiešām ir – jo vairāk uzzinām, jo vairāk saprotam, ka vēl tik daudz jauna un neatklāta mums ir priekšā. Novēlu ikvienam šeit klātesošajam nerimstošu vēlmi un enerģiju turpināt savus zinātniskos pētījumus, jo tas stiprina ne tikai mūsu pilsētas, bet visas Latvijas intelektuālo kapacitāti," sacīja J. Vilnītis.

Šajā reizē Gada balvai zinātnē tika saņemti septiņi pieteikumi, kas pārstāvēja dažādas zinātņu nozares. Šis bijis līdz šim lielākais iesniegto pieteikumu skaits.

Ekspertu komisija, izvērtējot iesniegtos pieteikumus, nolēma piešķirt četras balvas.

LiepU Izglītības zinātņu institūta pētnieku grupa Gada balvai zinātnē tika izvirzīta nominācijā "Gada balva starpnozaru pētniecībā", rekomendējušas trīs institūcijas – Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme", Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūts un Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests – par kolektīvo monogrāfiju "Profesionālā pilnveide sociālajā darbā". Visu trīs institūciju pārstāvji atzīst, ka monogrāfijā apkopotie pētījumi ir nozīmīgi sociālā darba speciālistu profesionālās lietpratības veicināšanai pašizglītošanās procesā. Prēmija 1000 eiro.

Biruta Petre Gada balvai zinātnē tika izvirzīta nominācijā "Balva par mūža ieguldījumu zinātnē", rekomendējis Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts par grāmatu "Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi: lietvārdi". Asociētā profesore I. Ozola aprakstā par filoloģi B. Petri izceļ pētnieces 20 gadus ilgo Olafa Gūtmaņa daiļrades valodas izpēti. Latviešu valodniecībā līdz šim nav izdota neviena latviešu rakstnieka vai dzejnieka leksikas vārdnīca, tāpēc autores grāmata ir pirmreizējs un novatorisks darbs Latvijā. Prēmija 750 eiro.

Jana Grava Gada balvai zinātnē tika izvirzīta nominācijā "Jaunā zinātnieka balva", rekomendējusi Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dome par promocijas darbu "Bērncentrētas pedagoģiskās pieejas īstenošana bērnu pašrealizācijai pirmsskolā". Profesore A. Samuseviča rekomendācijā norādījusi, ka J. Gravas pētījums ir novitāte pirmsskolas pedagoģijā Latvijā, jo promocijas darbā ir atklāta bērnu pašrealizācijas būtība, raksturota skolotāju bērncentrēti virzītā pedagoģiskā darbība, veikta jēdziena "pašrealizācija" pedagoģiskā interpretācija, raksturotas pirmsskolas vecuma bērnu pašrealizācijas norises izpausmes. Prēmija 500 eiro.

Solveiga Kūlaine Gada balvai zinātnē tika izvirzīta nominācijā "Gada maģistra pētījums", rekomendējusi Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dome par maģistra darbu "Lejaskurzemes folkloras mantojums bērnu un jauniešu folkloras kopu darbībā". Profesore A. Samuseviča akcentē autores augstvērtīgo Lejaskurzemes folkloras materiālu analīzi un kvalitatīvu pētījumu, kas akcentē un izvērtē lokālās tradīcijas saglabāšanas, pārmantošanas un popularizēšanas iespējas mūsdienu pedagoģiskajā procesā. Prēmija 250 eiro.

Kopējais balvas fonds arī šogad bija 2500 eiro.

Balvas piešķiršanas mērķis ir atbalstīt starptautiski atzītu pētījumu izstrādi un publicitāti visās Liepājas Universitātes pētniecības jomās, sekmēt Liepājai un Latvijai aktuālu jautājumu inovatīvus risinājumus, veicināt jaunu zinātnieku piesaisti pētniecībai un viņu profesionālu izaugsmi, sekmēt inteliģences un zinātnieku piesaisti Liepājai. Gada balvu zinātnē Liepājā piešķir jau astoto gadu.