Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē deputāti nolēma akceptēt lēmuma projektu par Liepājas internātpamatskolas Krūmu ielā 65 likvidēšanu ar nākamā gada 1. augustu.

Audzēkņiem ļauts brīvi izvēlēties jebkuru pilsētas vispārizglītojošo skolu, kurā turpināt mācības, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Tas darīt arī, ņemot vērā to, ka Saeimā ir pieņemts lēmums ar nākamo gadu visā valstī atteikties no internātskolām, īstenojot iekļaujošo izglītību un nodrošinot visiem bērniem līdzvērtīgas izglītības ieguves iespējas.

Tā kā valsts no nākamā gada 1.janvāra vairs nefinansēs pašvaldību dibināto internātskolu daļējos uzturēšanas izdevumus un 2019.gada 1 augustā stāsies spēkā grozījumi Izglītības likumā, Liepājas pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā apstiprinātais lēmumprojekts paredz Liepājas internātpamatskolas likvidāciju, kā  arī nosaka likvidācijas procedūru, termiņus un atbildīgos.

Kā skaidro Izglītības pārvaldes speciālisti, izpētot esošo Liepājas pilsētas izglītības iestāžu tīklu un ņemot vērā skolu nepietiekamo piepildījumu, ir visas iespējas nodrošināt pašreiz internātpamatskolas izglītojamo iekļaušanu Liepājas vispārizglītojošās skolās. Izglītojamo vecākiem būs iespēja izvēlēties izglītības iestādi, kurā viņa bērns pēc Liepājas internātpamatskolas likvidācijas 2019.gada 1.septembrī varēs turpināt mācības – gan savai dzīvesvietai tuvāko skolu, gan arī citas Liepājas pašvaldības skolas. 

Savukārt Liepājas izglītības iestādēm ir jābūt gatavām uzņemt un integrēt internātpamatskolas skolēnus, radot viņiem drošības un atbalsta sistēmu. Kā uzsver Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, šobrīd izglītības iestāžu rīcībā ir plašas iespējas atbalstīt bērnus ar mācību un uzvedības grūtībām, ko piedāvā Eiropas Savienības Sociālā fonda projekti, piemēram, "PuMPuRS", kas sniedz papildus atbalstu bērniem un pedagogiem. Projekts "PuMPuRS" veiksmīgi darbojas 12 Liepājas skolās. Divās Liepājas skolās ir arī speciālās programmas bērniem ar uzvedības traucējumiem.

Pētījumi liecina, ka, esot ar saviem vienaudžiem parastās skolas vidē, šiem bērniem būtu arī lielākas iespējas pretendēt uz papildu izglītību, darbu un atalgojumu nākotnē. "Vēsturiskā prakse bāreņus vai bērnus no trūcīgām ģimenēm ievietot internātskolās bērnu iekļaušanos sabiedrībā neveicina, tieši pretēji – tas veicina bērnu atstumtību," uzskata Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere.

Internātskolā šobrīd mācās 63 skolēni, no kuriem 17 šā gada pavasarī skolu absolvēs. Skolā nodarbināti 32 darbinieki – 14 tehniskie darbinieki un 18 pedagogi, no kuriem daļa jau šobrīd strādā nepilnu slodzi un ir atraduši papildus darbu citur, jo skolā ir tikai 13,6 štata vienības.

Liepājas internātpamatskolas uzturēšanas izdevumi 2018. gadā ir 175 212 eiro, tajā skaitā atlīdzībai tiek tērēti 112 618 eiro. Ēkai Krūmu ielā 56, kur atrodas Liepājas internātpamatskola, nepieciešami ievērojami uzturēšanas līdzekļi – gadā 43 912 eiro apmērā. Lai šīs skolas ēka turpmāk būtu droša bērniem un varētu funkcionēt kā skola, būtu nepieciešams gandrīz miljonu eiro lieli pašvaldības papildus ieguldījumi. Ēdnīcas, kura atrodas blakus ēkā kritiskā stāvoklī, pārcelšanai uz skolas ēku būtu neciešami 217 000 eiro. Skolas ēkas nesošo konstrukciju pastiprināšana izmaksātu 29 000 eiro, bet jumta seguma atjaunošana – 167 000 eiro.  Nepieciešama arī elektroinstalācijas nomaiņa un grīdas seguma atjaunošana, kas izmaksātu 300 000 eiro.

Darbiniekiem, kuri zaudēs darbu pēc Internātpamatskolas likvidācijas, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde nodrošinās atlaišanas pabalstus un citas pienākošās izmaksas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem.

Saskaņā ar Izglītības likumu, izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Lēmums par Liepājas Internātpamatskolas likvidāciju stāsies spēkā pēc izskatīšanas Liepājas pilsētas domes sēdē un pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.