Gandrīz puse jeb 48% aptaujāto liepājnieku uzskata, ka dzīve Liepājā ir labāka nekā Latvijā kopumā, liecina Tirgus un sociālo pētījumu centra "Latvijas fakti" veiktā Liepājas iedzīvotāju aptauja, portālu informēja Domes administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Viedokli, ka dzīve Liepājā ir labāka nekā Latvijā kopumā, salīdzinoši biežāk pārstāvēja gados jaunākie respondenti vecumā līdz 34 gadiem, ar augstāko izglītību, latvieši, kā arī finansiāli nodrošinātākie Liepājas iedzīvotāji.

Tāpat vairāk nekā trešdaļa jeb 38% liepājnieku ir pārliecināti, ka vispārējā ekonomiskā situācija Liepājā pēdējo divu gadu laikā kopumā ir uzlabojusies, 20% aptaujāto pauda viedokli, ka Liepājas ekonomiskā situācija pēdējo divu gadu laikā nav būtiski mainījusies.

Kopumā Liepājas iedzīvotāji diezgan optimistiski prognozēja turpmāko pilsētas ekonomiskās situācijas attīstību – 42% aptaujas dalībnieku uzskata, ka turpmākos divus gadus ekonomiskā situācija Liepājā uzlabosies. Salīdzinoši pozitīvāk Liepājas ekonomikas izaugsmi vērtē gados jaunākie respondenti vecumā līdz 34 gadiem, iedzīvotāji ar augstāku izglītības un ienākumu līmeni, latvieši.

Pārliecinošs aptaujas dalībnieku vairākums jeb 76% uzskata, ka Liepājas pašvaldība kopumā ir atvērta un liepājniekiem pieejama, 67% ir pārliecināti, ka Liepājas pašvaldība ir mūsdienīga un uz Eiropas vērtībām orientēta un 61% aptaujas dalībnieku ir pārliecināti, ka iedzīvotājiem ir plašas sabiedriskās līdzdalības iespējas.

Pārliecinoši populārākais informācijas avots par notikumiem Liepājā un aktualitātēm ir interneta ziņu portāls www.liepajniekiem.lv, kur informāciju regulāri gūst trīs ceturtdaļas jeb 75% aptaujāto liepājnieku. Otra populārākā informācijas ieguves vieta ir pašvaldības profili sociālajos tīklos, kā trešais iecienītākais informācijas ieguves avots minēts pašvaldības oficiālā interneta vietne www.liepaja.lv – 28% aptaujāto informāciju par aktualitātēm Liepājā meklē pašvaldības mājaslapā.

Liepājas iedzīvotāju vidū valda pozitīvs Liepājas pilsētas domes darbības vērtējums. Trīs ceturtdaļas jeb 76% aptaujas dalībnieku pilsētas domes darbību vērtēja pozitīvi. Kritisku viedokli pārstāvēja 15% aptaujāto liepājnieku. Respondentu grupās, kas izveidotas pēc dažādām sociāli demogrāfiskajām pazīmēm, iegūtie rezultāti būtiski neatšķiras – visās grupās vairāk nekā 65% aptaujāto Liepājas pilsētas domes darbu vērtēja kopumā pozitīvi.

Liepājas pilsētas domes reitinga līderis ir domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš – viņa darbību kopumā pozitīvi vērtēja 55% Liepājas iedzīvotāju, savukārt kritiski tikai 8% pētījuma dalībnieku.

Gandrīz visi jeb 91% aptaujātie liepājnieki ir dzirdējuši, ka Liepāja 2027. gadā kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu un pilsētas sabiedrībā dominē atbalsts idejai par Liepāju kā Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. gadā – 90% respondentu pozitīvi vērtē šo ideju.


75% liepājnieku sagaida, ka pateicoties Liepājai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai, attīstīsies tūrisma nozare, 74% cer, ka paaugstināsies Liepājas atpazīstamība, 71% uzskata – tiks veicināta Liepājas ekonomiskā izaugsme un 67% izteikuši viedokli, ka sagaida kultūras dzīves dažādošanu.

Liepājnieku vidū populārākie pašvaldības rīkotie vai atbalstītie kultūras un sporta pasākumiem pēdējā gada laikā ir pastaiga "Izgaismotā Liepāja" pilsētas dzimšanas dienā (apmeklējuši 75% liepājnieku), 64% aptaujas dalībnieku apmeklējuši Jūras svētkus, 55% – Līvas ciema svētkus un 50% – Jauno gadu.

Liepājnieku vērtējumā kritiskāk vērtētās jomas ir veselības aprūpe un sociālais nodrošinājums, kas saskan ar iedzīvotāju noskaņojumu valstī kopumā. 52% aptaujas dalībnieku kritiski vērtē veselības aprūpi Liepājā. Citās jomās liepājnieku viedoklis ir drīzāk pozitīvs nekā negatīvs. Atsevišķās jomās (ekoloģija, sabiedriskā drošība, ielu stāvoklis) gada laikā vērojams neapmierinātības pieaugums, kas zināmā mērā saistāms ar sabiedriskajā telpā aktuālajiem jautājumiem – plašajiem ielu remontdarbiem, utml.

Liepājnieku vērtējumam tika piedāvāti arī dažādi konkrētāki pasākumi, kuru īstenošanai Liepājas pašvaldība varētu pievērst prioritāru uzmanību. Lielākā daļa jeb 58% respondentu atzina, ka viņiem būtiska ir grants ielu asfaltēšana, 57% rūp daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana, 54% jauna dzīvojamā fonda attīstība, 52% aptaujas dalībnieku satrauc avio satiksmes atjaunošana.

Tirgus un sociālo pētījumu centrs "Latvijas fakti" datorizētu telefoninterviju aptauju veica 2023. gada septembrī. Aptaujā pēc stratificētās nejaušības principa tika iekļauti 406 Liepājas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

Iepazīties ar visiem aptaujas datiem var ŠEIT.