Domes opozīcija 7.septembrī iesniegusi pieprasījumu domes priekšsēdētājam Uldim Seskam par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu trīs dienu laikā, kā to paredz likums.

Ārkārtas sēdei opozīcijas deputāti prasa izskatīt vienu darba kārtības punktu:"Par Liepājas pilsētas domes  2016.gada 18.augusta lēmumuma Nr.291 (prot.Nr.11, 26#) un iepirkuma līguma ar konkursā "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā (id.Nr.LPP 2016/8) uzvarējušiem pretendentiem apturēšanu."

Sagatavotajā lēmumprojektā opozīcija rosina balsot par Liepājas pilsētas domes  2016.gada 18.augusta lēmumuma Nr.291 (prot.Nr.11, 26#) atcelšanu, kā arī prasa apturēt līguma noslēgšanu ar konkursā "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā (id.Nr.LPP 2016/8) uzvarējušajiem pretendentiem Liepājas pilsētā.

Lēmumprojekts sagatavots balstoties uz kompānijas "Ragn-Sells" vēstulē (tā nosūtīta visiem domes deputātiem) minētajiem faktiem, proti, ka Liepājas domes konkursā "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā" izvēlētie sadzīves atkritumu apsaimniekotāji, kuri nākamo 7 gadu laikā būs tiesības sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem, prasa ievērojami lielāku maksu par pakalpojumu nekā piedāvāja SIA "Ragn-Sells" un ka "Ragn-Sells" gatavojas ierosināt tiesvedību, tādēļ līdz tiesas galīgam nolēmumam iesaka deputātiem aicināt Liepājas pilsētas domi neslēgt līgumus vai noslēgtu līgumu gadījumā – apturēt to izpildi (līgumu slēgšanu ar iedzīvotājiem).

"Konkursam tika iesniegti četri piedāvājumi un, lai gan SIA "Ragn-Sells" un AS "Ragn-Sells" izveidota mērķsabiedrība (Ragn-Sells), piedāvāja visizdevīgāko piedāvājumu, Liepājas pilsētas domes izveidotā iepirkuma komisija (M.Tīdens, D.Liepniece-Liepiņa, N.Niedols un A.Rimma) izlēma mērķsabiedrību izslēgt no dalības iepirkumā un atkritumu apsaimniekošanu reģionā uzticēt pretendentiem ar ievērojami augstāku cenu.

Kamēr Ragn-Sells vienā reģiona daļā (Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas ziemeļu robežai, Aizputes, Pāvilostas un Grobiņas novados) piedāvāja sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošināt par EUR 8,78 EUR par m3, Liepājas pilsētas dome līgumu slēgs (vai jau ir noslēgusi) ar SIA "Eko Kurzeme" un SIA "Eco Baltia vide" apvienību par cenu EUR 11,90 par m3. Otrā reģiona daļā (Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam, Rucavas, Vaiņodes un Priekules novados) Ragn-Sells piedāvāja nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu par EUR 9,71 par m3, taču Liepājas pilsētas dome slēgs (vai jau ir noslēgusi) līgumu ar SIA "Clean R", SIA "Tranzīts L waste" un SIA "EKO joma" apvienību, kas piedāvāja EUR 11,89 par m3," teikts vēstulē.

"Ragn-Sells" arī norāda, ka "Valsts kontroles 2015.gada ziņojumā, izvērtējot atkritumu apsaimniekošanu Latvijā, tika secināts, ka daudzās pašvaldībās no atkritumu radītājiem, tajā skaitā iedzīvotājiem, ir iekasēta nepamatoti augsta maksa. Liepājas pilsētas domes pieņemtā lēmuma rezultātā Liepājas un tai tuvējo novadu iedzīvotāji būs spiesti maksāt par pakalpojumu augstāku maksu, septiņu gadu laikā pārmaksājot vairāk kā EUR 3 miljonus."