Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 5.novembrī pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas ielu un to posmu uzturēšanas klašu apstiprināšanu. J.Neimanis
2. Par projektu "Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai". D.Liepniece-Liepiņa
3. Par projektu "Liepājas pilsētas gaisa kvalitātesuzlabošanas rīcības programmas 2020.-2025.gadam izstrāde". D.Liepniece-Liepiņa
4. Par projektu "Muzeja ēkas pārbūve, Liepājā". M.Ābols
5. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "Liepājas Reģiona tūrisma informācijas birojs". A.Mickus
6. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp 14.novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu. U.Kaugurs
7. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi Oskara Kalpaka ielas pārbūvei. I.Taurinskaite
8. Par būves nojaukšanu. M.Egmanis
9. Par zemesgabala Aldaru ielā 11, 12/15 domājamās daļas iznomāšanu. M.Egmanis
10. Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 12 Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
11. Par zemesgabala Papes ielā 20, 1/6 domājamās daļas Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
12. Par zemesgabala Ugāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ugāles ielā 7, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
13. Par zemesgabala Celtnieku ielā 7, 10/28 domājamās daļas Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
14. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 32, daļas nomu. M.Egmanis
15. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūras ielā 16, daļas zemes nomas tiesības izsoli. M.Egmanis
16. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Zirgu salā 2, daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
17. Par zemesgabala Krūmu ielā 72 zemes nomas līguma izbeigšanu. M.Egmanis
18. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Krūmu ielā 72 atsavināšanu. M.Egmanis
19. Par apbūvēta zemesgabala Katedrāles ielā 1 nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis
20. Par apbūvēta zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 21/25 nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis
21. Par apbūvēta zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 33A nodošanu atsavināšanai. M. Egmanis
22. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.TĪDENS
23. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-59 atsavināšanu.  M.Egmanis
24. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-35 atsavināšanu M.Egmanis
25. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 7-26 atsavināšanu. M.Egmanis
26. Par dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 1-55 atsavināšanu. M.Egmanis
27. Par dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 35/37-23 domājamās daļas atsavināšanu. M.Egmanis
28. Par dzīvokļa īpašuma Ferdinanda Grīniņa ielā 6-8 atsavināšanu M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 5.novembrī pulksten 12

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbu 2020.gada trešajā ceturksnī. U.Novickis
2. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-5, Liepājā. M.Egmanis
3. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-4, Liepājā. M.Egmanis
4. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-3, Liepājā. M.Egmanis
5. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-1, Liepājā. M.Egmanis
6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa nolikumā Nr.11 "Liepājas pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums". E.Jaunsleine

Komitejas priekšsēdētājs H.Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 5.novembrī pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem un atcelšanu. D.Arāja
2. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "Liepājas teātris". A.Mickus
3. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Liepājas Leļļu teātris". A.Mickus
4. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams". A.Mickus
5. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "OC Liepāja".  A.Mickus

Komitejas priekšsēdētājs A.Deksnis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 5.novembrī pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par projektu "Muzeja ēkas pārbūve, Liepājā" M.Ābols
2. Par projektu "Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2020.-2025.gadam izstrāde" D.Liepniece-Liepiņa
3. Par projektu "Mājsaimniecībās izmantoto  apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai" D.Liepniece-Liepiņa
4. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas ūdens" pamatkapitālā M.Egmanis
5. Par būves nojaukšanu M.Egmanis
6. Par apbūvēta zemesgabala Katedrāles ielā 1 nodošanu atsavināšanai M.Egmanis
7. Par apbūvēta zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 33A nodošanu atsavināšanai M.Egmanis
8. Par apbūvēta zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 21/25 nodošanu atsavināšanai M.Egmanis
9. Par dzīvokļa īpašuma Dorupes ielā 23-3 atkārtotu izsoli M.Egmanis
10. Par dzīvokļa īpašuma Emīlijas ielā 12-3 atkārtotu izsoli M.Egmanis
11. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 atkārtotu izsoli M.Egmanis
12. Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N atkārtotu izsoli M.Egmanis
13. Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-10 nosacīto cenu M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-13 nosacīto cenu M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-50 nosacīto cenu M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 3-9 nosacīto cenu M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 nosacīto cenu M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 4-12 nosacīto cenu M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Ūdens ielā 9-1 nosacīto cenu M.Egmanis
20. Par dzīvokļa īpašuma Ugāles ielā 7-10 nosacīto cenu M.Egmanis
21. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-24 nosacīto cenu M.Egmanis
22. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-59 atsavināšanu M.Egmanis
23. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-35 atsavināšanu M.Egmanis
24. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 7-26 atsavināšanu M.Egmanis
25. Par dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 1-55 atsavināšanu M.Egmanis
26. Par dzīvokļa īpašuma Ferdinanda Grīniņa ielā 6-8 atsavināšanu M.Egmanis
27. Par dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 35/37-23 domājamās daļas atsavināšanu M.Egmanis
28. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Krūmu ielā 72 atsavināšanu M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs J.Vilnītis