Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 8.jūnijā pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam pielikuma “Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns” darbību un projektu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju 2022. gadā apstiprināšanu. A.Jēkabsone
2. Par grozījumiem 2023. gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam pielikumā “Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns” (2023. gada plāns). A.Jēkabsone
3. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam pielikuma “Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.–2027. gadam” aktualizēšanu.  A.Ruperts
4. Par projektu “Plāni ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes rīcībām (Plans for Urban Mobility Actions (PUMA))”. A.Ruperts
5. Par projekta “Smilšu tīrīšanas tehnikas iegāde Liepājā” iesniegšanu atbalsta saņemšanai. A.Bokuma
6. Par pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” 2022. gada publisko pārskatu. T.Malkevičs
7. Par pašvaldības aģentūras “Nodarbinātības projekti” 2022. gada publisko pārskatu. V.Šalms
8. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas saistošajiem noteikumiem. D.Liepniece-Liepiņa
9. Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam. D.Liepniece-Liepiņa
10. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma medību tiesību izsoles noteikumiem. D.Liepniece-Liepiņa
11. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo īpašumu Lēņu ielā 9, Liepājā.  M.Egmanis
12. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības Klaipēdas ielā 138 (kadastra apzīmējums 1700 043 0084) daļas, nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
13. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Darbnīcu ielā 8A, atsavināšanu. M.Egmanis
14. Par grozījumu Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 20. aprīļa lēmumā Nr.132/4 “Par ēkas servitūta (gaismas tiesības) nodibināšanu nekustamajam īpašumam Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37, Liepājā”. M.Egmanis
15. Par zemesgabala Tīklu ielā 15A nomu. M.Egmanis
16. Par zemesgabala Dorupes ielā 31 1/8 domājamās daļas nomu. M.Egmanis
17. Par zemesgabala Grobiņas ielā 5 6/36 domājamās daļas nomu. M.Egmanis
18. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 52 1/6 domājamās daļas nomu. M.Egmanis
19. Par zemesgabala Tvaiku ielā 24 1/4 domājamās daļas nomu. M.Egmanis
20. Par zemesgabala Tvaiku ielā 24 1/8 domājamās daļas nomu. M.Egmanis
21. Par zemesgabala Tvaiku ielā 24 1/8 domājamās daļas nomu. M.Egmanis
22. Par zemesgabala Tvaiku ielā 24 2/8 domājamās daļas nomu. M.Egmanis
23. Par zemesgabala Tvaiku ielā 28 40/360 domājamās daļas nomu. M.Egmanis
24. Par zemesgabala Bārtas ielā 11 1/4 domājamās daļas nomu. M.Egmanis
25. Par zemesgabala Celmu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Celmu ielā 1, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
26. Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
27. Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
28. Par zemesgabala Ugāles ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ugāles ielā 5, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
29. Par zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
30. Par zemesgabala Spīdolas ielā 16 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
31. Par zemesgabala Grīzupes ielā 74 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
32. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 19/21-5 atsavināšanu. M.Egmanis
33. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Egmanis

Priekšsēdētājs Uldis Sesks

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 8.jūnijā pulksten 12.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 81-14, Liepājā. M.Egmanis
2. Par Dzīvokļu komisijas 2023. gada 16. marta lēmumu Nr.328. M.Egmanis
3. Par saistošo noteikumu grozījumu par aprūpes pakalpojumu apstiprināšanu. D.Mejere
4. Par saistošo noteikumu par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni apstiprināšanu. D.Mejere
5. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm sociālajā nozarē Liepājā. D.Mejere

Priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 8.jūnijā pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par sadarbības līguma noslēgšanu agrīnās intervences multimodālās programmas "STOP 4-7" īstenošanā. K.Niedre-Lathere

Priekšsēdētājs Jānis Vilnītis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 8.jūnijā pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada publisko pārskatu. A.Vītols
2. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2022. gada publisko pārskatu. T.Malkevičs
3. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2022. gada publisko pārskatu. V.Šalms
4. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.–2027. gadam" aktualizēšanu. A.Ruperts
5. Par projektu "Plāni ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes rīcībām (Plans for Urban Mobility Actions (PUMA))". A.Ruperts
6. Par projekta "Smilšu tīrīšanas tehnikas iegāde Liepājā" iesniegšanu atbalsta saņemšanai. A.Bokuma
7. Par projekta "Skuju ielas posma, Ābeļu un Noliktavas ielu pārbūve, Liepājā" īstenošanu. A.Justoviča
8. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" peļņas novirzīšanu kapitālsabiedrības attīstībai. R.Fricbergs
9. Par bioloģisko aktīvu nodošanu bilancē pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde". D.Vecbaštika
10. Par saistošo noteikumu par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni apstiprināšanu. D.Mejere
11. Par saistošo noteikumu grozījumu par aprūpes pakalpojumu apstiprināšanu. D.Mejere
12. Par grozījumiem 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.24 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam". R.Fricbergs
13. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma medību tiesību izsoles noteikumiem. D.Liepniece-Liepiņa
14. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" pamatkapitālā. M.Egmanis
15. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo īpašumu Lēņu ielā 9, Liepājā. M.Egmanis
16. Par pirmtiesības izmantošanu. M.Egmanis
17. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 65, Liepājā nodošanu lietošanā. M.Egmanis
18. Par nedzīvojamās telpas Kungu ielā 2–8, Liepājā daļas nodošanu lietošanā. M.Egmanis
19. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Darbnīcu ielā 8A, atsavināšanu. M.Egmanis
20. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 19/21–5 atsavināšanu. M.Egmanis
21. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Egmanis
22. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7–23 nosacīto cenu. M.Egmanis
23. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu neizīrēta nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 atkārtotai izsolei. M.Egmanis
24. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes vienībai (zemes starpgabals) "Parka iela 2", Liepājā. M.Egmanis
25. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 55 izsolei. M.Egmanis

Priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš