Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 13.aprīlī pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.–2027.gadam" aktualizēšanu. A.Vītols
2. Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu siltumapgādes jomā. M.Tīdens
3. Par Liepājas teātra Mazās zāles būvniecības ieceri Liepājā. K.Liepa
4. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. M.Egmanis
5. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo īpašumu Atmodas bulvārī 21 C, Liepājā. M.Egmanis
6. Par nekustamajiem īpašumiem Dārza ielā 14/16 un Alsungas ielā 29, Liepājā. M.Egmanis
7. Par nekustamā īpašuma nodošanu. M.Egmanis
8. Par Liepājas Jūras piekrastes sauszemes joslas (vieta Nr.D4) daļas atklātās zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
9. Par Liepājas Jūras piekrastes sauszemes joslas (vieta Nr.D6.1) daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
10. Par Liepājas Jūras piekrastes sauszemes joslas (vieta Nr.22.p) daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
11. Par nepabūvēta zemesgabala, starpgabala Parka ielā 2, Liepāja, nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis
12. Par ēkas servitūta (gaismas tiesības) nodibināšanu nekustamajam īpašumam Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37, Liepājā. M.Egmanis
13. Par zemesgabalu nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu. M.Egmanis
14. Par zemesgabala Spīdolas ielā 43A daļas nomu. M.Egmanis
15. Par zemesgabala Stārķu ielā 20, blakus nekustamajam īpašumam Stārķu ielā 22, iznomāšanu. M.Egmanis
16. Par zemesgabala Skuju ielā 5/7, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 41, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
17. Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 52, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
18. Par zemesgabala Cukura ielā, blakus nekustamajam īpašumam Cukura ielā 28, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
19. Par zemesgabala Nākotnes ielā 23 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
20. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Kanālezers 1, Liepājā. M.Egmanis
21. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Meldru ielā 8, Liepājā. M.Egmanis
22. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 90–21 atsavināšanu. M.Egmanis
23. Informatīvais ziņojums par biedrības "Digitālo inovāciju parks" 2022.gada darbības pārskatu. M.Tīdens

Priekšsēdētājs Uldis Sesks
 
Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 13.aprīlī pulksten 12.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. M.Egmanis
2. Par Sociālā dienesta 2023.gada 7.februāra lēmumu. I.Raituma
3. Informatīvs ziņojums par Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbu 2023.gada pirmajā ceturksnī. U.Novickis

Priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 13.aprīlī pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja". A.Tints
2. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm izglītības nozarē. K.Niedre–Lathere

 Priekšsēdētājs Jānis Vilnītis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 13.aprīlī pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027. gadam" aktualizēšanu. A.Vītols
2. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada konsolidēto pārskatu. E.Kalveniece
3. Par nekustamajiem īpašumiem Dārza ielā 14/16 un Alsungas ielā 29, Liepājā. M.Egmanis
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu. M.Egmanis
5. Par grozījumiem 2023. gada 23. marta lēmumā Nr.84/3. M.Egmanis
6. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo īpašumu Atmodas bulvārī 21C, Liepājā. M.Egmanis
7. Par nepabūvēta zemesgabala, starpgabala Parka ielā 2, Liepāja, nodošanu atsavināšana. M.Egmanis
8. Par dzīvokļa īpašumu Lēņu ielā 2 - 5, Liepājā. M.Egmanis
9. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 90-21 atsavināšanu. M.Egmanis
10. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 3-16 nosacīto cenu. M.Egmanis
11. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-4 izsolei. M.Egmanis
12. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-12 izsolei. M.Egmanis
13. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3-1A izsolei. M.Egmanis
14. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 8-4 izsolei. M.Egmanis
15. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Ostas ielā 4-8 izsolei. M.Egmanis
16. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 25-4 izsolei. M.Egmanis
17. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 25-5 izsolei. M.Egmanis
18. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 25-6 izsolei. M.Egmanis
19. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-5A atkārtotai izsolei. M.Egmanis
20. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10A-11 atkārtotai izsolei. M.Egmanis
21. Par elektronisko izsoļu rezultātiem 2023. gada I ceturksnī M.Egmanis

Priekšsēdētājs Helvijs Valcis