Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 19.janvārī pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027.gadam" aktualizēšanu. A.Ruperts
2. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi Liepājas Universitātes skvēra un piegulošās teritorijas labiekārtojumam. M.Ābols
3. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi telpu atjaunošanai Kārļa Zāles laukumā 6, Liepājā Liepājas operatīvā vadības centra izveidei. K.Čabikina
4. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi dzīvojamās ēkas (jaunbūves) būvniecībai Lēņu ielā 5, Liepājā. A.Bokuma
5. Par dalību biedrībā "Pilsētu galamērķu alianse (City Destinations Alliance)". S.Kreicberga
6. Par sadarbības memoranda noslēgšanu ar Patentu valdi un dalību projektā "Autentiskuma pilsētu tīkls" ("Authenticities network"). S.Margeviča
7. Par projektu "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā". K.Niedre-Lathere
8. Par projektu "Atvērto datu pieejamības un apstrādes stiprināšana vietējas izaugsmes un pilsētas pārveides veicināšanai". L.Alksne
9. Par izmēģinājumprojektu "NVO izaugsmes inkubatora attīstība Liepājā". E.Tolmačova
10.Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu medību tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. D.Liepniece-Liepiņa
11. Par grozījumu 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Nekustamā īpašuma pārvalde"". M.Egmanis
12. Par nekustamo īpašumu Kārklu ielā 4, Liepājā. M.Egmanis
13. Par būvju nojaukšanu Brīvības ielā 142, Liepājā. M.Egmanis
14. Par zemesgabala Ezermalas ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ezermalas ielās 5, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
15. Par zemesgabalu Oskara Kalpaka ielā 105A un Oskara Kalpaka ielā 105B, daļu nomas līgumu darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10-51 atsavināšanu. M.Egmanis
17. Informācija par pašvaldības atteikumiem izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem. M.Tīdens
18. Prezentācija par pašvaldības atteikumiem izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem 2022.gadā. M.Tīdens

Priekšsēdētājs Uldis Sesks

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 19.janvārī pulksten 12.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Kuldīgas ielā 38-67, Liepājā. M.Egmanis
2. Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas atskaite par darbu 2022.gada ceturtajā ceturksni. U.Novickis
3. Par Dzīvokļu komisijas darba pārskatu 2022.gada otrajā pusgadā. M.Tīdens
4. Par Sociālo lietu komisijas darba pārskatu 2022.gada otrajā pusgadā. H.Valcis
Priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 19.janvārī pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par nodibinājuma "Nodibinājums Liepāja 2027" dibināšanu. J.Jirgens
2. Par projektu "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā". K.Niedre-Lathere
3. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm izglītības nozarē. K.Niedre-Lathere

Priekšsēdētājs Jānis Vilnītis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 19.janvārī pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par nodibinājuma "Nodibinājums Liepāja 2027" dibināšanu. J.Jirgens
2. Par izmēģinājumprojektu "NVO izaugsmes inkubatora attīstība Liepājā". E.Tolmačova
3. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027.gadam" aktualizēšanu. A.Ruperts
4. Par grozījumu 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Nekustamā īpašuma pārvalde"". M.Egmanis
5. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10-51 atsavināšanu. M.Egmanis
6. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 11-5A izsolei. M.Egmanis
7. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 14-13 izsolei. M.Egmanis
8. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 53-2 izsolei. M.Egmanis
9. Par nekustamo īpašumu Kārklu ielā 4, Liepājā. M.Egmanis

Priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš