Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 15.decembrī pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Informatīvs ziņojums par grupas "Prāta Vētra" koncertu Liepājā 2023.gadā. A.Auškāpa
2. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027.gadam" aktualizēšanu. A.Ruperts
3. Par grozījumiem 2022.gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikumā "Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns" (2022.gada plāns). A.Jēkabsone
4. Par 2023. gada attīstības budžeta pieprasījumu un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikumu "Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns" (2023.gada plāns). A.Jēkabsone
5. Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar SIA "Lion Estate". M.Tīdens
6. Par dalību kopīgā iepirkumā par atkritumu apsaimniekotāja izvēli un iepirkuma komisijas izveidi. M.Tīdens
7. Par dalību LIFE programmas projektā "Waste To Resources Latvia - boosting regional sustainability and circularity". D.Stendzeniece
8. Par līguma noslēgšanu ar biedrību "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS". D.Stendzeniece
9. Par grozījumu 2022.gada 18.augusta lēmumā Nr.313/12 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu medību tiesību izsoles noteikumiem". D.Liepniece-Liepiņa
10. Par projektu "Bērnu līdzdalības stiprināšana civilajā aizsardzībā un noturīgas sabiedrības veidošana" ("Strengthening children’s participation in civil protection and building resilient societies" (PA Secure Kids)). K.Vārpiņš
11. Par dāvinājuma pieņemšanu. R.Fricbergs
12. Par nekustamā īpašuma Cietokšņa ielā 4 atsavināšanu. M.Egmanis
13. Par zemesgabala Airītes ielā 10 apgrūtinājumu. M.Egmanis
14. Par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu Kārklu ielā 2, Liepājā. M.Egmanis
15. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības Liepājā, Zvejnieku alejā 2 daļas, zemes nomas tiesības izsoli. M.Egmanis
16. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Atmodas bulvārī 21B, Liepājā. M.Egmanis
17. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Kapsēdes ielā 1, Liepājā. M.Egmanis
18. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 90A, Liepājā. M.Egmanis
19. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabaliem Grīzupes ielā 89A, Liepājā un Ceriņu ielā 2, Liepājā. M.Egmanis
20. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Brīvības ielā 142, Liepājā. M.Egmanis
21. Par zemesgabala Vidusceļa ielā 33 nomu. M.Egmanis
22. Par zemesgabala Dzērves ielā 26A nomu. M.Egmanis
23. Par zemesgabala Turaidas ielā 2A, blakus nekustamajam īpašumam Turaidas ielā 8, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
24. Par zemesgabala Ziemeļu ielā 58B nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
25. Par zemesgabalu Latgales ielā 6, Spīdolas ielā 49 un Nākotnes ielā daļu nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu. M.Egmanis
26. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 41 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
27. Par zemesgabala Bernātu ielā 42 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
28. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielās 30, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
 M.Egmanis
29. Par zemesgabala Tērauda ielā 12 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
30. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-9 atsavināšanu. M.Egmanis
31. Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 51-35 atsavināšanu. M.Egmanis
32. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7-52 atsavināšanu. M.Egmanis
33. Par nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 3 atsavināšanu. M.Egmanis
34. Par nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 8, Liepājā atsavināšanu. M.Egmanis
35. Informācija par pašvaldības atteikumiem izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem. M.Tīdens

Priekšsēdētājs Uldis Sesks

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 15.decembrī pulksten 12.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par kārtību kādā Liepājas valstspilsētas pašvaldībā tiek slēgti deleģēšanas līgumi un piešķirtas dotācijas par deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu.
E.Jaunsleine
2. Par projektu "Bērnu līdzdalības stiprināšana civilajā aizsardzībā un noturīgas sabiedrības veidošana" ("Strengthening children’s participation in civil protection and building resilient societies" (PA Secure Kids)). K.Vārpiņš
3. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm sociālajā nozarē Liepājā. D.Mejere

Priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 15.decembrī pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par kārtību kādā Liepājas valstspilsētas pašvaldībā tiek slēgti deleģēšanas līgumi un piešķirtas dotācijas par deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu.
E.Jaunsleine
2. Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nomas maksas cenrādi. V.Hartmane
3. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm sporta nozarē Liepājā. A.Tints

Priekšsēdētājs Jānis Vilnītis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 15.decembrī pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. G.Ansiņš
2. Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nomas maksas cenrādi. V.Hartmane
3. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumu. A.Kalniņa
4. Par grozījumu 2022.gada 18.augusta lēmumā Nr.313/12 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu medību tiesību izsoles noteikumiem". D.Liepniece-Liepiņa
5. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027.gadam" aktualizēšanu. A.Ruperts
6. Par grozījumiem nolikumā "Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā". A.Nelsone
7. Par kārtību kādā Liepājas valstspilsētas pašvaldībā tiek slēgti deleģēšanas līgumi un piešķirtas dotācijas par deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu. E.Jaunsleine
8. Par ziedojumu Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam Liepājā un Ukrainā. D.Kļaviņa
9. Par aizņēmumu projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 2.kārta" īstenošanai. E.Kalveniece
10. Par grozījumiem 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam". E.Kalveniece
11. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023.gadam. E.Kalveniece
12. Par dāvinājuma pieņemšanu. R.Fricbergs
13. Informatīvais ziņojums par LOC Futbola halli. R.Fricbergs
14. Par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu Kārklu ielā 2, Liepājā. M.Egmanis
15. Par nekustamā īpašuma Roņu ielā 1-30N nodošanu lietošanā. M.Egmanis
16. Par nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 8, Liepājā atsavināšanu. M.Egmanis
17. Par nekustamā īpašuma Cietokšņa ielā 4 atsavināšanu. M.Egmanis
18. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ploču ielā 12, Liepājā cenas apstiprināšanu. M.Egmanis
19. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ploču ielā 12A, Liepājā ¼ domājamās daļas cenas apstiprināšanu. M.Egmanis
20. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Dārtas ielā 27, Liepājā 40/144 domājamo daļu cenas apstiprināšanu. M.Egmanis
21. Par neizpildīto saistību dzēšanas priekšlikuma saskaņošanu. M.Egmanis
22. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-9 atsavināšanu. M.Egmanis
23. Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 51-35 atsavināšanu. M.Egmanis
24. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7-52 atsavināšanu. M.Egmanis
25. Par nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 3 atsavināšanu. M.Egmanis
26. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93-12 nosacīto cenu. M.Egmanis
27. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93-31 nosacīto cenu. M.Egmanis
28. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 nosacīto cenu. M.Egmanis
29. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 2-33 nosacīto cenu. M.Egmanis
30. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 7-13 nosacīto cenu. M.Egmanis
31. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3-11 nosacīto cenu. M.Egmanis
32. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 90-21 nosacīto cenu. M.Egmanis
33. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-45 nosacīto cenu. M.Egmanis
34. Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7 nosacīto cenu. M.Egmanis
35. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 15-28 nosacīto cenu. M.Egmanis
36. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-29 nosacīto cenu. M.Egmanis
37. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 10-16 nosacīto cenu. M.Egmanis
38. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 46-3 izsoli. M.Egmanis
39. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-5A izsoli. M.Egmanis
40. Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 1-8 izsoli. M.Egmanis
41. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 17-12/14 izsoli. M.Egmanis
42. Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10A-11 izsoli. M.Egmanis
43. Par dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 30-7 izsoli. M.Egmanis
44. Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-12 izsoli. M.Egmanis
45. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 41-14N izsoli. M.Egmanis
46. Par dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 53-2 izsoli. M.Egmanis
47. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Airītes ielā 10, izsoli. M.Egmanis
48. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Airītes ielā 10A, izsoli. M.Egmanis
49. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Airītes ielā 10B, izsoli. M.Egmanis
50. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Celtnieku ielā 12A, izsoli. M.Egmanis
51. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Ezerlīču ielā 15, izsoli. M.Egmanis
52. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Ezerlīču ielā 17, izsoli. M.Egmanis
53. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Ezerlīču ielā 19, izsoli. M.Egmanis
54. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Loču ielā 17, izsoli. M.Egmanis
55. Par neapbūvēta zemes starpgabala Kalēju ielā 34A izsoli. M.Egmanis
56. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 atkārtotu izsoli. M.Egmanis
57. Par elektronisko izsoļu rezultātiem 2022.gadā. M.Egmanis
 
Priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga