Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 3.novembrī pulksten 10.30.(Jautājums, ziņotājs)
1.Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027.gadam" aktualizēšanu. A.Ruperts
2.Par projektu "Vides pieejamības uzlabošana Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 16/20, Liepājā". I.Dejus
3.Par lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. U.Kaugurs
4.Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp Kaiju, Aldaru, Jelgavas ielām un Jauno ostmalu līdz O.Kalpaka ielai, Liepājā, izstrādes uzsākšanu. U.Kaugurs
5.Par līguma noslēgšanu ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija". V.Vitkovskis
6.Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta īstenošanu. N.Lazdāns
7.Par grozījumu 2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.375. K.Niedre-Lathere
8.Par kustamās mantas atsavināšanu Ezermalas ielā 9b. J.Neimanis
9.Par kustamās mantas atsavināšanu. J.Neimanis
10.Par Liepājas valstspilsētas ielu ikdienas uzturēšanas klašu un laukumu sarakstu apstiprināšanu. N.Kairis
11.Par medībām Liepājas valstspilsētā. M.Tīdens
12.Par nomas tiesību izsoli Pilsētas kapsētu teritorijās. M.Egmanis
13.Par servitūta nodibināšanu zemesgabala Dārza ielā 38 daļai. M.Egmanis
14.Par servitūta nodibināšanu. M.Egmanis
15.Par zemesgabala Darbnīcu ielā 19 zemes nomas līguma pārjaunošanu. M.Egmanis
16.Par zemesgabala Turaidas ielā 2A, blakus nekustamajam īpašumam Turaidas ielā 8, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
17.Par zemesgabala Ābeļu ielā 4B nomu. M.Egmanis
18.Par zemesgabala Rendas ielā 4 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
19.Par zemesgabala Stārķu ielā 27A nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
20.Par zemesgabala Salmu ielā 54 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
21.Par zemesgabala Amatas ielā 20 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
22.Par zemesgabalu Talsu ielā 2 un Ploču ielā 12D daļu nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu. M.Egmanis
23.Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 56A, blakus nekustamajam īpašumam Strazdu ielā 4, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
24.Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 43, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
25.Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 atsavināšanu. M.Egmanis
26.Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 90-21 atsavināšanu. M.Egmanis
27.Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 15-28 atsavināšanu. M.Egmanis
28.Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Egmanis
29.Informācija par pašvaldības atteikumiem izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem. M.Tīdens

    
Priekšsēdētāja vietnieks M.Šveiduks


Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 3.novembrī pulksten 12.

(Jautājums, ziņotājs)
Informatīvs ziņojums par mentora pakalpojumu jauniešiem. S.Vītola

Informatīvs ziņojums par energoresursu (malka, granulas, briketes) cenu pieauguma kompensēšanu mājsaimniecībām Liepājas pilsētā. V.Plūksna

Priekšsēdētājs Helvijs ValcisLiepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 3.novembrī pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta īstenošanu. N.Lazdāns, I.Šoriņa

Informatīvs ziņojums par projektu "Liepāja - Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027". N.Lazdāns, I.Šoriņa

Priekšsēdētājs Jānis VilnītisLiepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 3.novembrī pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)

1.Par grozījumu 2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.375. K.Niedre- Lathere
2.Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.septembra lēmumā Nr.466/13. T.Malkevičs
3.Par kustamās mantas atsavināšanu Ezermalas ielā 9b. J.Neimanis
4.Par kustamās mantas atsavināšanu. J.Neimanis
5.Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027.gadam" aktualizēšanu. A.Ruperts
6.Par projektu "Vides pieejamības uzlabošana Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 16/20, Liepājā". I.Dejus
7.Par neapdzīvojamo telpu Imantas ielā 3-5N nodošanu lietošanā. M.Egmanis
8.Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 atsavināšanu. M.Egmanis
9.Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 90-21 atsavināšanu. M.Egmanis
10.Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 15-28 atsavināšanu. M.Egmanis
11.Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Egmanis
       
Priekšsēdētājs G.Ansiņš