Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 8.septembrī pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027.gadam" aktualizēšanu. A.Ruperts
2. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi veloceļa izbūvei no Liepājas dienvidu robežzīmes līdz Dienvidu kapiem. M.Ābols
3. Par projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 1.daļa". I.Dejus
4. Par projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 2.daļa". I.Dejus
5. Par projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3.daļa". I.Dejus
6. Par grozījumu 2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā". O.Zutis
7. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumiem. A.Robežnieks
8. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā. A.Vitāls
9. Par zemes vienības Lībiešu ielā 37/53 apbūves tiesību. M.Egmanis
10. Par zemes vienības Liepājā, Tirgus ielā, daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
11. Par zemes vienības daļas Liepājā, Baznīcas ielā 7 zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
12. Par zemesgabalu Laboratorijas ielā 18A un Spīdolas ielā 16 daļu iznomāšanu. M.Egmanis
13. Par zemesgabala Robežu ielā 34A iznomāšanu. M.Egmanis
14. Par zemesgabala Ziemupes ielā 10 iznomāšanu. M.Egmanis
15. Par zemesgabala Pļavu ielā 75D nomu. M.Egmanis
16. Par zemesgabala Zirņu ielā 101 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
17. Par grozījumu 2012.gada 5.jūlija lēmumā Nr.212 "Par zemesgabala Kazdangas ielā 33 iznomāšanu". M.Egmanis
18. Informācija par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem. M.Tīdens

Priekšsēdētājs Uldis Sesks

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 8.septembrī pulksten 12.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Sociālā dienesta 2022.gada 20.jūlija lēmumu Nr.2-10/1/3640. K.Balode
2. Informatīvs ziņojums par izmēģinājumprojektu "Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem". E.Karzone

Priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 8.septembrī pulksten 13.
1. Par Izglītības komisijas lēmuma apstrīdēšanu. E.Jaunsleine
2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs". K.Niedre-Lathere
3. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm izglītības nozarē. K.Niedre-Lathere

Priekšsēdētājs Jānis Vilnītis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 8.septembrī pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs". K.Niedre-Lathere
2. Par grozījumu 2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā". O.Zutis
3. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumiem. A.Robežnieks
4. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā. A.Vitāls
5. Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu. E.Kalveniece
6. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikuma "Liepājas valsts pilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027.gadam" aktualizēšanu. A.Ruperts
7. Par projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 1.daļa". I.Dejus
8. Par projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 2.daļa". I.Dejus
9. Par projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3.daļa". I.Dejus
10. Par nekustamo īpašumu Invalīdu ielā 4, Liepājā, nodošanu lietošanā. M.Egmanis
 
Priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš