Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 11.augustā pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par līdzdarbības līguma slēgšanu konkursa organizēšanai. A.Meniķe
2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Liepājā. M.Tīdens
3. Par Liepajas valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu medību tiesību izsoles noteikumiem. M.Tīdens
4. Par zemes vienību piekritību Liepājas valstspilsētas pašvaldībai. M.Egmanis
5. Par sadarbības līguma slēgšanu. M.Egmanis
6. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93-12 atsavināšanu. M.Egmanis
7. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 2-33 atsavināšanu. M.Egmanis
8. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-45 atsavināšanu. M.Egmanis
9. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 10-16 atsavināšanu. M.Egmanis
10. Informācija par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem. M.Tīdens

Priekšsēdētājs U.Sesks

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 11.augustā pulksten 12.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Sociālo lietu komisijas darba pārskatu 2022.gada pirmajā pusgadā. H.Valcis

Priekšsēdētājs H.Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 11.augustā pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par atklātā konkursa nolikumu uz pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" vadītāja amatu.A.Nelsone
2. Par līdzdarbības līguma slēgšanu konkursa organizēšanai. A.Meniķe
3. Par ēdināšanas maksu Liepājas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs. K.Niedre-Lathere
4. Par ēdināšanas maksu Liepājas valstspilsētas vispārizglītojošās skolās. K.Niedre-Lathere
5. Par 2016.gada 13.oktobra lēmuma Nr.356 atzīšanu par spēku zaudējušu. K.Niedre-Lathere
6. Par grozījumu 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas". E.Mūrniece

Priekšsēdētājs J.Vilnītis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 11.augustā pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par 2016.gada 13.oktobra lēmuma Nr.356 atzīšanu par spēku zaudējušu. K.Niedre- Lathere
2. Par ēdināšanas maksu Liepājas valstspilsētas vispārizglītojošās skolās. K.Niedre- Lathere
3. Par ēdināšanas maksu Liepājas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs. K.Niedre- Lathere
4. Par grozījumu 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 “Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas”. E.Mūrniece
5. Par līdzdarbības līguma slēgšanu konkursa organizēšanai. A.Meniķe
6. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu medību tiesību izsoles noteikumiem. M.Tīdens
7. Par ziedojumu Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam. D.Kļaviņa
8. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93-12 atsavināšanu. M.Egmanis
9. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 2-33 atsavināšanu. M.Egmanis
10. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-45 atsavināšanu. M.Egmanis
11. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 10-16 atsavināšanu. M.Egmanis
12. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 107-52 nosacīto cenu. M.Egmanis
13. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N atkārtotu izsoli. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 atkārtotu izsoli. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 atkārtotu izsoli. M.Egmanis

Priekšsēdētājs G.Ansiņš