Ceturtdien, 13.februārī, Liepājas domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes. Piedāvājam iepazīties ar to darba kārtību.

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Pilsētas attīstības komiteja, 13.februārī pulksten 10.30, darba kārtība

(jautājums, ziņotājs)
1. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. A.Mickus
2. Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam. D.Liepniece-Liepiņa
3. Par Liepājas pilsētas būvvaldes nolikumu. D.Jēriņš
4. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Zemkopības ministriju. D.Liepniece-Liepiņa
5. Par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu. D.Stendzeniece
6. Par projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3.kārta" (Skolas iela). K.Lukošjus
7. Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 3.kārta.". K.Lukošjus
8. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens
9. Par apbūvēta zemesgabala Cukura ielā 3 nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis
10. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Lazaretes ielā 8 daļai.  M.Egmanis
11. Par zemes nomu akciju sabiedrībai "Sadales tīkls". M.Egmanis
12. Par zemesgabala Pērkones ielā 32, blakus nekustamajam īpašumam Kalēju ielā 34, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
13. Par zemesgabala Ceriņu ielā 7 iznomāšanu. M.Egmanis
14. Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
15. Par zemesgabala, Bāriņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Bāriņu ielā 29A, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
16. Par zemes nomu dārzu biedrībai "Alsungas ielas dārzi". M.Egmanis
17. Par zemesgabala, Lapu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Piltenes ielā 4, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
18. Par zemesgabala Ulmales ielā 14 nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
19. Par zemesgabala, Katedrāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles ielā 1, daļas nomu. M.Egmanis
20. Par zemesgabala Skuju ielā 5/7, daļas zemes nomas līguma izbeigšanu. M.Egmanis
21. Par zemesgabala Celtnieku ielā 12A zemes nomas līguma izbeigšanu. M.Egmanis
22. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 atsavināšanu. M.Egmanis
23. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. M.Egmanis
24. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-26 atsavināšanu. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, 13.februārī pulksten 12, darba kārtība.
 
(jautājums, ziņotājs)
1. LPPP atskaite par 2019.gada IV ceturksni. U.Novickis
2. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas darbību 2019.gadā. T.Ziemele
3. Par uzziņas atcelšanu. A.Mickus
4. Par Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta 2019.gada 20.decembra lēmumu Nr.2-10/1/ 5154. E.Jaunsleine
5. Par komisijas darba pārskatu. H.Valcis

Komitejas priekšsēdētājs  Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komiteja, 13.februārī pulksten 13, darba kārtība

(jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" nolikumu. Z.Pomerance
2. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāž iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā. Z.Pomerance
3. Par grozījumu 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei". Z.Pomerance
4. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta nolikumā Nr.14 "Liepājas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" nolikums". Z.Pomerance
5. Par grozījumu 2018.gada 13.septembra nolikumā Nr.37 "Liepājas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Gulbītis" nolikums". Z.Pomerance
6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra lēmumā Nr.509 "Par finansējumu Liepājas Mākslas skolai". D.Arāja
7. Par sportistu un treneru apbalvošanu. E.Mūrniece

Komitejas priekšsēdētājs Atis Deksnis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Finanšu komiteja, 13.februārī pulksten 14, darba kārtība
(jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumu 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei". Z.Pomerance
2. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā.  Z.Pomerance
3. Par sportistu un treneru apbalvošanu.  E.Strazdiņš
4. Par "Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.-2025.gadam". D.Liepniece
5. Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta Zonā, Liepājā 3.kārta.". K.Lukošjus
6. Par projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3.kārta" (Skolas iela). K.Lukošjus
7. Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu pašvaldībā. A.Deksnis
8. Par pašvaldības līdzfinansētiem projektiem 2019.gadā. M.Tīdens
9. Par apbūvēta zemesgabala Cukura ielā 3 nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis
10. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. M.Egmanis
11. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 atsavināšanu. M.Egmanis
12. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-26 atsavināšanu. M.Egmanis
13. Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1A nosacīto cenu. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-62 nosacīto cenu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 12-30 nosacīto cenu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8-48 nosacīto cenu. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-10 nosacīto cenu. M.Egmanis

Domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis