5.novembra domes sēdē deputāti kopumā balsoja par 39 darba kārtības jautājumiem, domstarpības raisījās tikai par vienu lēmumprojektu.

Pirms balsošanas par darba kārtības 15.jautājumu – "Par zemesgabala, Vecās Ostmalas, blakus nekustamajam īpašumam Muitas ielā 6/8, daļas iznomāšanu”, Jānis Vilnītis teica: “mēs atturēsimies”.

Šādu opozīcijas nostāju deputāts pamatoja ar to, ka uzskata – uzņēmēji savulaik atļauju uzsākt ražošanu Vecās ostmalas promenādē, iespējams, saņēma tāpēc, ka ziedoja Liepājas partijai ievērojamas naudas summas. Tādu rīcību Vilnītis atzina par neētisku. Teiktajam oponēja pats domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, norādot, ka šīs lietas nav jāsaista kopā un ka ražotne ne tikai netraucēs Jūrniecības muzeja iespējamo atrašanos līdzās zivju pārstrādes ceham, bet pat ar to labi sadzīvos. Sesks arī apgalvoja, ka uzņēmēji nevienam netraucēs un sakārtos viņiem iznomāto Vecās ostmalas teritoriju.

Galu galā deputāti nobalsoja par lēmumu “Iznomāt biedrībai "Baltijas Zivsaimnieku apvienība" (reģistrācijas Nr.40008169154, juridiskā adrese: Lielā iela 7, Liepāja) uz laiku līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētās ielas izbūvei vai ēkas Vecajā Ostmalā 54 rekonstrukcijas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 3 (trīs) gadiem, zemesgabalu Vecā Ostmala (kadastra apzīmējums 1700 030 0051), blakus nekustamajam īpašumam Muitas ielā 6/8, Liepājā, daļu 785 kv.m platībā (pielikumā) zivju pārstrādes ceha darbības nodrošināšanai” (saglabātas lēmumprojektā esošās pareizrakstības kļūdas).

Lēmums paredz ne tikai iznomāt zemesgabala daļu, bet arī atļaut iežogot iznomāto teritoriju, kā arī izmainīt zemesgabala lietošanas mērķi, nosakot, ka turpmāk tas būs “rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve”.

Atgādināsim, ka Pilsētas attīstības komitejas sēdē pagājušajā nedēļā jau izvērtās diskusija ap šo lēmumprojektu, un Vilnītis, nenoliedzot, ka uzņēmējdarbība jāatbalsta, kolēģiem atgādināja, ka savulaik jau deputātiem domas dalījās, atļaut vai ne "Baltijas Zivsaimnieku apvienībai" izvērsties Vecajā ostmalā, jo kanālmalai ir jābūt pieejamai tūristiem un liepājniekiem. Toreiz, atbalstot būvniecības ieceri, uzņēmējiem tika izvirzīts nosacījums – nekādu žogu, taču tas netika ņemts vērā (tagad atļauja dota oficiāli).

Pirmoreiz ar priekšlikumu būvēt zivju pārstrādes ražotni Vecajā ostmalā "Baltijas Zivsaimnieku apvienība” klajā nāca 2011.gadā. Toreiz, neraugoties uz pilsētas galvenās arhitektes Ivetas Ansones iebildumiem, ka Vecās ostmalas attīstības koncepcijā ražošana nav paredzēta, un šāds objekts varētu traucēt promenādes tālāko attīstību, lēmumu atļaut būvēt ražotni pieņēma Pilsētas attīstības komiteja.

Tajā pašā gadā biedrības "Baltijas zivsaimnieku apvienība" biedri uzņēmēji Ervils Laugalis un Māris Stankevičs Liepājas partijai ziedoja attiecīgi Ls 3000 un Ls 7000.