Liepājas domes sēdes darba kārtība 26.janvārī pulksten 12 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.–2027.gadam" aktualizēšanu. G.Ansiņš

2. Par projektu "Atvērto datu pieejamības un apstrādes stiprināšana vietējas izaugsmes un pilsētas pārveides veicināšanai". G.Ansiņš

3. Par projektu "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā". G.Ročāns

4. Par izmēģinājumprojektu "NVO izaugsmes inkubatora attīstība Liepājā". S.Roga

5. Par sadarbības memoranda noslēgšanu ar Patentu valdi un dalību projektā "Autentiskuma pilsētu tīkls" ("Authenticities network"). G.Ansiņš

6. Par nodibinājuma "Nodibinājums Liepāja 2027" dibināšanu. G.Ansiņš

7. Par dalību biedrībā "Pilsētu galamērķu alianse (City Destinations Alliance)". V.Vitkovskis

8. Par grozījumiem 2022.gada 22.decembra lēmumā Nr.441/16.  S.Roga

9. Par grozījumiem 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.268/8 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu". G.Ansiņš

10. Par izmaiņām atsevišķu Liepājas valstspilsētas pašvaldības komisiju sastāvos. G.Ansiņš

11. Par atļauju Aivim Tintam savienot amatus. S.Roga

12. Par termiņa pagarināšanu. U.Hmieļevskis

13. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu medību tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.  U.Hmieļevskis

14. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Kuldīgas ielā 38–67, Liepājā. U.Lipskis

15. Par grozījumu 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Nekustamā īpašuma pārvalde"". U.Sesks

16. Par nekustamo īpašumu Kārklu ielā 4, Liepājā. M.Lapsa

17. Par būvju nojaukšanu Brīvības ielā 142, Liepājā. M.Šveiduks

18. Par zemesgabala Ezermalas ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ezermalas ielās 5, daļas iznomāšanu. M.Šveiduks

19. Par zemesgabalu Oskara Kalpaka ielā 105A un Oskara Kalpaka ielā 105B daļu nomas līgumu darbības termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks

20. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10–51 atsavināšanu. U.Hmieļevskis

21. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 11–5A izsolei. L.Rjazanova

22. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 14–13 izsolei. D.Bluķe

23. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 53–2 izsolei. U.Lipskis

Priekšsēdētājs G. Ansiņš