Domes sēde notiek 24.augustā pulksten 12 Rožu ielā 6, 226.telpā.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA
(Jautājums, ziņo)

1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.–2027. gadam" aktualizēšanu. S. Roga

2. Par dalību kopīgā iepirkumā ar Dienvidkurzemes novadu par mobilitātes plānu izstrādi. U. Hmieļevskis

3. Par projektu "CreArt 3.0 #stringing_together". G. Ansiņš

4. Par projektu "Misija (ne)miers – vietējo stāstnieku stiprināšana (Task Force (un)rest – Empowering Community Whisperers)". G. Ansiņš

5. Par jauniešu iniciatīvu projektu. J. Vilnītis

6. Par aizņēmumu SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" pamatkapitāla palielināšanai. U. Lipskis

7. Par aizņēmumu projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 1. daļa" īstenošanai. S. Roga

8. Par ziedojumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. S. Roga

9. Par pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" vadītāju. G. Ansiņš

10. Par direktora pienākumu izpildītāju pašvaldības iestādē "Liepājas Liedaga vidusskola". G. Ansiņš

11. Par pašvaldības iestādes vadītāju un vadītāja pienākumu izpildītāju. G. Ansiņš

12. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" direktoru. G. Ansiņš

13. Par Liepājas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna un Klimatpilsētas līguma apstiprināšanu. G. Ansiņš

14. Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar SIA "ReBalt Investments". U. Hmieļevskis

15. Par pilnvarojumu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai. M. Šveiduks

16. Par grozījumiem 2016. gada 25. februāra lēmumā Nr.47 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības Deinstitucionalizācijas vadības darba grupas izveidošanu". G. Ročāns

17. Par izmaiņām atsevišķu komisiju sastāvos. G. Ansiņš

18. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. J. Vilnītis

19. Par saistošo noteikumu par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs apstiprināšanu. J. Vilnītis

20. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. H. Valcis

21. Par administratīvā akta izdošanu. U. Hmieļevskis

22. Par Sociālā dienesta 2023. gada 16. jūnija lēmumu. H. Valcis

23. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu komisijas lēmumu. U. Lipskis

24. Par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas kustamās mantas bezatlīdzības pieņemšanu. M. Lapsa

25. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu kustamās mantas atsavināšanas trešajai izsolei. U. Hmieļevskis

26. Par nekustamo īpašumu Dorupes ielā 34-65, Liepājā. D. Bluķe

27. Par nekustamo īpašumu Šķēdes ielā 11-20, Liepājā. D. Bluķe

28. Par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu Klaipēdas ielā 14A-7, Liepājā. D. Bluķe

29. Par zemesgabala Pļavu ielā 83 nomu. G. Ročāns

30. Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 44A, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. G. Ročāns

31. Par zemesgabalu Sila ielā 7 un Spīdolas ielā 16 daļu nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu. G. Ročāns

32. Par zemesgabala Lielā ielā 18 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L. Rjazanova

33. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemes vienībās Meldru ielā 4A un Meldru ielā 9, Liepājā. L. Rjazanova

34. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemes vienībās Ulmales ielā 2 un Lauku ielā 61, Liepājā. L. Rjazanova

35. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-24 nosacīto cenu. U. Lipskis

36. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 13-43 nosacīto cenu. U. Lipskis

37. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21-34 nosacīto cenu. U. Lipskis

38. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma 1905. gada ielā 21-3 izsolei. U. Hmieļevskis

39. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-9 izsolei. U. Hmieļevskis

40. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 90-2 izsolei. U. Hmieļevskis

41. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Kaktu ielā 4/6-7 izsolei. M. Lapsa

42. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 1A-4 izsolei. M. Lapsa

43. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-15 izsolei. L. Rjazanova

44. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 25-2 izsolei. L. Rjazanova

45. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-27 izsolei. L. Rjazanova

46. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 55 atkārtotai izsolei. S. Roga

47. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 28-8 izsolei. S. Roga

48. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 30-5 izsolei. U. Lipskis

Priekšsēdētājs G. Ansiņš


Sēde būs skatāma tiešsaistē: