Liepājas domes sēdes darba kārtība 23.martā pulksten 12 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā.

(jautājums, ziņotājs)
1.Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027. gadam" aktualizēšanu.


2.Par grozījumiem 2023. gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas  2022.–2027. gadam pielikumā "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns" (2023. gada plāns).


3.Par aizņēmumu projekta "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā" īstenošanai.

4.Par aizņēmumu projekta "Liepājas valstspilsētas grants ielu pārbūves programma 2022.-2027.gadam (Pļavu iela)" īstenošanai.


5.Par līguma slēgšanu ar SIA "Renewable energy solutions" par atjaunojamo energoresursu apgādes sistēmu priekšizpētes izstrādi energokopienu izveidei.


6.Par sadarbības līguma slēgšanu ar Sabiedrības integrācijas fondu.


7.Par sadarbības līguma slēgšanu ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija".


8.Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas ūdens".


9.Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs".


10.Par dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumam "Liepājas ezers".


11.Par izmaiņām atsevišķu Liepājas valstspilsētas pašvaldības  komisiju sastāvos.


12.Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumiem 2023. gadam.


13.Par grozījumu 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei".


14.Par lokālplānojuma un saistošo noteikumu apstiprināšanu zemesgabalam Klaipēdas iela 138, Liepāja.


15.Par grozījumiem 2022. gada 22. decembra  saistošajos noteikumos Nr.24 "Par Liepājas  valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam".


16.Par īpaša statusa noteikšanu kapsētas daļai.


17.Par pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Liepājas ezerā rakstisku izsoli.


18.Par palīgkuģa "Ekologs" atsavināšanu.


19.Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas ūdens" pamatkapitālā.


20.Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas ūdens" pamatkapitālā.


21.Par ielas nosaukuma piešķiršanu (Saulrieta iela).


22.Par grozījumiem 2022. gada 18. augusta lēmumā Nr.318/12.


23.Par nekustamo īpašumu pārņemšanu.


24.Par zemes vienības daļu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā.


25.Par nekustamā īpašuma, zemes vienības Klaipēdas ielā 138 (kadastra apzīmējums 1700 043 0084) daļas, nomas tiesības izsoli.


26.Par lietošanas tiesību aprobežojumiem zemes vienību Slimnīcas ielā 2 un Ceriņu ielā 2, Liepājā daļām.


27.Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Ganību ielā 211, Liepājā.


28.Par zemesgabala Instruktoru ielā 20 daļas nomu.


29.Par zemesgabala Ložmetējnieku ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ložmetējnieku ielā 10, daļas nomu.


30.Par zemesgabala Talsu ielā 2 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.


31.Par zemesgabalu Sila ielā 7 un Sila ielā 4 daļu nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu.


32.Par zemesgabala Sabiles ielā 9 1/2 domājamās daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.


33.Par zemesgabala Amatas ielā 20 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.


34.Par zemesgabalu Spīdolas  ielā 49 un Jaunprojektētā ielā daļu nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu.


35.Par zemesgabala Lauku ielā 61 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.


36.Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 44, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.


37.Par nekustamā īpašuma Vecā ostmalā 55, Liepājā atsavināšanu.


38.Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93-17 atsavināšanu.


39.Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-51 atsavināšanu.


40.Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 14-19 atsavināšanu.


41.Par kopīpašuma domājamo daļu Klāva Ukstiņa ielā 33 atsavināšanu.


42.Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10-51 nosacīto cenu.


43.Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-9 nosacīto cenu.


44.Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 51-35 nosacīto cenu.


45.Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7-52 nosacīto cenu.


46.Par izsoles noteikumu apstiprināšanu neizīrēta nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 izsolei.

Priekšsēdētājs G. Ansiņš