Liepājas domes sēdes darba kārtība 23.februārī pulksten 12 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas apbalvojumu piešķiršanu. G.Ansiņš

2. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027. gadam" aktualizēšanu. G.Ansiņš

3. Par Liepājas lidostas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. U.Hmieļevskis

4. Par grozījumiem 2017. gada 14. septembra lēmumā "Par Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu". S.Roga

5. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2023.gadā. J.Vilnītis

6. Par direktora pienākumu izpildītāju pašvaldības iestādē "Liepājas Raiņa 6. vidusskola". G.Ansiņš

7. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas darbību 2022. gadā. H.Valcis

8. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2023. gadam. V.Vitkovskis

9. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" darba plānu 2023. gadam. V.Vitkovskis

10. Par projektu "Aprīkojuma iegāde ūdenstilpju attīrīšanas tehnikai Liepājā". U.Sesks

11. Par līguma noslēgšanu ar Valsts zemes dienestu. G.Ansiņš

12. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. H.Valcis

13. Par grozījumu 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā". S.Roga

14. Par Liepājas valstspilsētas gada balva zinātnē noteikumiem. S.Roga

15. Par grozījumiem 2020. gada 20. februāra nolikumā Nr.6 "Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu". S.Roga

16. Par grozījumiem 2020. gada 15. oktobra nolikumā Nr.28 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju atbalstam". J.Vilnītis

17. Par nekustamo īpašumu nodošanu U.Hmieļevskis

18. Par būvju nojaukšanu Teodora Breikša ielā 45, Liepājā D.Bluķe

19. Par starpgabalu (Parka iela 2, Liepāja). M.Šveiduks

20. Par zemes vienības daļas Liepājā Zvejnieku alejā 2 zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Šveiduks

21. Par Liepājas Jūras piekrastes sauszemes joslas (vieta Nr.D4) daļas atklāto zemes nomas tiesības izsoli. U.Hmieļevskis

22. Par Liepājas Jūras piekrastes sauszemes joslas (vieta Nr.D6.1) daļas atklāto zemes nomas tiesības izsoli. U.Hmieļevskis

23. Par Liepājas Jūras piekrastes sauszemes joslas (vieta Nr.D6.3) daļas atklāto zemes nomas tiesības izsoli. U.Hmieļevskis

24. Par Liepājas Jūras piekrastes sauszemes joslas (vieta Nr.22p) daļas atklāto zemes nomas tiesības izsoli. U.Hmieļevskis

25. Par zemesgabala Liepājas Jūras piekrastes sauszemes joslas daļas (vieta Nr.D7.1) nomas līguma nosacījumu izmaiņām. G.Ročāns

26. Par zemesgabala 14.novembra bulvārī, blakus nekustamajam īpašumam 14.novembra bulvārī 17, daļas iznomāšanu. G.Ročāns

27. Par zemesgabala Slimnīcas ielā 6, pretī nekustamajam īpašumam Slimnīcas ielā 9, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. G.Ročāns

28. Par zemesgabala Lībiešu ielā 3 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks

29. Par zemesgabala Talsu ielā 2 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks

30. Par zemesgabala Ganību ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ganību ielā 186, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

31. Par zemesgabalu Latgales ielā 6 un Nākotnes ielā daļu nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu. L.Rjazanova

32. Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas nodošanu lietošanā. U.Hmieļevskis

33. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. L.Rjazanova

34. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 3-16 atsavināšanu. L.Rjazanova

35. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Cietokšņa ielā 4 izsolei. U.Sesks

36. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 3 izsolei. U.Sesks

37. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 8 izsolei. U.Lipskis

Priekšsēdētājs G. Ansiņš