Domes sēde notiek 19.oktobrī pulksten 12 Rožu ielā 6, 226.telpā.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA
(Jautājums, ziņo)

1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027. gadam" aktualizēšanu. G. Ansiņš

2. Par grozījumiem 2023. gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikumā "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns" (2023. gada plāns). G Ansiņš

3. Par "Interreg" Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektu "Change(k)now". D. Bluķe

4. Par izmēģinājumprojekta "NVO izaugsmes inkubatora attīstība Liepājā" turpinājumu. S. Roga

5. Par galvojumu SIA "Liepājas tramvajs". M. Lapsa

6. Par aizņēmumu projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve Liepājā, 4. kārta" īstenošanai. M. Lapsa

7. Par pamatlīdzekļu un inventāra nodošanu. L. Rjazanova

8. Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nomas maksas cenrādi. D. Bluķe

9. Par interešu izglītības dalības maksu. D. Bluķe

10. Par ēdināšanas maksu Liepājas valstspilsētas vispārizglītojošās skolās. M. Lapsa

11. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2023. gadā. M. Lapsa

12. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" maksas pakalpojumiem. S. Roga

13. Par izmaiņām atsevišķu komisiju sastāvos. G. Ansiņš

14. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības nolikumu. G. Ansiņš

15. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības darba reglamentu. G. Ansiņš

16. Par grozījumiem 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.24 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam". G. Ansiņš

17. Par Kuldīgas novada Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu pagastu, Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta dalību kopīgā iepirkumā par atkritumu apsaimniekotāja izvēli. V. Vitkovskis

18. Par Liepājas valstspilsētas ielu ikdienas uzturēšanas klašu un laukumu sarakstu apstiprināšanu. V. Vitkovskis

19. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu kustamās mantas atsavināšanai. U. Lipskis

20. Par Dzīvokļu komisijas 2023. gada 10. augusta lēmumu Nr.972. H. Valcis

21. Par Dzīvokļu komisijas 2023. gada 17. augusta lēmumu Nr.991. H. Valcis

22. Par Dzīvokļu komisijas 2023. gada 24. augusta lēmumu Nr.1031. H. Valcis

23. Par dāvinājuma pieņemšanu. U. Hmieļevskis

24. Par dāvinājuma pieņemšanu. U. Hmieļevskis

25. Par dāvinājuma pieņemšanu. U. Hmieļevskis

26. Par grozījumu 2023. gada 23. marta lēmumā Nr.79/3 "Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā". U. Hmieļevskis

27. Par starpgabalu (Alejas iela 27A, Liepāja). U. Lipskis

28. Par zemes vienību daļu Liepājā nomas tiesības izsoles noteikumiem elektrouzlādes staciju ierīkošanai (1. lote). U. Hmieļevskis

29. Par zemes vienību daļu Liepājā nomas tiesības izsoles noteikumiem elektrouzlādes staciju ierīkošanai (2. lote). U. Hmieļevskis

30. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Jūrmalas parks, Liepājā. U. Hmieļevskis

31. Par zemesgabala Jūras sauszemes piekrastes joslas daļas (vieta Nr.D3.1.) nomas līguma pārjaunošanu. M. Šveiduks

32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas Pērkones ielā 40 – nomas tiesības izsoli. M. Šveiduks

33. Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Skuju ielā 14A, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M. Šveiduks

34. Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 42, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L. Rjazanova

35. Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 46, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L. Rjazanova

36. Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 46, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L. Rjazanova

37. Par zemesgabala Vecā Ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Muitas ielā 6/8, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. G. Ročāns

38. Par zemesgabala Projektētā ielā 14 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. G. Ročāns

39. Par zemesgabala Grīzupes ielā, blakus nekustamajam īpašumam Grīzupes ielā 107, daļas iznomāšanu. G. Ročāns

40. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 2-16 atsavināšanu. S. Roga

41. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 99-54 atsavināšanu. L. Rjazanova

42. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu kopīpašuma 9/108 domājamo daļu Klaipēdas ielā 33, Liepājā izsolei. L. Rjazanova

43. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 56-6 izsolei. U. Lipskis

44. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 17-5 izsolei. D. Bluķe

45. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 19A-2 izsolei. D. Bluķe

46. Par atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes vienībai (zemes starpgabals) "Parka iela 2", Liepājā. S. Roga

Priekšsēdētājs G. Ansiņš

Sēde būs skatāma tiešsaistē ŠEIT: