Domes sēde notiek 16.novembrī pulksten 12 Rožu ielā 6, 226.telpā.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA
(Jautājums, ziņo)


1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027. gadam" aktualizēšanu. G.Ansiņš
2. Par projektu "Publiskās ārtelpas attīstība Zvejnieku alejas teritorijā, Liepājā". G.Ansiņš
3. Par projektu "Publiskās ārtelpas attīstība Jūrmalas parka teritorijā, Liepājā". G.Ansiņš
4. Par projektu "Putnu vērošanas tīkls Baltijas jūras piekrastē (Bird-watching network along the Baltic coast (BIRDIE))". U.Lipskis
5. Par projektu "Pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" paplašināšana E.Veidenbauma ielā 16". J.Vilnītis
6. Par grozījumiem 2019. gada 17. oktobra lēmumā Nr.375. J.Vilnītis
7. Par grozījumiem 2023. gada 23. marta lēmumā Nr.70/3 "Par projektu "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam "Liepājas ezers"". U.Sesks
8. Par vienošanās noslēgšanu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. G.Ansiņš
9. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. S.Roga
10. Par nodokļu administrācijas amatpersonām. D.Bluķe
11. Par vēlēšanu iecirkņiem. G.Ansiņš
12. Par pašvaldības iestādes "Liepājas Izglītības pārvalde" vadītāju. G.Ansiņš
13. Par izmaiņām atsevišķu komisiju sastāvos. G.Ansiņš
14. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Izglītības pārvalde" nolikumu. V.Vitkovskis
15. Par Liepājas Piemares pamatskolas nolikumu. J.Vozņesenskis
16. Par Liepājas Dzintara vidusskolas nolikumu. S.Roga
17. Par Liepājas Rietumkrasta vidusskolas nolikumu. H.Valcis
18. Par Liepājas Jāņa Čakstes vidusskolas nolikumu. U.Sesks
19. Par Liepājas Oskara Kalpaka vidusskolas nolikumu. G.Ročāns
20. Par grozījumiem 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.24 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam". G.Ansiņš
21. Par Dienvidkurzemes reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023.-2027. gadam apstiprināšanu. V.Vitkovskis
22. Par Liepājas Jūras piekrastes sauszemes joslas daļas nodošanu lietošanā. J.Vilnītis
23. Par neapdzīvojamo telpu Kārļa Zāles laukumā 6-48N nodošanu lietošanā. S.Roga
24. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemesgabala Vītolu ielā 13, atsavināšanu. U.Sesks
25. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Cukura ielā 1A, atsavināšanu. L.Rjazanova
26. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemesgabala Krūmu ielā 62A, atsavināšanu. L.Rjazanova
27. Par piekrišanu atsavināšanai (Laboratorijas iela 16). M.Lapsa
28. Par piekrišanu atsavināšanai (Krūmu ielā 59-90). M.Lapsa
29. Par piekrišanu atsavināšanai (Pulkveža Brieža iela 12A-44). D.Bluķe
30. Par piekrišanu atsavināšanai (Brīvības iela 150). D.Bluķe
31. Par piekrišanu atsavināšanai (Viršu iela 1-62). D.Bluķe
32. Par piekrišanu atsavināšanai (Dārtas iela 27). U.Lipskis
33. Par piekrišanu atsavināšanai (Siļķu iela 20A-14). U.Lipskis
34. Par piekrišanu atsavināšanai (Tērauda iela 6). U.Lipskis
35. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 2-16 nosacīto cenu. L.Rjazanova
36. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 99-54 nosacīto cenu. L.Rjazanova
37. Par neizīrētu nekustamo īpašumu atsavināšanu. L.Rjazanova
38. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 19A-3 izsolei. M.Lapsa
39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības Brīvības ielā 180 – nomas tiesības izsoli. U.Hmieļevskis
40. Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienības Alsungas ielā 40A daļai. U.Hmieļevskis
41. Par zemesgabala, Liepājas Jūras sauszemes piekrastes joslas daļas (vieta Nr.D1), nomas līguma grozījumu. G.Ročāns
42. Par zemesgabala Vecā ostmalā 1 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. G.Ročāns
43. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 80A, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 76, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. G.Ročāns
44. Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50A, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. G.Ročāns
45. Par zemesgabala Zemnieku ielā 31 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks
46. Par zemesgabalu Atmodas bulvārī 2A un Turaidas ielā 2A daļu nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu. M.Šveiduks
47. Par zemesgabalu Lībiešu ielā 14A daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks
48. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45 172/4988 domājamo daļu nomu. M.Šveiduks
49. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45 172/4988 domājamo daļu nomu. L.Rjazanova
50. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45 172/4988 domājamo daļu nomu. L.Rjazanova
51. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45 172/4988 domājamo daļu nomu. L.Rjazanova
52. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45 172/4988 domājamo daļu nomu. L.Rjazanova
53. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45 172/4988 domājamo daļu nomu. V.Vitkovskis
54. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45 344/4988 domājamo daļu nomu. V.Vitkovskis
55. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45 344/4988 domājamo daļu nomu. V.Vitkovskis
56. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45 344/4988 domājamo daļu nomu. V.Vitkovskis

Priekšsēdētājs G. Ansiņš


Sēde būs skatāma tiešsaistē ŠEIT: