Sēde sasaukta 2011.gada 1.septembrī pulksten 14.00. Sēde atklāta 2011.gada 1.septembrī pulksten 14.06.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis             63404750      , fakss             63423391      ,reģ. Nr.90000063185
 
SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
01.09.2011.    Nr. 10
 
Sēde sasaukta 2011.gada 1.septembrī pulksten 14.00.
Sēde atklāta 2011.gada 1.septembrī pulksten 14.06.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS
Sēdē piedalās 14 deputāti:
Elita KOSAKA
Gunārs ANSIŅŠ
Sergejs DIKTERJOVS
Silva GOLDE
Ivars KESENFELDS
Guntars KRIEVIŅŠ
Ivars ĶERVIS
Stēns LORENSS
Romans MILOSLAVSKIS
Irēna OPŠTEINE
Valdis SKUJIŅŠ
Helvijs VALCIS
Jānis VILNĪTIS
Naums VOROBEIČIKS
 
Klātesošie:
Irina BARBAŠA, Liepājas pilsētas Domes Dzīvokļu komisijas locekle
Gunta CĒRE, SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs" galvenā grāmatvede
Nora DRIĶE, laikraksta "KURZEMES VĀRDS" korespondente
Māris EGMANIS, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES vadītāja pienākumu izpildītājs
Ronalds FRICBERGS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (finanšu jautājumos) - Finanšu pārvaldes vadītājs
Aleksandra KĻEŠČENKOVA, deputāta S.DIKTERJOVA palīdze
Ilona KODOLA, SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs" valdes locekle
Artis LAGZDIŅŠ, LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SPORTA PĀRVALDES vadītājs
Oksana LUCE, pašvaldības Juridiskās daļas juriste
Aija NELSONE, pašvaldības Personāla daļas vadītāja
Gustavs PELĒCIS, deputāta Stēna LORENSA palīgs
Sarmīte PUJĒNA, žurnāliste (interneta portāls www.irliepaja.lv)
Ieva PUKA, Domes priekšsēdētāja padomniece
Edgars RĀTS, pašvaldības izpilddirektors
Ineta STADGALE, pašvaldības Vides un veselības daļas vadītāja
Aigars ŠTĀLS, pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sabiedrisko attiecību speciālists
Vilnis VITKOVSKIS, pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs
 
Sēdi protokolē Egita APSĪTE
 
DARBA KĀRTĪBA
1. Par piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas konkursā "Par tiesībām rīkot Latvijas III Olimpiādi 2012.gadā".
2. Par Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.-2014.gadam precizēšanu.
3. Par projektu "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs"".
4. Par funkciju deleģēšanu.
5. Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 18.februāra lēmumā Nr.74 "Par Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju".
6. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
7. Par dzīvojamās mājas Liepu ielā 25 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
8. Par dzīvojamās mājas Jēkaba Janševska ielā 26 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
9. Par zemesgabala Krūmu ielā 62A nomu.
10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.446 "Par zemesgabalu piekritību Liepājas pilsētas pašvaldībai".
11. Par atsevišķu Liepājas pilsētas Domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
12. Par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarinājumu.
 
1.#
Par piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas konkursā "Par tiesībām rīkot Latvijas III Olimpiādi 2012.gadā"
ZIŅO Silva GOLDE:     - Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas konkursā "Par tiesībām rīkot Latvijas III Olimpiādi 2012.gadā"", kurā, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.pantu, paredzēts, pirmkārt, atbalstīt Liepājas pilsētas pašvaldības piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas (turpmāk - LOK) konkursā "Par tiesībām rīkot Latvijas III Olimpiādi 2012.gadā", lai Liepājas pilsētā 2012.gadā rīkotu Latvijas III Olimpiādi saskaņā ar KONKURSA PAR TIESĪBĀM RĪKOT LATVIJAS OLIMPIĀDI 2012.GADĀ NOLIKUMU un Olimpisko Hartu, otrkārt, uzdot Liepājas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SPORTA PĀRVALDE" (turpmāk - Sporta pārvalde) vadītājam Artim Lagzdiņam iesniegt LOK Liepājas pilsētas pašvaldības pieteikumu un šo lēmumu.
Latvijas III Olimpiādes laikā 3 dienas norisināsies sacensības vismaz 26 sporta veidos, kuros piedalīsies apmēram 1500 - 2000 sacensību dalībnieku un 300 - 400 sacensību apkalpojošā personāla. Sacensību laikā tiks izmantota Liepājas sporta un viesnīcu infrastruktūra, noslogota pakalpojumu sfēra. Latvijas III Olimpiādes organizēšanai Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā 2012.gadam nepieciešams plānot aptuveni Ls 80000, kurus paredzēts izlietot olimpiādes norises tehniskajam nodrošinājumam - sporta bāzu īrei, transporta pakalpojumiem, medicīnas pakalpojumu nodrošinājumam, atklāšanas un noslēguma ceremonijām, drošības pasākumiem u.c. Olimpiādi plānots rīkot sadarbībā ar Ventspils pašvaldību, jo ir atsevišķi sporta veidi, kuriem Liepājā nav sporta bāzes, bet Ventspilī ir. Lietvedības programmā pie šā lēmuma projekta ir pievienots arī Ventspils pilsētas Domes lēmums.
Šā gada septembrī LOK pieņems galējo lēmumu, kurai pilsētai tiks piešķirtas tiesības rīkot Latvijas III Olimpiādi.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Vēlos papildināt deputātes Silvas Goldes teikto, ka Liepājai kopā ar partneri, kuram ir attiecīgās sporta bāzes, ir lielākas izredzes uzvarēt konkursā un iegūt tiesības rīkot Latvijas III Olimpiādi. Liepājā trūkst vairākas sporta bāzes, piemēram, ložu šaušanai, BMX un airēšanai.
RUNĀ Ivars ĶERVIS:     - Vēlos teikt, ka arī es piedalījos šā jautājuma apspriešanā. Izvērtējot gan plusus, gan mīnusus, lai celtu Liepājas prestižu šajos grūtajos laikos, tas būs lielisks pasākums. Mums vajadzētu atbalstīt šo lēmuma projektu, lai Latvijas III Olimpiāde 2012.gadā norisinātos Liepājā.
RUNĀ Ivars KESENFELDS:     - Balsošu par šo jautājumu.
RUNĀ Naums VOROBEIČIKS:     - Atbalstīšu lēmuma projektu par Liepājas pilsētas pašvaldības piedalīšanos LOK konkursā "Par tiesībām rīkot Latvijas III Olimpiādi 2012.gadā", jo, neskatoties uz to, cik finanšu līdzekļu būs jāiegulda olimpiādes rīkošanā, lielākā daļa no tiem tiks izlietoti Liepājas sporta bāzu attīstībai.
RUNĀ Jānis VILNĪTIS:     - Atbalstu šāda pasākuma rīkošanu Liepājā, neskatoties uz to, ka tas nebūs ilglaicīgs (ilgs divas vai trīs dienas). Tiks veiktas nozīmīgas darbības pirms olimpiādes - sporta infrastruktūras sakārtošana. Šāds pasākums liks runāt par mūsu pilsētu un piesaistīs tai gan tūristus, gan uzņēmējus. Vēlos piebilst, ka nākamais gads valstī iespējams būs finansiāli smagāks, tāpēc ierosinu paredzēt zināmus finanšu līdzekļus jau šā gada budžetā, lai uzkrātu rezervi šāda veida pasākumu rīkošanai.
RUNĀ Stēns LORENSS:     - Arī es balsošu par lēmuma projektu. Vēlos piebilst, ka Latvijas III Olimpiādes norises laiks sakritīs ar mūzikas festivāla "Summer Sound" norisi. Vai tas neradīs viesnīcu pārslogotību?
RUNĀ Uldis SESKS:     - Deputātam Stēnam Lorensam ir taisnība, ka šie pasākumi norisināsies apmēram vienā laika posmā. Lielākā problēma varētu būt ar viesnīcām, var trūkt vietu. Pieredze rāda, ka šādos pasākumos sportistiem tiek piedāvāta iespēja nakšņot skolās, Liepājas Universitātes kopmītnēs, profesionāli tehnisko skolu kopmītnēs. Jautājumu par sportistu izvietošanu jāsāk risināt laikus.
RUNĀ Elita KOSAKA:     - Iespēja Liepājā rīkot Latvijas III Olimpiādi ir atbalstāma, jo tas cels Liepājas prestižu valstī. Man ir konkrēts jautājums Sporta pārvaldes vadītājam Artim Lagzdiņam. Kādā veidā Liepājā tiks nodrošināta peldēšana? Tam ir nepieciešams speciāls baseins, kāda Liepājā pašlaik nav?
RUNĀ Artis LAGZDIŅŠ:     - Šobrīd norisinās diskusijas ar Latvijas Peldēšanas federāciju par Liepājas Olimpiskā centra peldbaseina, kurā ir seši 25 m gari celiņi, vai par peldbaseina Dunikas ielā 9/11, kurā ir 4 celiņi, izmantošanu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Ierosinu izdarīt sagatavotajā lēmuma projektā grozījumu un izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
"3. Pilnvarot Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieci Silvu Goldi parakstīt visus ar šā lēmuma izpildi saistītos dokumentus."
Aicinu deputātus balsot par lēmuma projektu, kurā izdarīts minētais grozījums.
DOME,atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par - G. ANSIŅŠ, I. KESENFELDS, J. VILNĪTIS, G. KRIEVIŅŠ, E. KOSAKA, I. ĶERVIS, I. OPŠTEINE, R. MILOSLAVSKIS, N. VOROBEIČIKS, S. DIKTERJOVS, H. VALCIS, V. SKUJIŅŠ, U. SESKS, S. GOLDE, S. LORENSS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ:     Pieņemt lēmumu Nr.294 "Par piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas konkursā "Par tiesībām rīkot Latvijas III Olimpiādi 2012.gadā"".
 
2.#
Par Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.-2014.gadam precizēšanu
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:     - Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prasības, ir jāprecizē LIEPĀJAS PILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS turpmākajiem 3 gadiem. Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes (turpmāk - Dome) sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.-2014.gadam precizēšanu", kurā, pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta 2.punkta 11.apakšpunktu, Reģionālās attīstības likuma 13.panta 3.punkta 3.apakšpunktu un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, paredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.-2014.gadam (apstiprināta ar Domes 2008.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.141 "Par Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās programmas 2008.-2014.gadam apstiprināšanu") precizēto sastāvdaļu "LIEPĀJAS PILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS 2011.-2013.GADAM".
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Ivars KESENFELDS:     - Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle (turpmāk – katedrāle) tiek izmantota kā pazīstams brends, kā kvalitatīva koncertzāle ar ērģelēm, kas ir otras lielākās pasaulē. Tanī pat laikā mēs šai katedrālei, neiet runa par reliģiju un reliģisku iestādi, runāju par Liepājas arhitektūras pērli, lai tā nesagrūtu, atvēlam Ls 26000, zinot, ka katedrāle lūdza, lai sniedz finansiālu palīdzību, jo viņiem nav finanšu līdzekļu. Būtu nepieciešams Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējums Ls 200000, bet Dome piešķir 13%, t.i., Ls 26000, zinot, ka katedrālei naudas nav. Ja Dome var no privātpersonām pirkt zemi par 500000 eiro pilsētas skvēru attīstībai, ja var koncertzāles "Lielais Dzintars" vajadzībām "mest laukā" naudu vēl līdz šim, tad katedrālei to naudu Ls 200000 apmērā vajadzētu aizdot uz desmit gadiem. Tā ir liela nauda, bet šī katedrāle faktiski ir Liepājas pilsētas sirds, simbols, ar ko mēs visi lepojamies. Izlasot deputātes Silvas Goldes Kultūras programmu, man nāca smiekli par to, ka Silva Golde apsola katedrālei līdzfinansējumu 15% no Ls 200000, bet iedod 13%. Ir taču jābūt kaut kādām robežām. Tiks iztērēti 7 miljoni neesošai koncertzālei, bet katedrāle kā koncertzāle jau ir gatava. Ir jāglābj katedrāle, kas ir arhitektūras šedevrs, no sabrukšanas, bet joprojām milzīgi finanšu līdzekļi tiek paredzēti koncertzālei. Tāds ir mans viedoklis un es balsošu pret sagatavoto lēmuma projektu, tāpēc, ka katedrālei tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Ls 26000 apmērā. Tas ir spļāviens visai sabiedrībai sejā.
RUNĀ Silva GOLDE:     - Es domāju, ka nevajadzētu runāt par mani personīgi. Tā nav mana nauda. Es vienpersoniski nedalu šo naudu. Šo projektu ir sagatavojusi Liepājas pilsētas pašvaldības Attīstības pārvalde. Tās vadītājs Vilnis Vitkovskis var paskaidrot, kāpēc Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir tieši tāds.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:     - Pašlaik sadarbībā ar katedrāli notiek projekta pieteikuma sagatavošana un tā budžeta veidošana. Projekta aptuvenās izmaksas tiek prognozētas Ls 400000, no kurām 50% tiks piesaistīti no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondiem. Lēmuma projekts par precizēto Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmēru tiks sagatavots un iesniegts izskatīšanai un apstiprināšanai Domes nākamajā sēdē.
RUNĀ Elita KOSAKA:     - Atbalstu deputāta Ivara Kesenfelda teikto, ka katedrāle ir Liepājas pērle un ka tā ir jāsaglabā jebkuriem iespējamiem veidiem, tai skaitā piešķirot finansējumu tieši šīs katedrāles saglabāšanai. Ja katedrāle sabruks, tas būs kauna traips Liepājas pilsētas vadības reputācijai un to nebūs iespējams atmazgāt. Vairākus gadu simtus katedrāle ir stāvējusi, un mums tā ir jāsaglabā. Domei ir jārada iespējas šim mērķim rast līdzfinansējumu, piemēram, Jūras muzejam tiek piešķirts līdzfinansējums Ls 600000. Varbūt vajadzētu pārskatīt šo pozīciju, sadalot finansējumu.
Opozīcijas deputāti netika pielaisti pie šā dokumenta sastādīšanas, līdz ar to, lai valdošā koalīcija domā, no kurienes ņemt finanšu līdzekļus.
Ir vēl viens jautājums, kuram vēlos pievērst jūsu uzmanību. Domes 2011.gada 17.martā sēdē ar saistošajiem noteikumiem "Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2011.GADAM"" tika apstiprināts finansējums projektam, kurā paredzēta tenisa kortu ēkas siltināšana. Rakstīju pieprasījumu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SPORTA PĀRVALDE" (turpmāk - Sporta pārvalde) vadītājam Artim Lagzdiņam, kurā lūdzu informēt mani, kā norisinās siltināšanas darbi. Saņēmu Arta Lagzdiņa 2011.gada 24.augusta vēstuli, kurā norādīts, ka Sporta pārvaldes budžetā 2011.gadam nav plānoti finanšu līdzekļi Liepājas Tenisa sporta skolas tenisa kortu ēkas siltināšanai un renovācijas darbiem. Arī lēmuma projekta pielikumā nav iekļauti finanšu līdzekļi tenisa kortu ēkas siltināšanai. Lūdzu, paskaidrojiet man, kad tiks siltināta minētā ēka, jo Domes 2011.gada 17.marta lēmums nav atcelts. Kur piešķirtā nauda ir palikusi? Vai kaut kas tiks darīts lietas labā?
RUNĀ Uldis SESKS:     - Par Liepājas Tenisa sporta skolas tenisa kortu ēkas siltināšanu tiks lemts kādā no Domes nākamajām sēdēm. Liepājā ir daudz vērā ņemamu arhitektūras celtņu – baznīcu, piemēram, Liepājas Sv. Jāzepa katedrāle, Pareizticīgo Liepājas Sv. Nikolaja Jūras katedrāle, Liepājas Sv. Annas baznīca un citas baznīcas. Pie labākās gribas, atdodot baznīcu sakārtošanai pilnīgi visu Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu, nevarētu šīs ēkas pilnībā sakārtot. Ir jāmeklē papildu iespējas iegūt finanšu līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondiem. Liepājas pilsētas pašvaldība var atbalstīt šādus projektus ar līdzfinansējuma daļu. Kopā ar deputātu Jāni Vilnīti esam piedalījušies sarunās ar visu Liepājas baznīcu vadītājiem un informējuši, ka Liepājas pilsētas pašvaldība ir ar mieru piedalīties ar līdzfinansējumu kādā no ES finansētajiem projektiem, bet, lai pilnībā finansētu tāda veida projektus, Liepājas pilsētas pašvaldībai nav finanšu līdzekļu.
RUNĀ Jānis VILNĪTIS:     - Kopā ar Domes priekšsēdētāju Uldi Sesku tikos gan ar katedrāles bīskapu, gan katedrāles vadību, gan katedrāles atjaunošanas fonda vadītāju Kristīni Liepu. Mēs zinām, ka valsts un baznīca ir šķirta. Labi, ka mums Liepājā ir tādas draudzes un baznīcas, kuras spēj pašas atrast finansētājus un pašas sevi apsaimniekot. Diemžēl minētās katedrāles vadība netiek ar šo jautājumu galā. Piekrītu deputāta Ivara Kesenfelda teiktajam, ka katedrāle ir Liepājas pērle. Domei nākotnē ir jārod risinājums šai problēmai. Kā piemēru vēlos minēt, ka Rīgas Dome ir palīdzējusi Rīgas Domam ar finansējumu. Vajadzētu sameklēt informāciju, kāda ir citu pašvaldību pieredze šādu jautājumu risināšanā.
RUNĀ Ivars KESENFELDS:     - Vajadzētu pamācīties no Ventspils mēra Aivara Lemberga. Ventspils Dome ir aizdevusi Ventspils evaņģēliski luteriskajai baznīcai vairāk nekā miljonu latu ar nosacījumu, ka labi paveiktas renovācijas gadījumā atmaksāt vajadzēs tikai 50% no aizdotās summas. Domes Reliģisko lietu komisija varētu doties uz Ventspili, lai iegūtu informāciju par šo darījumu.
RUNĀ Silva GOLDE:     - Pirms vairākiem gadiem valsts budžetā bija programma "Sakrālā tūrisma infrastruktūras objektu atjaunošana", kurā iekļautie līdzekļi ļāva uzsākt Latvijas dievnamu sakārtošanu. Nākamā valdība varētu šādu programmu atjaunot. Ja šādu programmu atjaunotu, tad arī katedrāle varētu lūgt finansējumu renovācijas darbiem.
RUNĀ Ivars ĶERVIS:     - Liepājā nav tikai baznīcas, ir vēl daudz citu problēmu, kurām nepieciešams rast risinājumu. Piekrītu deputāta Jāņa Vilnīša teiktajam.
RUNĀ Sergejs DIKTERJOVS:     - Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas un pastāvīgās Finanšu komitejas sēdēs balsoju par šo lēmuma projektu, jo tajā ir iekļauti vairāki projekti, kurus es atbalstu. Šodien savā balsojumā atturēšos, jo man nav skaidri projekta "Daudzfunkcionālais centrs "LIELAIS DZINTARS"" izmaksu un finansējuma apjomi.
RUNĀ Elita KOSAKA:     - Es nepiekrītu deputāta Ivara Ķervja teiktajam, ka mēs šo jautājumu risināsim nākotnē. Iepriekš bija doma pa Stendera ielu "laist transportu", tai skaitā smago transportu, neņemot vērā, ka katedrālei grūst pamati. Katedrāles renovācijas darbi ir jāsāk nekavējoties, jo, ja netiks novērsti minētie bojājumi, tad būs jāveic vēl nopietnāki ēkas atjaunošanas darbi. Šā jautājuma izskatīšanu nevar atlikt, tas ir jāizskata steidzami.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
DOME,atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par - U. SESKS, I. ĶERVIS, G. ANSIŅŠ, S. GOLDE, G. KRIEVIŅŠ, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, V. SKUJIŅŠ, I. OPŠTEINE, 2 pret - S. LORENSS, I. KESENFELDS, 4 atturas - N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, S. DIKTERJOVS, E. KOSAKA, nebalso - nav,     
NOLEMJ:     Pieņemt lēmumu Nr.295 "Par Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.-2014.gadam precizēšanu".
 
3.#
Par projektu "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs""
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:     - Lai uzlabotu ģimenes ārstu pieejamību Liepājas pilsētas iedzīvotājiem, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" (turpmāk – JPVAC) ir sagatavojusi un iesniegusi projektu "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs"". Projekts ir izturējis konkursu, tas ir atbalstīts. JPVAC atrodas 1975.gadā celtā ēkā, telpas tajā ir morāli un fiziski nolietojušās, telpu izkārtojums neatbilst funkcionālai un ērtai pacientu plūsmai, telpās netiek nodrošināts atbilstošs mikroklimats kvalitatīvai pacientu izmeklēšanai un ārstēšanai. JPVAC telpās ir 9 ģimenes ārstu prakses, kurās ir reģistrēti ap 18000 pacientu. Projekta ietvaros paredzēts veikt vienkāršotās renovācijas darbus 18 kabinetos un 2 procedūru telpās, pacientu uzgaidāmajā telpā un palīgtelpās (ieskaitot elektroinstalācijas un ugunsdrošības darbus), kā arī iegādāties nepieciešamākās medicīniskās ierīces - medicīnisko lampu, ledusskapi vakcīnu glabāšanai, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības komplektu.
Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes (turpmāk - Dome) sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs"", kurā, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 6.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"", LIEPĀJAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2008.–2014.GADAM, LIEPĀJAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNĒM 2009.–2013.GADAM un izskatot JPVAC 2011.gada 14.jūlija vēstuli Nr.11-11/48 "Par līdzfinansējumu projektam Nr.3DP/3.1.5.1./10/APIA/VEC/190", paredzēts atbalstīt JPVAC projekta "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs"" (projekta kopējās izmaksas Ls 78300,77) īstenošanu 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" ietvaros, paredzot Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējumu Ls 39150,39 un priekšfinansējumu Ls 31320,31, uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības Juridiskajai daļai līdz 2011.gada 29.septembrim sagatavot līguma projektu par pašvaldības priekšfinansējuma piešķiršanas un atmaksas kārtību, paredzot tajā lēmuma projektā norādītos nosacījumus, kā arī uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības Finanšu pārvaldei plānot projekta "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs"" īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā 2012.gadam, palielinot JPVAC pamatkapitālu.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Jānis VILNĪTIS:     - Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas un pastāvīgās Finanšu komitejas sēdēs es nebalsoju "par" šo jautājumu divu iemeslu dēļ, pirmkārt, man nebija saprotama JPVAC finanšu situācija, otrkārt, man bija informācija no Veselības aprūpes komisijas, ka JPVAC ēkas jumta renovācija ir svarīgāka par iekštelpu remontu. Pateicoties JPVAC vadībai un Liepājas pilsētas pašvaldības Vides un veselības daļas vadītājai Inetai Stadgalei, man bija iespēja iepazīties ar JPVAC finanšu rādītājiem, esmu pārskatījis 2009., 2010. un 2011.gadu. Esmu pārliecinājies, ka finanšu situācija ir sakārtota. Diemžēl nav iespējams projektā iekļaut ēkas jumta remontu, jo šā projekta ietvaros tāda veida darbi nav paredzēti. Balsošu "par" sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Ivars KESENFELDS:     - Es varētu balsot "par" šo lēmuma projektu, bet mani mulsina šās iestādes administratīvās izmaksas, kuras, salīdzinot ar 2010.gadu, ir divas reizes lielākas, t.i., par Ls 15000 - 16000 lielākas. Vēlos zināt iemeslu.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ:     - Jūsu minētie skaitļi ir objektīvi, tie ir saistīti ar kadru maiņu JPVAC. Saskaņā ar Darba likumu atlaistajiem darbiniekiem tika izmaksātas kompensācijas.
RUNĀ Ivars KESENFELDS:     - Ja grāmatvede, kura pieļāva lielus pārkāpumus, būtu atlaista par to, ka bija izdarījusi pārkāpumus, tad nebūtu tik lieli administratīvie izdevumi. Viss ir atkarīgs no tā, kā to noformē.
RUNĀ Elita KOSAKA:     - Man ir jautājums deputātam Gunāram Ansiņam. Vai iepriekšējie administratīvie darbinieki ir atlaisti no darba saskaņā ar Darba likuma 101.panta punktu – uz paša vēlēšanos, vai pēc 101.panta pirmās daļas 1.punkta – par neuzticību?
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ:     - Viņi tika atlaisti saskaņā ar Darba likuma 114.pantu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Lūdzu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
DOME,atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par - G. KRIEVIŅŠ, H. VALCIS, V. SKUJIŅŠ, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, I. ĶERVIS, S. LORENSS, S. DIKTERJOVS, I. OPŠTEINE, R. MILOSLAVSKIS, N. VOROBEIČIKS, S. GOLDE, 1 pret - I. KESENFELDS, 1 atturas - E. KOSAKA, nebalso - nav,     
NOLEMJ:     Pieņemt lēmumu Nr.296 "Par projektu "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs"".
 
4.#
Par funkciju deleģēšanu
ZIŅO Helvijs VALCIS:     - Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. Saskaņā ar minētā likuma 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk nekā pašvaldība.
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldība ir izveidojusi sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" (turpmāk – VPVAC), kuras darbības mērķis ir darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā. VPVAC Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā kopš 2004.gada sekmīgi nodrošina likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto uzdevumu – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. VPVAC ir kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder pašvaldībai. VPVAC darbības joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus izriet no likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punktā pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas nodrošināt veselības aprūpes pieejamību.
Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes (turpmāk – Dome) sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par funkciju deleģēšanu", kurā paredzēts slēgt ar VPVAC deleģēšanas līgumu par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu un pilnvarot Domes priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Ansiņu parakstīt minēto deleģēšanas līgumu. Lēmuma pieņemšana dos iespēju pašvaldībai piešķirt VPVAC dotāciju Ls 2000 dežūrārsta pakalpojumu nodrošināšanai.
Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME,atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par - S. GOLDE, U. SESKS, E. KOSAKA, G. KRIEVIŅŠ, J. VILNĪTIS, S. DIKTERJOVS, R. MILOSLAVSKIS, N. VOROBEIČIKS, V. SKUJIŅŠ, I. KESENFELDS, I. ĶERVIS, H. VALCIS, S. LORENSS, I. OPŠTEINE, G. ANSIŅŠ, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ:     Pieņemt lēmumu Nr.297 "Par funkciju deleģēšanu".
 
5.#
Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 18.februāra lēmumā Nr.74 "Par Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju"
ZIŅO Jānis VILNĪTIS:     - Liepājas pilsētas Domē (turpmāk – Dome) saņemts Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekles Evitas Bitenieces 2011.gada 5.augusta iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekles pienākumu pildīšanas ar 2011.gada 15.septembri sakarā ar došanos pirmsdzemdību, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā. Domē saņemta Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD KRN) vadītājas Ingas Liepiņas vēstule, kurā, pamatojoties uz Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumu Nr.267 "Republikas pilsētu un novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums" 1.punktu, lūgts iekļaut Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā VZD pārstāvi, VZD KRN būvju kadastrālās uzmērīšanas kvalitātes inženieri - kontrolieri Voldemāru Konradu. Saņemts arī Voldemāra Konrada 2011.gada 8.augusta iesniegums, kurā lūgts iekļaut viņu Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 18.februāra lēmumā Nr.74 "Par Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju"", kurā paredzēts, pirmkārt, izslēgt ar 2011.gada 15.septembri no Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva Evitu Bitenieci, otrkārt, iekļaut ar 2011.gada 15.septembri Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā Voldemāru Konradu, treškārt, izdarīt Domes 2010.gada 18.februāra lēmumā Nr.74 "Par Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju" grozījumu un aizstāt 1.punktā vārdus "Evita BITENIECE" ar vārdiem "Voldemārs KONRADS". Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
DOME,atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par - U. SESKS, S. GOLDE, G. KRIEVIŅŠ, S. DIKTERJOVS, N. VOROBEIČIKS, V. SKUJIŅŠ, I. ĶERVIS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, I. KESENFELDS, R. MILOSLAVSKIS, I. OPŠTEINE, 1 pret - S. LORENSS, 1 atturas - E. KOSAKA, nebalso - nav,     
NOLEMJ:     Pieņemt lēmumu Nr.298 "Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 18.februāra lēmumā Nr.74 "Par Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju"".
 
6.#
Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
ZIŅO Jānis VILNĪTIS:     - Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā paredzētajām īrnieka tiesībām iesniegt atsavināšanas ierosinājumu, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu minētā likuma 45.panta noteiktajā kārtībā, Liepājas pilsētas Domei jāpieņem lēmums par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.6 Atmodas bulvārī 8A, Liepājā - atsavināšanu.
Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu", kurā paredzēts, pirmkārt, atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.6 Atmodas bulvārī 8A - atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu, otrkārt, uzdot Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā organizēt minētā īpašuma atsavināšanu, treškārt, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE" veikt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.6 Atmodas bulvārī 8A reģistrāciju zemesgrāmatā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
DOME,atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par - I. ĶERVIS, N. VOROBEIČIKS, U. SESKS, H. VALCIS, S. GOLDE, I. KESENFELDS, G. KRIEVIŅŠ, E. KOSAKA, S. DIKTERJOVS, S. LORENSS, V. SKUJIŅŠ, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, I. OPŠTEINE, R. MILOSLAVSKIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ:     Pieņemt lēmumu Nr.299 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu".
 
7.#
Par dzīvojamās mājas Liepu ielā 25 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Valdis SKUJIŅŠ:     - Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 51.panta trešo, piekto un sesto daļu, dzīvokļu īpašnieki var pārņemt māju savā pārvaldīšanā, noslēdzot dzīvojamās mājas pilnvarojuma līgumu ar juridisku personu par mājas turpmāku pārvaldīšanu.
Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Liepu ielā 25 pārvaldīšanas tiesību nodošanu", kurā paredzēts nodot dzīvojamās mājas Liepu ielā 25, Liepājā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS". Nekustamais īpašums Liepu ielā 25 sastāv no dzīvojamās mājas ar 41 dzīvokļa īpašumu un gruntsgabala ar platību 2900 kv.m. Privatizēti visi īpašumi. Dzīvokļu īpašnieki 2011.gada 26.jūlija kopsapulcē ar 25 balsīm, t.i., 61% no īpašnieku kopskaita, pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" par īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.
Līdzekļu atlikums uz 2011.gada 1.jūliju bija Ls 2014,51, kredīta neatmaksātais atlikums - Ls 420,10, iedzīvotāju parādi - Ls 2496,70.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
DOME,atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par - U. SESKS, V. SKUJIŅŠ, E. KOSAKA, I. ĶERVIS, H. VALCIS, N. VOROBEIČIKS, I. OPŠTEINE, I. KESENFELDS, S. LORENSS, J. VILNĪTIS, G. KRIEVIŅŠ, S. DIKTERJOVS, S. GOLDE, R. MILOSLAVSKIS, G. ANSIŅŠ, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ:     Pieņemt lēmumu Nr.300 "Par dzīvojamās mājas Liepu ielā 25 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
 
8.#
Par dzīvojamās mājas Jēkaba Janševska ielā 26 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Valdis SKUJIŅŠ:     - Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 51.panta trešo, piekto un sesto daļu, dzīvokļu īpašnieki var pārņemt māju savā pārvaldīšanā, noslēdzot dzīvojamās mājas pilnvarojuma līgumu ar juridisku personu par mājas turpmāku pārvaldīšanu.
Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Jēkaba Janševska ielā 26 pārvaldīšanas tiesību nodošanu", kurā paredzēts nodot dzīvojamās mājas Jēkaba Janševska ielā 26, Liepājā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS". Nekustamais īpašums Jēkaba Janševska ielā 26 sastāv no dzīvojamās mājas ar 12 dzīvokļa īpašumiem, palīgēkas ar 6 nedzīvojamo telpu īpašumiem un gruntsgabala ar platību 1365 kv.m. Privatizēti 17 īpašumi, t.i., 94,4%. Dzīvokļu īpašnieki 2011.gada 27.jūlija kopsapulcē ar 10 balsīm (55,5% no īpašnieku kopskaita) pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" par īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.
Līdzekļu atlikums uz 2011.gada 30.jūniju bija negatīvs (- Ls 789,76), kredīta neatmaksātais atlikums - Ls 1103,62, iedzīvotāju parādi - Ls 1455,04.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
DOME,atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par - U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, G. KRIEVIŅŠ, V. SKUJIŅŠ, S. GOLDE, J. VILNĪTIS, S. LORENSS, R. MILOSLAVSKIS, I. ĶERVIS, S. DIKTERJOVS, E. KOSAKA, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, I. OPŠTEINE, I. KESENFELDS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ:     Pieņemt lēmumu Nr.301 "Par dzīvojamās mājas Jēkaba Janševska ielā 26 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
 
9.#
Par zemesgabala Krūmu ielā 62A nomu
ZIŅO Guntars KRIEVIŅŠ:     - Lai nodrošinātu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "V.BIĻUKA KOMERCFIRMA "EVIJA"" tiesības iznomāt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu Krūmu ielā 62A, Liepājā, izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Krūmu ielā 62A nomu", kurā paredzēts, pirmkārt, iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "V.BIĻUKA KOMERCFIRMA "EVIJA"" uz 12 gadiem zemesgabalu Krūmu ielā 62A noliktavas nojumes būvniecībai un autostāvvietas ierīkošanai saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumā atļauto izmantošanas veidu, otrkārt, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE" sagatavot zemes nomas līguma projektu par zemesgabala Krūmu ielā 62A nomu, treškārt, noteikt, ka gadījumā, ja sabiedrības ar ierobežotu atbildību "V.BIĻUKA KOMERCFIRMA "EVIJA"" vainas dēļ līgums par zemesgabala Krūmu ielā 62A nomu netiek noslēgts viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, lēmums zaudē spēku.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
DOME,atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par - S. GOLDE, U. SESKS, I. ĶERVIS, I. OPŠTEINE, J. VILNĪTIS, G. KRIEVIŅŠ, E. KOSAKA, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, R. MILOSLAVSKIS, V. SKUJIŅŠ, S. DIKTERJOVS, N. VOROBEIČIKS, S. LORENSS, I. KESENFELDS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ:     Pieņemt lēmumu Nr.302 "Par zemesgabala Krūmu ielā 62A nomu".
 
10.#
Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.446 "Par zemesgabalu piekritību Liepājas pilsētas pašvaldībai"
ZIŅO Guntars KRIEVIŅŠ:     - Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 "Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" ar Liepājas pilsētas Domes (turpmāk - Dome) 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.446 "Par zemesgabalu piekritību Liepājas pilsētas pašvaldībai" (turpmāk - Lēmums) ir apstiprināts Liepājas pilsētas pašvaldībai piekrītošo zemju saraksts.
Liepājas pilsētas pašvaldībai piekrītošo zemju sarakstā nav iekļauti zemesgabali Cukura ielā 7B, Dzērves ielā 46, Riepu ielā 12A, Riepu ielā 14A, Toma ielā 8 un Ziemeļu ielā 58B, Liepājā. Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.446 "Par zemesgabalu piekritību Liepājas pilsētas pašvaldībai"", kurā paredzēts izdarīt Lēmumā grozījumus un papildināt pielikumu "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠO ZEMESGABALU SARAKSTS" ar šādiem ierakstiem:
- Cukura iela 7B,
- Dzērves iela 46,
- Riepu iela 14A,
- Toma iela 8,
- Ziemeļu iela 58B,
- Riepu iela 12A.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
DOME,atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par - G. KRIEVIŅŠ, U. SESKS, I. ĶERVIS, S. GOLDE, V. SKUJIŅŠ, J. VILNĪTIS, S. DIKTERJOVS, R. MILOSLAVSKIS, E. KOSAKA, H. VALCIS, I. OPŠTEINE, N. VOROBEIČIKS, S. LORENSS, I. KESENFELDS, G. ANSIŅŠ, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ:     Pieņemt lēmumu Nr.303 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.446 "Par zemesgabalu piekritību Liepājas pilsētas pašvaldībai"".
 
11.#
Par atsevišķu Liepājas pilsētas Domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
ZIŅO Guntars KRIEVIŅŠ:     - Izpildot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumus un pamatojoties uz to, ka dzīvokļa īrniece mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas brīža ir iesniegusi atteikumu atsavināt īrēto dzīvokli, izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes (turpmāk - Dome) sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par atsevišķu Liepājas pilsētas Domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem", kurā paredzēts atzīt par spēku zaudējušiem:
- Domes 2011.gada 17.februāra lēmumu Nr.74 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu";
- Domes 2011.gada 7.jūlija lēmumu Nr.240 "Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu".
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
DOME,atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par - I. KESENFELDS, R. MILOSLAVSKIS, U. SESKS, E. KOSAKA, G. KRIEVIŅŠ, N. VOROBEIČIKS, S. DIKTERJOVS, H. VALCIS, I. ĶERVIS, S. LORENSS, J. VILNĪTIS, V. SKUJIŅŠ, S. GOLDE, G. ANSIŅŠ, I. OPŠTEINE, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ:     Pieņemt lēmumu Nr.304 "Par atsevišķu Liepājas pilsētas Domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem".
 
12.#
Par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarinājumu
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:     - Liepājas pilsētas Domē (turpmāk - Dome) ir saņemts Genādija Mašņica iesniegums ar lūgumu atlīdzināt mantiskos zaudējumus Ls 2588,36 un morālo kaitējumu Ls 3000,00 sakarā ar Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 5.jūlija spriedumu lietā Nr.A42598407 AA43-1936-10/11.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu privātpersonu iesniegumi par zaudējumu atlīdzību jāizskata attiecīgajai pašvaldības lēmējiestādei, konkrētajā gadījumā - domei. Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 19.panta piektā daļa paredz, ka lēmējiestāde mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē zaudējuma atlīdzinājuma tiesisko pamatu un pieņem lēmumu par zaudējuma atlīdzinājuma piešķiršanu un atlīdzinājuma apmēru vai arī par iesnieguma noraidīšanu. Lai vispusīgi iepazītos ar lietas apstākļiem, pieprasītu papildu informāciju no valsts un pašvaldības iestādēm un sagatavotu lēmuma projektu, secināms, ka mēneša laikā nav iespējams pieņemt pamatotu lēmumu. Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 19.panta sestā daļa atļauj lēmējiestādei iesnieguma izskatīšanas termiņu pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to rakstveidā informējot iesniedzēju. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 19.panta sesto daļu, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarinājumu", kurā paredzēts pagarināt Genādija Mašņica iesnieguma izskatīšanu līdz četriem mēnešiem no iesniegumu saņemšanas brīža. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Elita KOSAKA:     - Pirmkārt, vēlos paziņot, ka balsošanā nepiedalīšos, jo pārstāvu Genādiju Mašņicu tiesā, otrkārt, vēlos lūgt vārdu kā Genādija Mašņica pilnvarota pārstāve un iesniedzu Domes priekšsēdētājam notariāli apliecinātu pilnvaru.
Ņemot vērā to, ka ilglaicīgi, vairāku gadu garumā, Genādijs Mašņics ar manu pārstāvniecību centās realizēt piešķirtās ar likumu tiesības privatizēt savu dzīvokli, kurā viņš ir ieguldījis pietiekami lielus finanšu līdzekļus un kurā viņš dzīvo no 1997.gada. Vairāku gadu garumā, cīnoties visās trīs instancēs, es uzskatu, ka ir pamats lūgt Domi atvainoties Genādijam Mašņicam rakstiski. Uzskatu, ka nav pamatots lūgums par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu, jo Liepājas pilsētas pašvaldības Juridiskajā daļā ir spriedums šajā lietā, ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. Es neredzu pamatu, lai būtu apmierināms lūgums par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu. Genādija Mašņica vārdā es lūdzu izdarīt grozījumu sagatavotajā lēmuma projektā un noteikt, ka Genādija Mašņica iesniegums jāizskata mēneša laikā.
RUNĀ Oksana LUCE:     - Lēmuma projektā nav norādīts, ka Genādija Mašņica iesniegumu izskatīs pēc četriem mēnešiem, bet iesnieguma izskatīšana tiek pagarināta līdz četriem mēnešiem. Tiklīdz jautājums būs izskatīts, Juridiskā daļa gatavos lēmuma projektu un iesniegs to izskatīšanai Domes sēdē. Nav izslēgts, ka tas tiks iesniegts izskatīšanai Domes nākamajā sēdē.
RUNĀ Elita KOSAKA:     - Domes iepriekšējās sēdēs es visu valdošo koalīciju brīdināju, ka es tiesā panākšu taisnību. Ir pagājuši trīs gadi, visas tiesu instances ir izietas. Uzņemieties vismaz drošību atvainoties cilvēkam un samaksājiet par to, ka tik ilgi viņu "vazājāt aiz deguna"!
RUNĀ Naums VOROBEIČIKS:     - Pirmkārt, pašvaldība var izmantot savas tiesības un pagarināt iesnieguma izskatīšanas termiņu, otrkārt, deputāte Elita Kosaka, kā juriste, vēlas vinnēt šo lietu un gūt sev labumu. Tā, manuprāt, ir normāla juridiskā prakse. Mums šodien ir jāizskata jautājums un jāpieņem lēmums pēc būtības.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Lūdzu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
DOME,atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par - U. SESKS, G. KRIEVIŅŠ, V. SKUJIŅŠ, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, I. ĶERVIS, I. OPŠTEINE, S. DIKTERJOVS, N. VOROBEIČIKS, G. ANSIŅŠ, R. MILOSLAVSKIS, S. GOLDE, I. KESENFELDS, 1 pret - S. LORENSS, atturas - nav, 1 nebalso - E. KOSAKA,     
NOLEMJ:     Pieņemt lēmumu Nr.305 "Par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarinājumu".
 
Sēde slēgta 2011.gada 1.septembrī pulksten 14.59.
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS         Uldis SESKS
 
Protokolēja           Egita APSĪTE