Papildināts. Liepājas domes jaunizveidotā koalīcija, kurā ietilpst Latvijas Reģionu apvienības un Liepājas partijas deputāti, pirmo reizi nolēmusi neslēpt parakstītās vienošanās.

Piedāvājam ikvienam liepājniekiem iepazīties gan ar 9.jūnijā parakstīto koalīcijas līgumu, gan tā pielikumu – "Liepājas pilsētas attīstības pamatnostādnes 2017. – 2021.gadam".

KOALĪCIJAS LĪGUMS
Liepājā, 2017.gada 9.jūnijā

Lai nodrošinātu Liepājas līdzsvarotu attīstību, ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un "Liepājas pilsētas domes attīstības pamatnostādnēs 2017 – 2021" iecerēto uzdevumu izpildi, partija "Liepājas partija" (LP) un partija "Latvijas reģionu apvienība" (LRA) kopā turpmāk – "Koalīcijas partneri", vienojas par sekojošo:

Izveidot kopīgu Liepājas pilsētas DOMES vadību šādā sastāvā:

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs (LP, Uldis Sesks);
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos (LP, Gunārs Ansiņš);
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos (LRA, Atis Deksnis);
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tūrisma un investīciju jautājumos (LRA, Ģirts Kronbergs).

1.Koalīcijas partneru mērķi
1.1.Nodrošināt efektīvu, stabilu un profesionālu 2017.gada 3.jūnijā ievēlētās Liepājas pilsētas DOMES darbu līdz tās pilnvaru termiņa beigām.
1.2.Iedibināt uz līdztiesības principiem balstītu sadarbību, kā arī koleģiālus, konstruktīvus un saliedējošus mehānismus Koalīcijas partneru starpā.
1.3.Izvairīties no DOMES darbības negatīvajām sekām, pie kurām varētu novest atsevišķu Liepājas pilsētas DOMES deputātu vai partiju destruktīva darbība vai centieni dominēt pār citiem DOMES deputātiem vai partijām.
1.4.Ar šo līgumu puses vienojas par ētiskajiem standartiem kopējā darbā, lēmumu saskaņošanas procedūrām, savstarpējo atbildību, pienākumiem un tiesībām.

2.Vispārējie principi
2.1.Sadarbības partneru starpā jāievēro vispārpieņemtās ētikas normas – savstarpēja cieņa, uzticība, koleģialitāte un godprātības princips. Šīm normām jāvalda ne tikai Koalīcijas partneru savstarpējā darbā, bet arī attiecībās ar pilsonisko sabiedrību, medijiem un politisko opozīciju. Sadarbības partneriem ar savu labo piemēru ir jārāda vienotības paraugs – jāveicina varas un sabiedrības savstarpējā sapratne un sadarbība.
2.2.Sadarbības partneriem ir jāuzņemas solidāra atbildība par to, lai Liepājas pilsētas DOMES lēmumi tiktu atklāti un racionāli pamatoti, argumentēti sabiedrībai un medijiem.
2.3.Atklātība un rūpes par visu Liepājas pilsētas DOMES lēmumu saprotamu atspoguļošanu un izskaidrošanu ir katra Koalīcijas partnera pienākums.
2.4.Katram Koalīcijas partnerim ir jāuzņemas atbildība par sevis izvirzīto DOMES vadības, pastāvīgo komiteju un komisiju amatpersonu atbilstību augstākajiem profesionālajiem un morāles standartiem.
2.5.Koalīcijas partneri uzņemas solidāru atbildību par DOMES vadības darba rezultātiem.
2.6.Koalīcijas partneri nodrošina pēctecības principu un atbildību par iepriekšējā sasaukuma DOMES veiksmīgi iesākto darbu turpināšanu.

3.Sadarbības noteikumi
3.1.Sadarbības un vienotas rīcības nodrošināšanai regulāri tiek rīkotas politisko partiju pārstāvju sanāksmes – Koalīcijas sēdes, kurās piedalās DOMĒ ievēlētie deputāti no katras Koalīcijas līgumu noslēgušās politiskās partijas. Koalīcijas sēdēs tiek izskatīti jautājumi, kas ietilpst DOMES kompetencē, vai arī, ja tā izskatīšanu Koalīcijas sēdē ierosina kāds no Koalīcijas partneriem, un tie ir bijuši pieejami deputātiem ne mazāk kā 12 stundas iepriekš. Koalīcijas lēmumiem ir politisks, saistošs raksturs.
3.2.Koalīcijas sēdes sasauc pirms DOMES komiteju sēdēm un DOMES sēdēm, vai arī ne retāk kā divas reizes mēnesī.
3.3.Koalīcijas sēdes vada un to darba kārtību sastāda DOMES priekšsēdētājs, viņa prombūtnē – Domes priekšsēdētāja pilnvarota persona.
3.4.Koalīcijas sēdēs lēmumi tiek pieņemti ar kvalificētu balsu vairākumu – 4/5 no Koalīcijā esošo deputātu balsīm. Ja domstarpības starp Koalīcijas partneriem neļauj pieņemt lēmumu, tad ar Koalīcijas lēmumu tiek uzdots izveidot darba grupu, kurā tiek iekļauti abu Koalīcijas partneru pilnvarotie pārstāvji, lai izstrādātu un iesniegtu izskatīšanai Koalīcijas sēdē domstarpību izraisījušā jautājuma risinājumus. Ja vienošanos nav iespējams panākt, DOMES priekšsēdētājam ir pienākums pieņemt īpašu lēmumu strīdīgā jautājuma atrisināšanā. Tikai un vienīgi pēc partiju vienprātības principa Koalīcijā var izlemt jautājumus par pašvaldības budžetu vai tā grozījumiem, Liepājas pilsētas attīstības pamatnostādnēm un teritorijas plānojumu vai tā grozījumiem.
3.5.Koalīcijas sēdes tiek protokolētas. Iepriekš minētajā kārtībā saskaņotie Koalīcijas lēmumi ir atspoguļoti protokolā, kuru paraksta attiecīgās sēdes vadītājs (Domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarotā persona) un Koalīcijas partnera pilnvarotais pārstāvis.
3.6.Koalīcijas sēdēs, atsevišķu darba kārtības jautājumu izskatīšanā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties pašvaldības speciālisti. Ārējie konsultanti un speciālisti tiek piesaistīti pēc Koalīcijas partneru savstarpējās vienošanās.

4.Koalīcijas partneru tiesības
4.1.Sagatavot un iesniegt Domes priekšsēdētājam jautājumus izskatīšanai Koalīcijas sēdē.
4.2.Rakstiski ierosināt Koalīcijas līgumu pārkāpušas partijas pārstāvniecības samazināšanu Liepājas pilsētas DOMES vadībā un komitejās.
4.3.Izskatīt iespējamās DOMES vadības, DOMES komiteju un DOMES izpilddirektora, viņa vietnieku amatu kandidatūras Koalīcijas sēdē.
4.4.Gadījumos, ja Domes priekšsēdētājs motivēti pieprasa kādas personas atkāpšanos no DOMES vadības, DOMES komiteju priekšsēdētāja vai locekļa, DOMES izpilddirektora vai viņa vietnieku amatiem, vai arī kāda no iepriekš minētajām amatpersonām atkāpjas pēc savas iniciatīvas, attiecīgais Koalīcijas partneris var izvirzīt nākamo amata kandidātu.

5.Partiju pienākumi
5.1.Veicināt ātru iesniegto DOMES lēmumprojektu izskatīšanu DOMES komitejās un komisijās.
5.2.Bez iepriekšējas saskaņošanas Koalīcijā neiesniegt DOMĒ lēmumprojektus, kas skar pašvaldības pamatbudžetu vai speciālos budžetus, kā arī neatbalstīt šādus lēmumprojektus, ja tos iesniedz DOMES deputāti no politiskām partijām, kuras nav parakstījušas Koalīcijas līgumu.
5.3.Neierosināt un neatbalstīt deputātu pieprasījumus, priekšlikumus par DOMES priekšsēdētāja, viņa vietnieku vai DOMES izpilddirektora vai viņa vietnieku atbrīvošanu no amata, kā arī neatbalstīt citu DOMĒ pārstāvēto partiju deputātu ierosinātu DOMES ārkārtas sēžu sasaukšanu, ja par to nav pieņemts atšķirīgs Koalīcijas lēmums.
5.4.Pirms apspriešanas un lēmuma pieņemšanas Koalīcijā neierosināt un neatbalstīt citu DOMĒ pārstāvēto partiju deputātu aicinājumus veidot DOMES pieņemto lēmumu vai līgumu tiesiskā novērtējuma izmeklēšanas komisiju.
5.5.Par nodomu atteikties no Koalīcijas līguma vai neatbalstīt DOMES sastādīto budžetu vai budžeta grozījumus rakstiski jāinformē Koalīcijas partneris un DOMES priekšsēdētājs vismaz vienu nedēļu pirms lēmuma galīgās pieņemšanas.
5.6.Koalīcijas partneru pienākums ir saskaņot ar Domes priekšsēdētāju Koalīciju veidojošo deputātu komandējumu grafiku, lai nodrošinātu nepieciešamo Koalīcijas deputātu balsu skaitu DOMES un komiteju sēdēs.
5.7.Pēc Latvijas Republikas 13.Saeimas vēlēšanām Koalīcijas partneri izvērtē "Koalīcijas programmas 2017 – 2021" izpildi, un vajadzības gadījumā veic izmaiņas programmā un atbildības jomu sadalījumos ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.oktobrim.

6.DOMES priekšsēdētāja tiesības
6.1.Iekļaut Koalīcijas sēdes darba kārtībā steidzamus jautājumus, elektroniski informējot par tiem Koalīcijas partnerus ne vēlāk kā 6 stundas iepriekš.
6.2.Izteikt argumentētus brīdinājumus atsevišķiem deputātiem par neapmierinošu darbu no profesionālā viedokļa, iepriekš deputātus par to informējot.
6.3.Pieprasīt Koalīcijas partnera izvirzītās un amatā ieceltās amatpersonas demisiju ne tikai gadījumos, kad konkrētās personas darbs nav atbilstošs no profesionālās kvalitātes viedokļa, bet arī tad, ja Koalīcijas partneris nepilda tās saistības, ko uzņēmies ar šo līgumu.

7.DOMES priekšsēdētāja pienākumi
7.1.Pildīt Koalīcijā pieņemtos lēmumus.
7.2.Pirms papildus jautājuma iekļaušanas DOMES sēdes darba kartībā nodrošināt tā izskatīšanu Koalīcijas sēdē.
7.3.Izturēties objektīvi pret Koalīcijas partneriem un sekot, lai tie ievērotu šīs vienošanās nosacījumus.

8.Nobeiguma noteikumi
8.1.Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Koalīcijas partneri mēneša laikā no Koalīcijas līguma parakstīšanas dienas vienojas un apstiprina kopējas "Liepājas pilsētas domes attīstības pamatnostādnes 2017-2021".
8.2.Šis līgums ir publisks dokuments, tas ir saistošs un aplūkojams vienīgi kopā ar "Liepājas pilsētas domes attīstības pamatnostādnēm 2017 – 2021".
8.3.Šis līgums nezaudē spēku, ja Koalīcijas partneris atsauc savu pārstāvi DOMES vadībā, komitejās vai komisijās.
8.4.Šis līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām. Katrs Koalīcijas partneris saņem vienu eksemplāru.

Dokumentu parakstījuši:
Liepājas partijas biedri Gunārs Ansiņš, Uldis Sesks, Edvīns Striks, Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis, Vilnis Vitkovskis
Latvijas Reģionu apvienības pārstāvji Atis Deksnis, Ģirts Kronbergs, Linda Matisone, Gints Ročāns, Jānis Vilnītis.

 

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES 2017–2021
Liepāja ir cilvēkiem pievilcīga pilsētvide, kas vilina to apdzīvot un piedzīvot, sadzīvot un pat uzdzīvot tajā. Liepāja ir īstā vieta darbam un dzīvei svaigajā gaisā starp jūru un ezeru no saules lēkta līdz rietam, kur viss ir tuvu, ērti un mierā.  

Liepājnieki ir darba devēji pašvaldībai. Liepājniekus uzklausām un kopā nosaucam galvenos pilsētas attīstības virzienus, pie kuriem ar cilvēciskām vērtībām turamies.

Liepājnieks ir cilvēks. Cilvēks ir absolūtā pamatvērtība. Neatkarīgi no tā, kādai politiskajai vai jebkurai citai pārliecībai pieder.

Darot, plānojot, lemjot un veidojot pilsētas dzīvi, mūsu vērtības un atbildība ir:  
•Cilvēka telpa un cilvēka laiks.
•Cilvēka ģimene.
•Cilvēka emocionālā un fiziskā drošība.
•Cilvēka godīgums, atklātums un pietāte.
•Cilvēks cilvēkam. Saruna. Vienkārša un nenogurstoša savstarpēja sadarbība.
•Cilvēkam saprotama, caurredzama un draudzīga pilsētas pārvalde.
•Vieta Tavai vērtībai.

Pilsētas attīstības virzieni, kurus līdzsvarojam cilvēkam kvalitatīvā dzīves telpā, ir:

•Sabiedrība
Nodrošināsim brīvo amatu vakanču aizpildīšanu visās struktūrvienībās atklātos konkursos, vērtējot potenciālo darbinieku profesionalitāti.
Veicināsim savstarpēju sadarbības un komunikācijas uzlabošanos starp pašvaldības iestādēm.
Nodrošināsim brīvu piekļuvi pašvaldības, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību apstiprinātajiem budžetiem, uzņēmumu struktūrshēmām un valžu/padomju sastāviem.
Uzlabosim juridiskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem par pašvaldībā risināmiem jautājumiem.
Ieviesīsim darbinieku novērtēšanas sistēmu.
Nodrošināsim bērna piedzimšanas vienreizējā pabalsta palielināšanu.
Nodrošināsim atbalstu ģimenēm ar bērniem, uzsākot apmeklēt bērnudārzu, kā arī uzsākot 1.klasi.
Izstrādāsim kārtību, lai pakāpeniski nodrošinātu brīvpusdienas bērnudārzos un palielinātu brīvpusdienu saņēmēju skaitu skolās.
Pilnveidosim Aukļu dienesta pakalpojumus.
Īstenosim plašas veselīga dzīvesveida aktivitātes.
Turpināsim jauno mediķu piesaisti, nodrošināsim veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti.
Atbalstīsim kvalitatīvu profesionālo un augstāko izglītību Liepājā.
Veidosim programmu kvalificētu pasniedzēju un pedagogu piesaistei.
Paplašināsim liepājnieku loku, kuri var izmantot sabiedrisko transportu ar maksas atvieglojumiem, sākot ar politiski represētajām personām, kuras ir nestrādājoši pensionāri, ka arī vienu reizi gadā nestrādājošiem pensionāriem pārskatīt ienākumu slieksni (piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu) atvieglojumu piešķiršanai.
Izveidosim sabiedriskā transporta maksas atvieglojumu saņēmēju precīzu uzskaites sistēmu.
Pasažieru ērtībai nodrošināsim jaunus tramvajus.
Atbalstīsim jaunu un plašāku dienas centru izveidi bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pensionāriem, meklēsim motivācijas veidus Liepājas iedzīvotājiem iesaistīties “ģimenes bērnu namu veidošanā” (audžuģimeņu veidošanā).
Uzsāksim mūsdienīga pansionāta izveidi senioriem.
Attīstīsim vieglatlētikas manēžas darbību.
Veicināsim veselības tūrismu.
Ieviesīsim liepājnieku atlaižu pasi un Liepājas viesiem — pastāvīgo klientu karti.
Atbalstīsim Liepājas — Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa iegūšanu.

•Ekonomika
Veicināsim infrastruktūras sakārtošanu pie Ziemeļu mola.
Veicināsim pakāpenisku azartspēļu vietu pārcelšanu ārpus pilsētas centra.
Turpināsim atbalstīt mazos un vidējos komersantus pakāpeniski palielinot atbalsta apmēru programmai.
Veicināsim sociālo uzņēmējdarbību, izstrādājot īpašas atbalsta formas.
Turpināsim sniegt atbalstu nevalstiskajām organizācijām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Veicināsim darba tirgū pieprasītu izglītības programmu attīstību, piesaistot uzņēmējus to identificēšanā un veidošanā.
Atbalstīsim radošās industrijas Dārza ielā 10.
Atbalstīsim jaunu darba vietu radīšanu.
Atbalstīsim jaunu ražotņu un citu uzņēmumu izveidi, veicinot videi draudzīgu uzņēmumu izveidi.
Veicināsim regulāro avioreisu pieaugumu Liepājas lidostā.
Pārskatīsim maksas autostāvvietu izvietojumu un noteikumu sistēmu, pielāgojot to aktuālajai transporta un tūristu plūsmai.
Turpināsim padziļināt Liepājas ostu, nodrošinot vairāk nekā 7 milj. tonnu kravu pārkraušanu gadā.
Sekmēsim jaunu investīciju projektu piesaisti no Vācijas, Baltkrievijas, Skandināvijas un citām valstīm.

•Vide
Uzlabosim vides pieejamību pašvaldības iestādēs un publiskajās telpās.
Veicināsim kopīgu projektu veidošanu ar Liepājas sadraudzības pilsētām.
Radīsim jaunas vietas bērnudārzos, uzceļot piebūvi PII Kriksītis.
Rekonstruēsim un modernizēsim visas Liepājas skolas.
Veidosim bērnu rotaļu laukumus katrā pilsētas mikrorajonā.
Izveidosim sporta laukumus katrā pilsētas mikrorajonā.
Turpināsim sniegt atbalstu namu pagalmu sakārtošanai, pievēršot īpašu uzmanību zaļo zonu veidošanai un paplašināšanai.
Turpināsim sniegt atbalstu vēsturisko ēku atjaunošanai.
Pakāpeniski īstenosim Liepājas pludmales un piekrastes attīstības tematiskā plānojuma projektu.
Turpināsim attīstīt aktīvās atpūtas centrus Zirgu salā un Beberliņos.
Veidosim spēcīgu tūrisma objektu Karostā.
Rekonstruēsim Grīzupes un Kapsēdes ielas, kā arī uzlabosim grantētās un bruģētās ielas.
Uzsāksim slēgto tenisa kortu būvniecību Liedaga ielā.
Uzsāksim slēgtā futbola stadiona izveidi, ja tiks piesaistīti valsts budžeta līdzekļi.
Uzsāksim mūsdienīgas bibliotēkas izveidi.
Rekonstruēsim koncertdārzu “Pūt vējiņi!”.
Atbalstīsim Sv.Trīsvienības katedrāles renovāciju.
Izveidosim 17.gs. interjeru muzeju Kungu ielas kvartālā.
Atbalstīsim privātmāju rajonu attīstību.

Dokumentu parakstījuši:
Liepājas partijas biedri Gunārs Ansiņš, Uldis Sesks, Edvīns Striks, Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis, Vilnis Vitkovskis
Latvijas Reģionu apvienības pārstāvji Atis Deksnis, Ģirts Kronbergs, Linda Matisone, Gints Ročāns, Jānis Vilnītis.