Domes sēdē ceturtdien, 22. augustā, apstiprināja 21 komisiju un to sastāvus. Vēl nav zināms, kas strādās Zemes komisijā un Licencēšanas komisijā, kuru sastāvs netika apstiprināts.

Komisiju sastāvs veidots no deputātiem, pašvaldības administrācijas darbiniekiem un iedzīvotājiem, kuri ir attiecīgās nozares speciālisti vai eksperti.

Domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā izveidotas šādas komisijas:

1.Izglītības komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Silva Golde.
2.Jaunatnes lietu komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Inga Šablo.
3.Kultūras lietu komisiju 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Silva Golde.
4.Sporta komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Silva Golde.

Domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā izveidotas šādas komisijas:

1.Administratīvā komisija 7 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Dace Arāja.
2.Bērnu tiesību aizsardzības komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Taiga Ziemele.
3.Dzīvokļu komisija 7 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Juris Jirgens.
4.Reliģisko lietu komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Jānis Bitāns.
5.Sabiedriskās saskaņas komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Valdis Skujiņš.
6.Sociālo lietu komisija 7 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Helvijs Valcis.
7.Veselības aprūpes komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Gunārs Ansiņš.

Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidotas šādas komisijas:

1.Apstādījumu uzraudzības komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Dace Liepniece.
2.Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija 8 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Edgars Rāts.
3.Sabiedriskās kārtības un drošības komisija 8 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Uldis Sesks.
4.Transporta infrastruktūras komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Edgars Rāts.
5.Tūrisma komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Jurijs Hadarovičs.
6.Vides komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Gunārs Ansiņš.

Domes pastāvīgās Finanšu komitejas pārraudzībā izveidotas šādas komisijas:

1.Budžeta komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Uldis Sesks.
2.Iepirkumu komisija 7 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Didzis Jēriņš.
3.Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 5 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Mārtiņš Tīdens.
4.Privatizācijas komisija 7 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Inita Pelnēna.

Vēl neapstiprinātā Zemes komisija un Licencēšanas komisija un to sastāvi tiks skatīti kādā no nākamajām domes sēdēm.

Līdz ar šo komisiju apstiprināšanu spēku zaudējuši vairāki domes lēmumi, ar kuriem komisijas tika izveidotas iepriekšējā sasaukuma laikā.

Vēlēšanu komisija darbojas, balstoties uz Vēlēšanu likumu un  Centrālās vēlēšanu komisijas vadībā.

Liepājas pilsētas Vēlēšanu komisija
Helga BEKS;
Viktors LOCENIEKS;
Pāvels KUDLĀNS;
Simona PETROVICA;
Līga STRODE;
Benita ŠĒNIŅA;
Kaspars VĀRPIŅŠ.

FINANŠU KOMITEJAI PAKĻAUTĀS KOMISIJAS:
Privatizācijas komisija
Inita PELNĒNA – komisijas priekšsēdētāja;
Guntis GŪTMANIS;
Pjotrs JEVTUŠENKO;
Armands GOLDBERGS;
Sanita LINDA;
Irēna OPŠTEINE;
Sandra ŠĒNIŅA.

Budžeta komisija
Uldis SESKS – komisijas priekšsēdētājs;
Gunārs ANSIŅŠ;
Silva GOLDE;
Jurijs HADAROVIČS;
Guntars KRIEVIŅŠ;
Edgars RĀTS;
Jānis VILNĪTIS;
Naums VOROBEIČIKS;
Emīlija ZIEMELE.

Iepirkuma komisija
Didzis JĒRIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs;
Eva CIEKURZE;
Sergejs DIKTERJOVS;
Uldis KLAKS - KLEINS;
Zanda KRŪMIŅA;
Dina KUPAČA;
Ilmārs OZOLIŅŠ - OZOLS

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Mārtiņš TĪDENS – komisijas priekšsēdētājs;
Iveta ANSONE;
Dace ARĀJA;
Voldemārs KONRADS;
Sandra ŠĒNIŅA.

PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAI PAKĻAUTĀS KOMISIJAS:
Zemes komisija (nav apstiprināta)
Iveta ANSONE – komisijas priekšsēdētājs;
Silva GOLDE;
Inga KRIVCOVA;
Maija ĶERVE;
Gundars VĪKSNA.

Licencēšanas komisija (nav apstiprināta)
Raivo ŠPAKS – komisijas priekšsēdētājs;
Gints EŠENVALDS;
Daiga FELDMANE;
Silvis FRIDRIHSONS;
Gints KRĒSLA;
Ilva LUTERE;
Normunds VAITEIKS.

Tūrisma komisija
Jurijs HADAROVIČS – komisijas priekšsēdētājs;
Mareks ALBERTS;
Ģirts CĒLĀJS;
Agnese ČERŅEVSKA;
Daiga JANSONE;
Agris PUMPURS;
Oļegs SIBŠUNOVIČS;
Inta ŠORIŅA;
Liene VALTERE.

Sabiedriskās kārtības un drošības komisija
Uldis SESKS – komisijas priekšsēdētājs;
Romans ANDRIJAUSKIS;
Igors BOLOBINS;
Gints EŠENVALDS;
Edgars RĀTS;
Edvīns STRIKS;
Jānis TIĻUGS;
Arturs VAITEIKS.

Transporta infrastruktūras komisija
Edgars RĀTS – komisijas priekšsēdētājs;
Sergejs DIKTERJOVS;
Andis DZĒRVE;
Gints EŠENVALDS;
Ronalds FRICBERGS;
Arnis JEKSTE;
Ģirts JERMOĻENKO;
Mārtiņš JĀKOBSONS;
Arvīds VITĀLS.

Vides komisija
Gunārs ANSIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs;
Tālivaldis DEKLAUS;
Pēteris KRIEVIŅŠ;
Uldis ROZE;
Valdis SKUJIŅŠ;
Ingrīda SOTŅIKOVA;
Vita ŠEŠUNOVA;
Māra ZELTIŅA;
Leonīds ZEĻENSKIS.

Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija
Edgars RĀTS – komisijas priekšsēdētājs;
Romans ANDRIJAUSKIS;
Gints EŠENVALDS;
Gints LŪSIS;
Daina MATULE;
Juris MUSKATS;
Valdis SKUJIŅŠ;
Egija VIERPE.

Apstādījumu uzraudzības komisija
Dace LIEPNIECE – komisijas priekšsēdētāja;
Alda DAMBERGA;
Aigars GĀLIŅŠ;
Ruta JAUNZEME;
Margarita KAŅEVSKA;
Juris KĀTIŅŠ;
Ingrīda KLANE;
Nauris KRĒTAINIS;
Leonīds ZEĻENSKIS.

SOCIĀLO LIETU, VESELĪBAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS KOMITEJAI PAKĻAUTĀS KOMISIJAS:
Administratīvā komisija
Dace ARĀJA – komisijas priekšsēdētāja;
Gints KRĒSLA;
Dace LIEPA;
Toms MEIERS;
Linda RADZĒVIČS;
Vita ŠEŠUNOVA;
Taiga ZIEMELE.

Sociālo lietu komisija
Helvijs VALCIS- komisijas priekšsēdētājs;
Dace BAUMANE;
Aivars BRĀLIS;
Jānis GRAVA;
Vadims JAKUBOVS;
Anita LAUKA;
Natālija TKAČENKO.

Dzīvokļu komisija
Juris JIRGENS – komisijas priekšsēdētājs;
Mairita FOGELE;
Ronalds FRICBERGS;
Ivars ĶERVIS;
Ella VEINBERGA;
Taiga ZIEMELE;
Lelda ZĪVERTE.

Reliģisko lietu komisija
Jānis BITĀNS – komisijas priekšsēdētājs;
Gatis Mārtiņš BEZDELĪGA;
Valdis DRUVASKALNS;
Romāns GRIŠINS;
Ainars JAUNSKALŽE;
Egils ĶEIRIS;
Ivo RODERTS;
Edijs SILEVIČS;
Edgars ŠNEIDERS.

Veselības aprūpes komisija
Gunārs ANSIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs;
Laila ATIĶE;
Violeta CELMA;
Ivars KRASTIŅŠ;
Anna KRILOVA;
Ilona KODOLA;
Dzintra LITAVNIECE;
Edvīns STRIKS;
Olita ŠEVČUKA.

Bērnu tiesību aizsardzības komisija
Taiga ZIEMELE – komisijas priekšsēdētāja;
Brigita DREIŽE;
Ginta GAILĪTE;
Vita KALOTE;
Gunta LAUBERGA;
Dace LIEPA;
Sintija TILTIŅA;
Iveta TREIMANE;
Baiba VERBELE.

Sabiedriskās saskaņas komisija
Valdis SKUJIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs;
Jaroslavs DORENSKIS;
Pēteris KRIEVIŅŠ;
Baiba LĀMA;
Edīte PLAMŠE;
Andrejs RJABCEVS;
Rita ROZENTĀLE;
Dzintra VECBAŠTIKA;
Vija VILMANE.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAI PAKĻAUTĀS KOMISIJAS:
Kultūras lietu komisija
Silva GOLDE – komisijas priekšsēdētāja;
Tatjana BEĻIKOVA;
Mārtiņš GINEITIS;
Maija KALNIŅA;
Baiba KĻAVA;
Uldis LIPSKIS;
Edgars POHEVIČS;
Juris RAĶIS;
Valdis SKUJIŅŠ.

Sporta komisija
Silva GOLDE – komisijas priekšsēdētāja;
Aivars BURĢIS;
Irina DAŅILOVA;
Dagnis DRULLIS;
Edgars GOLTS;
Salvis KURTIŠS;
Irēna OPŠTEINE;
Jānis PROKNERS;
Māris ŠVEIDUKS.

Izglītības komisija
Silva GOLDE – komisijas priekšsēdētāja;
Valentīna BALCERE;
Aleksandrs KOZIČS;
Kristīne NIEDRE-LATHERE;
Irēna OPŠTEINE;
Gaļina SKOROBOGATOVA;
Kārlis STRAUTIŅŠ;
Arnolds ŠABLOVSKIS;
Māra ZELTIŅA.

Jaunatnes lietu komisija
Inga ŠABLO- komisijas priekšsēdētāja;
Mareks ALBERTS;
Inga AUZIŅA;
Vilis BRŪVERIS;
Pāvels JURS;
Līga KRĒSLIŅA;
Edgars POHEVIČS;
Sintija TILTIŅA;
Laura VĒBERE.

Vairāk sk. šeit.