Ceturtdienas, 21.jūlija, Liepājas valstspilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmu 2022.−2027. gadam, ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam, stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata gala redakciju, Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu, kā arī pilsētas mārketinga komunikācijas plānu 2022.−2027. gadam, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Kopīgu plānošanas dokumentu izstrādi paredz Administratīvi teritoriālās reformas norise un grozījumi attīstības plānošanas normatīvajos aktos, nosakot, ka Liepājas valstspilsētas pašvaldībai un jaunizveidotā Dienvidkurzemes novada pašvaldībai jāsadarbojas attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē.

Tāpat kopīgie plānošanas dokumentu nepieciešami, lai nodrošinātu kvalitatīvu Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un sadarbības projektus starp Liepāju un Dienvidkurzemes novadu, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.−2027. gada prioritātēm un sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām.

“Vēlos pateikt lielu paldies ikvienam speciālistam un iedzīvotājam, kurš ar saviem priekšlikumiem aktīvi iesaistījās Liepājas un arī Dienvidkurzemes novada nākamās piecgades attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. Mūsu prioritāte arī turpmāk būs mērķtiecīgi attīstīt uzņēmējdarbību, nodrošināt kvalitatīvas izglītības ieguvi, daudzveidīgas un kvalitatīvas sporta un kultūras iespējas, realizēt pilsētvides uzlabošanas projektus, veicināt veselības aprūpes pieejamību, sniegt atbalstu sociāli mazāk aizsargātajām cilvēku grupām un veicināt pašu iedzīvotāju līdzdalību pilsētas attīstībā,” atzina Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Attīstības programmas Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plānā 2022.−2027. gadam ir iekļautas investīciju projektu un darbību idejas, kurām nepieciešams gan pašvaldības, gan ārējais finansējums. Rīcības un investīciju plāns tiks aktualizēts ne retāk kā reizi gadā, atbilstoši sociālekonomiskajai situācijai un pieejamā finansējuma iespējām.

Uz attīstības programmas apstiprināšanas brīdi (2022. gada jūlijā) plānā iekļautas 475 projektu idejas, no kurām 188 tiek īstenotas, 287 idejām tiek meklētas ārējā finansējuma iespējas.

Plānošanas dokumentu izstrādes darba grupās piedalījās vairāk nekā 500 sabiedrības pārstāvji.

No 2021. gada 19. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim norisinājās četras nedēļas ilga publiskā apspriešana, kuras ietvaros tika saņemts 531 priekšlikums un komentārs plānošanas dokumentu pilnveidošanai. Iespēju robežās priekšlikumi un komentāri ņemti vērā, pārskatā par sabiedrības līdzdalību uz katru ir sniegta atbilde.

Domes sēdē tika apstiprināts arī Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns, kas ir pilnīgi no jauna veidots dokuments. Tas sastāv no tā publiskojamas un nepubliskojamas daļas, to ir izstrādājis SIA «Vides un Ģeoloģijas Serviss», pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju.

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumam, civilās aizsardzības sistēmas uzdevumi ir nodrošināt cilvēku, vides un īpašuma drošību, pēc iespējas nodrošināt sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā, savlaicīgi prognozēt katastrofas draudus, plānot un savlaicīgi veikt preventīvos pasākumus, sniegt palīdzību katastrofā cietušajiem un mazināt kaitējumu, ko katastrofa radījusi vai var radīt cilvēkiem, videi un īpašumam, plānot un veikt atjaunošanas pasākumus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt un saņemt starptautisko palīdzību, kā arī atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

Tāpat deputāti domes sēdē apstiprināja mārketinga komunikācijas stratēģiju 2022.−2027. gadam. Liepājas valstspilsētas pašvaldības mārketinga komunikācijas plāns  definē rezultātu, kas pilsētai ir jāsasniedz ar plašākām mārketinga aktivitātēm, kurās ietilpst ne tikai komunikācija, bet arī pakalpojumu attīstība, partneru iesaiste, pilsētvide, mērķtiecīga iedzīvotāju izgītošana un citas aktivitātes.

Jaunā perioda mārketinga plānā lielāks uzsvars tiek likts uz esošo un potenciālo iedzīvotāju (speciālisti, augstas kvalifikācijas darbinieki) auditorijām un mērķiem, kas ir saistīti ar iedzīvotāju lojalitātes un sabiedrības līdziesaistes veicināšanu, izglītošanu, kā arī jaunu iedzīvotāju piesaisti. Galvenie mērķi ir palielināt to cilvēku un uzņēmumu skaitu, kas pārceļas uz Liepāju, kā arī palielināt vidējo materiālo un emocionālo vērtību, ko Liepājai sniedz esošie iedzīvotāji un uzņēmumi, dodot pienesumu pilsētas sociāli ekonomiskajai attīstībai.  

Liepājas valstspilsētas 2022.−2027. gada mārketinga plāns ir tapis sadarbojoties Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas, pašvaldības iestāžu, aģentūru, kapitālsabiedrību speciālistiem un dažādām Liepājas pilsētas iedzīvotāju grupām − tūrisma uzņēmējiem, Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 darba grupas un NVO pārstāvjiem.

Ar plānošanas dokumentiem var iepazīties šeit:

• Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.−2027. gadam, Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam, Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata gala redakcija: liepaja.lv/dokumenti/liepajas-valstspilsetas-un-dienvidkurzemes-novada-kopigo-planosanas-dokumentu-gala-redakcijas/
• Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns: liepaja.lv/civilas-aizsardzibas-plans/
• Liepājas valstspilsētas mārketinga komunikācijas plāns 2022.−2027. gadam: liepaja.lv/dokumenti/marketinga-komunikacijas-plans-2022-2027-gadam/