Ceturtdien, 23.martā, domes sēdē apstiprināti Liepājas valstspilsētas 2023.gada budžeta grozījumi 18,7 milj. eiro apmērā, jo uzturēšanas budžets tika apstiprināts 2022.gada 22.decembrī pirms līdzekļu atlikuma precizēšanas uz gada sākumu, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Pamatbudžeta izdevumi kopā ar finansēšanas daļu palielinās par 18 790 934 eiro, t.sk. valsts mērķdotācijas un transferti – 4 237 194 eiro, pašvaldības pamatbudžets – 13 660 934 eiro, maksas pakalpojumi par 892 806 eiro. Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu tiek precizēts un ir 24 050 391 eiro.

"Šī gada pašvaldības budžets ir sabalansēts un vienlaikus ļoti piesardzīgs, jo, lai arī nodokļu ieņēmumi pakāpeniski palielinās, tomēr rēķināmies arī ar strauji pieaugošām izmaksām. Prieks, ka kopīgi ar kolēģiem esam raduši iespēju budžetā iestrādāt daudzas ieceres, kuras iepriekš iedzīvotāji no pilsētas ir sagaidījuši un prasījuši, piemēram, uzsākta grants ielu sakārtošanas un bērnudārzu attīstības programmu īstenošana. Tomēr ir skaidrs, ka ar šiem grozījumiem pamatā risinām neatliekamas lietas – lai bibliotēkas apmeklētājiem uz galvas nekristu apmetums, izglītības iestādēs varētu iegādāties inventāru un jaunus mācību materiālus, iedzīvotājiem nebūtu jālauž automašīnas bedrainos iekšpagalmos vai jāierobežo pilsētas sporta vai kultūras dzīve. Pilsētas infrastruktūras atjaunošanā vēl ir daudz darāmā, tādēļ paredzu, ka šogad vēl ne reizi vien atgriezīsimies pie budžeta pārskatīšanas un meklēsim finansiālas iespējas attīstības projektiem, kas šobrīd palikuši aiz strīpas," budžeta grozījumus komentēja Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Vislielākais finansējums jeb 1 378 049 eiro paredzēts Pļavu ielas rekonstrukcijai saistībā ar projektu "Liepājas valstspilsētas grants ielu pārbūves programma 2022.–2027. gadam", 562 615 eiro novirzīti projektam "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā", 439 839 eiro plānots dažādu projektu priekšfinansējumiem un līdzfinansējumiem, 500 000 eiro plānots novirzīt papildu izdevumu segšanai norēķiniem ar pārvadātājiem. 185 296 eiro finansējums paredzēts projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 7. kārta" Saraiķu ielā.

Deputāti lēma, ka 200 000 eiro piešķirs SIA "Liepājas ūdens" kanalizācijas nozares pārvietošanai uz Alsungas 30 un Ventas ielu 11/17, 150 000 eiro paredzēti elektronisko norēķinu, uzskaites un transporta pārvaldības sistēmas izstrādei, 150 000 eiro novirzīti papildu iekškvartālu asfaltēšanas programmas īstenošanai un tāpat 150 000 eiro paredzēti atsevišķu ietvju posma izbūvei un atjaunošanai. Tāpat domnieki piešķīra 281 808 eiro projektam "Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu", 76 700 eiro lielu finansējumu projektam "Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde" un 33 200 eiro projektam "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrīto notekūdeņu noplūdes pilsētas teritorijā plūdu laikā".

55 521 eiro paredzēti aprīkojuma modernizācijai un transportlīdzekļu iegādei Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā un 90 452 eiro piešķirti apgaismojuma izbūvei gājēju pāreju drošības uzlabošanai.

134 243 eiro novirzīti pašvaldības rezerves fondam, 110 000 eiro paredzēti sociālās iekļaušanas projektu konkursam, 100 000 eiro liels finansējums piešķirts mazo un vidējo komercsabiedrību projektu konkursam, kā arī 35 000 eiro – nevalstisko organizāciju projektu konkursam.

Ar 2023. gada marta budžeta grozījumiem paredzēts nodrošināt vairākus darbus pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā – 28 000 eiro piešķirti Dienvidu kapsētas labiekārtošanai, 35 000 eiro Ziemeļu kapsētas labiekārtošanas 2. kārtai, 15 000 eiro atvēlēti līdzfinansējumam energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, 46 777 eiro mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai un 49 916 eiro sabiedrisko tualešu uzturēšanai un remontdarbiem.

Ievērojams finansējums paredzēts izglītības nozares stiprināšanai – 450 185 eiro paredzēti pirmsskolas pedagogu atalgojuma nodrošināšanai, lai nodrošinātu pedagogu amatalgas paaugstinājumu no š.g.1.janvāra no 970 eiro uz 1070 eiro par likmi, 130 000 eiro atvēlēti pašvaldības līdzfinansējumam Aukļu dienesta pakalpojumiem, 90 775 eiro pirmsskolas izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei, pamatojoties uz 2022. gada Liepājas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības programmu 2022.–2027. gadam, 103 000 eiro jaunās pirmsskolas izglītības iestādes Liedaga ielā aprīkojuma, inventāra iegāde, 111 000 eiro Klāva Ukstiņa ielas kompleksa attīstībai, 68 938 eiro pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu profesionālai pilnveidei, 65 000 eiro pirmsskolas izglītības iestāžu inventāru iegādei u.c.

Plašas investīcijas paredzētas sporta un kultūras nozarē – 495 780 eiro plānoti telpu nomu un transporta izdevumu segšanai sporta izglītības iestādēs, 87 000 eiro – SIA "OC Liepāja"" energoenerģijas un ūdens patēriņa samazināšanas pasākumiem sporta infrastruktūras objektos, 86 918 eiro paredzēti SIA "Lielais Dzintars" pašvaldības līdzfinansējumam kultūras programmas nodrošināšanai, 81 162 eiro piešķirti Zaļās birzs bibliotēkas projektēšanai un remontdarbiem, 79 968 – eiro SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" ēku un telpu remontdarbiem; 75 000 eiro SIA "Lielais Dzintars" virpuļdurvju nomaiņai, 69 000 eiro piešķirti SIA "OC Liepāja"" tenisa kortu infrastruktūras attīstībai, 66 000 eiro paredzēti Liepājas Muzeja pasākumu organizēšanai, 50 000 eiro atvēlēti SIA "OC Liepāja"" žoga posma atjaunošanai stadionā "Daugava", 50 000 eiro paredzēti SIA "Liepājas teātris" video projekciju nodrošināšanas tehnikas komplekta iegādei, 45 000 eiro Centrālajai Zinātniskajai bibliotēkai – plauktu sistēmu iegādei u.c.

Esošie budžeti grozījumi paredz arī 70 000 eiro līdzfinansējumu basketbola laukuma izbūvei ar "Porziņģis Family Foundation" atbalstu un 200 204 eiro – bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātībai Liepājā.

Deputāti lēma, ka 106 534 eiro piešķirs sociālās dzīvojamās mājas (Flotes ielā 14) ugunsgrēka seku likvidācijai un remontam, 80 000 eiro ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai un 15 000 eiro atvēlēti pabalsta politiski represētajām personām paaugstināšanai.