Ceturtdien, 15.jūnijā, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus Liepājas pašvaldības 2023.gada budžetā saistībā ar saņemtajām valsts budžeta mērķdotācijām, finansējumu attīstības projektu realizēšanai un pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi. Kopumā pašvaldības budžeta ieņēmumi tiek papildināti 5,03 miljonu eiro apmērā, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Deputāti apstiprināja lēmumu palielināt 2023. gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par 5 031 614 eiro. Lielākā ieņēmu daļa jeb 2 665 313 eiro palielināta saistībā ar saņemtajiem valsts līdzekļiem dažādu projektu un pasākumu īstenošanai, piemēram, 518 000 eiro Sociālā dienesta asistentu pakalpojumu apmaksai, 219 540 eiro Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai, 221 900 eiro Zirgu salas publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstībai, 206 494 eiro izglītības iestāžu mācību līdzekļu iegādei, 224 300 eiro mērķdotācija Dziesmu svētku dalības nodrošinājumam.

Otru lielāko daļu jeb 1 857 507 eiro veido pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, tostarp 374 647 eiro ieņēmumi no dividendēm, 764 118 eiro ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, 361 209 eiro valsts segtie izdevumi par atbalsta sniegšanu ukraiņiem. Pašvaldības budžetu papildina arī 102 214 eiro ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un 406 580 eiro kredītresursi dažādu projektu īstenošanai.

“Ņemot vērā, ka pašvaldības budžets šogad ir nedaudz papildinājies ar kapitālsabiedrību iemaksātajām dividendēm, esam raduši iespēju novirzīt papildu līdzekļus gan izglītības nozarei, gan arī ļoti nozīmīgiem pilsētas attīstības projektiem. Tiekoties ar pilsētas izglītības iestāžu vadītājiem un uzklausot viņu priekšlikumus, esam raduši iespēju risināt ieilgušo problēmu ar mācību materiālu un darba burtnīcu pieejamību skolēniem. Tāpat ļoti būtiski turpināt pilnā apjomā iepriekšējos gadus aizsāktās un pilsētas sakārtošanai tik ļoti būtiskās programmas kultūrvēsturisko ēku saglabāšanai un dzīvojamo namu iekšpagalmu labiekārtošanai, kā arī grants ielu asfaltēšana programmas realizācijai,” norāda Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Vienlaikus deputāti apstiprināja arī budžeta izdevumu sadalījumu pa dažādām nozarēm, daļu paredzot attīstības projektu un pasākumu realizēšanai saskaņā ar Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmu 2022.–2027. gadam, bet otru daļu novirzot dažādiem uzturēšanas izdevumiem.

Izdevumi kopā ar finansēšanas daļu palielinās par 5 031 614 eiro, t. sk. pašvaldības pamatbudžets par 2 264 240 eiro, no tiem uzturēšanai novirzīti 47%, attīstībai – 53%.

Budžeta grozījumos deputāti lēma naudu novirzīt dažādiem attīstības projektiem 1,18 milj. eiro apmērā, tostarp pašvaldības dzīvokļu remontdarbiem 180 000 eiro, stadiona “Daugava” vieglatlētikas seguma un apgaismojuma nomaiņai 155 226 eiro, pirmsskolas izglītības iestādes Liedaga ielā 6 iekārtošanai 127 475 eiro, mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu līdzfinansēšanai 445 722 eiro un kultūrvēsturisko ēku saglabāšanas projektu līdzfinansēšanai 80 985 eiro, pludmales smilšu tīrīšanas tehnikas iegādei 107 680 eiro, Skuju ielas posma, Ābeļu un Noliktavas grants ielu pārbūvei 726 000 eiro, Liepājas okupācijas muzeja ekspozīcijas izveidošanai 58 263 eiro.

Savukārt uzturēšanas izdevumiem novirzīti 1,08 milj. eiro, tostarp norēķiniem ar sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātājiem 400 000 eiro, pedagogu darba samaksas paaugstināšanai no 1. septembra 344 223 eiro, Ēkas Ķēžu ielā 6 demontāžu 16 842 eiro, Lēņu ielas 9 zemesgabala iegādei 20 000 eiro, mācību materiālu iegādei skolās 206 494 eiro, kā arī Liepājas teātra skatuves stangu avārijas remontam 15 000 eiro.

Pamatbudžeta izdevumi kopā ar finansēšanas daļu palielinās par 5 031 614 eiro, t. sk. valsts mērķdotācijas un transferti 2 665 313 eiro, pašvaldības pamatbudžets 1 857 507 eiro, kredītresursu piesaiste 406 580 eiro, maksas pakalpojumi 102 214 eiro.

Kopumā 2023. gada Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžets pēc apstiprinātajiem grozījumiem ir 152,35 milj. eiro.