Ceturtdien, 19. oktobrī, domes sēdē apstiprināti Liepājas valstspilsētas 2023.gada budžeta grozījumi 2,12 milj. eiro apmērā, lielāko izdevumu daļu paredzot dažādu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, projektu finansējumiem, ēdināšanas nodrošināšanai pamatskolās, kā arī norēķiniem ar pārvadātājiem, informē Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja pašvaldības Zita Lazdāne.

Visbūtiskākā izdevumu daļa paredzēta dažādu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai – 379 805 eiro atvēlēti projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, speciālistu apmācības", 103 950 eiro paredzēts papildu finansējumam mājokļu pabalstiem, 89 781 eiro projektam "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide DI plāna realizēšanai", 82 981 eiro paredzēti izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā arī 5 000 eiro projektam "Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti".

Tāpat 409 426 eiro atvēlēts papildu finansējumam izglītojamo ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē un 255 000 eiro piešķirti sporta skolu telpu nomai.

Deputāti lēma, ka 700 000 eiro jānovirza papildu izdevumu segšanai norēķiniem ar pārvadātājiem.

Liela finansējuma daļa atvēlēta dažādu projektu realizācijai - 95 353 eiro paredzēti projektam "Liepāja.Vesels.Aktīvs. Laimīgs", 80 331 eiro projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, 3.etaps", 76 426 eiro projektam "Erasmus +K1",  59 388 eiro atvēlēti projektam "Drošības dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm", kā arī 46 644 eiro  - projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 4. kārta", 26 000 eiro Liepājas 2. klašu obligātā peldēt apmācības programmas nodrošināšanai 2023. gada izskaņā, 23 000 eiro projektam "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam "Liepājas ezers"". Deputāti lēma arī piešķirt 22 186 eiro projektam "Pārvarēt robežas: Ilgtspējīgas starptautiskās dimensijas pilnveidošana Liepājas Ezerkrasta sākumskolā, Lauku iela 54, Liepāja",  22 082 eiro projektam "Infrastruktūras attīstība stadionā "Daugava", Jūrmalas parkā 3, 20 500 eiro projekta "Proti un dari" realizācijai, 10 381 eiro atvēlēti projektam "Atvērto datu pieejamības un apstrādes stiprināšana vietējas izaugsmes un pilsētas pārveides veicināšanai", kā arī 10 000 eiro Jauniešu iniciatīvu projektu organizēšanai.

Pēc budžeta grozījumiem, pamatbudžeta izdevumi kopā ar finansēšanas daļu palielinās par 2 124 472 eiro, t. sk. valsts mērķdotācijas un transferti – 1 386 891 eiro, pašvaldības pamatbudžets – 651 048 eiro, maksas pakalpojumi 86 533 eiro, līdz ar to 2023. gada kopējie Liepājas valstspilsētas budžeta izdevumi ir 154,47 milj. eiro.