Uzņēmēji aicināti piedalīties nomas tiesību izsolē zemesgabalam Klaipēdas ielā 138.  Iznomājamā zemesgabala kopējā platība ir 10 190 kvadrātmetri, un tas paredz tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas vietu ierīkošanu, novietojot tajā īslaicīgas lietošanas būves, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Izsoles veids ir pirmā rakstiskā izsole ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks vērtētas izsoles dalībnieku iesniegtās perspektīvā objekta izvietojuma vizualizācijas atbilstoši izsoles noteikumos noteiktajiem īpašajiem apbūves noteikumiem. Otrajā kārtā tiks izsolīta nomas tiesības maksa starp dalībniekiem, kuru perspektīvā objekta izvietojuma vizualizācijas atzītas par atbilstošām izsoles noteikumos izvirzītajām prasībām.

Uzņēmējam tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas vietas ierīkošanā būs jāizpilda nosacījumi, kas paredz vismaz septiņu jaunu darba vietu radīšanu un nefinanšu investīcijas vismaz  200 000 eiro apmērā pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.

Izsoles otrās kārtas sākumcena ir noteikta 3100 eiro gadā. Izsoles solis 100 eiro. Pieteikumu izsolei var iesniegt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde" (Liepājā Peldu ielā 5, LV-3401) līdz 2023. gada 3. maija plkst. 12.00.

Atgādinām, ka attiecībā uz Klaipēdas ielas 138 zemesgabalu uzņēmējiem ir iespēja pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursā un, ja projekts tiek realizēts šajā teritorijā, tad maksimāli pieļaujamais pašvaldības līdzfinansējums ir 50 000 eiro. Vairāk: www.liepaja.lv/izsludina-mazo-un-videjo-komercsabiedribu-projektu-lidzfinansesanas-konkursu-2/

Nomas tiesības termiņš zemesgabalam Klaipēdas ielā 138 ir 5 gadi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 2023.gadā ir 2496,55 eiro.

Nomniekam ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā no zemes nomas līguma parakstīšanas dienas jāiesniedz būvvaldē izvēlētam būves apjomam un grupai atbilstošu dokumentāciju īslaicīgo lietošanas būvju novietošanai un, sākot ar 2024. gada 1. maiju, jānodrošina īslaicīgo lietošanas būvju novietošana iznomātajā zemesgabalā.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā Iepirkumi un izsoles.

Papildu informācija, sazinoties ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" īpašuma uzskaites nodaļas speciālisti zemes nomas jautājumos Ivetu Gulbi, tālrunis: 63 404 707, e-pasts: iveta.gulbe@liepaja.lv.