Valsts vides dienesta (VVD) Kurzemes reģionālā vides pārvalde 24. martā veikusi pārbaudi SIA "Ctex" (saskaņā ar "Lursoft" datiem tās valdes priekšsēdētājs ir Ģirts Cēlājs) minerālmēslu ražotnē Grīzupes ielā 8, konstatējot virkni pārkāpumu, portālu irliepaja.lv informēja VVD sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Jalinska.

Pārbaudē, kurā  SIA "Ctex" nebija nodrošinājusi sava pārstāvja klātbūtni, konstatēts, ka minerālmēslu ražošana adresē Grīzupes ielā 8 netiek veikta, taču


tur gan fasētā, gan nefasētā veidā atrodas ievērojams apjoms ķīmisko vielu atlikumu un minerālmēslu ražošanas procesā radušies atkritumi.

Minerālmēslu ražošana, uzglabāšana un fasēšana ir B kategorijas piesārņojoša darbība. Pamatojoties uz SIA "Ctex" un maksātnespējīgās SIA "NPK Expert" (nodokļu parāds uz 27. aprīli – 499 238,03 eiro) iesniegumu, VVD 2020.gada 14. decembrī pieņēma lēmumu par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas operatora maiņu adresē Grīzupes iela 8, pārreģistrējot SIA "NPK Expert" izsniegto atļauju uz SIA "Ctex".

SIA "Ctex" arī iesniedzis VVD 2015. gada 31. martā ar SIA "Special Assets" noslēgtu nomas līgumu, saskaņā ar kuru nomas termiņš ir 2025. gada 30. septembris.

2021. gada februārī nekustamo īpašumu Grīzupes ielā 8, kā arī īpašumus Grīzupes ielā 8A un Grīzupes ielā 6 ir iegādājusies AS "AM Nord", kuras īpašuma tiesības ir reģistrētas arī zemesgrāmatā.

Saistībā ar šo īpašnieka maiņu VVD vairākkārt aicinājis SIA "Ctex" iesniegt dokumentus, kas apliecina tās piesārņojošās darbības veikšanas tiesiskumu Grīzupes ielas īpašumos, taču uzņēmums ir ignorējis VVD aicinājumus, jo uzskata, ka reizē ar īpašumiem AS "AM Nord" ir pārņēmis arī SIA "Ctex" un SIA "Special Assets" noslēgto nomas līgumu, kurš ir spēkā līdz 2025. gadam.

Savukārt AS "AM Nord" darījusi zināmu VVD, ka pēc nekustamo īpašumu Grīzupes ielā iegādes tā nav turpinājusi attiecības vai līgumus par nekustamo īpašumu nomu, "ja tādi iepriekš vispār bijuši noslēgti".

No AS "AM Nord" sniegtās informācijas izriet, ka tā "neskaitāmas reizes gan personiski, gan ar publiskiem paziņojumiem ir aicinājusi trešās personas izvest mantu no nekustamajiem īpašumiem". Atsevišķas ķīmiskas vielas un citas mantas arī izvestas. Taču ne visas.

Ņemot vērā, ka laikā no iepriekšējās pārbaudes pērn aprīlī AS "AM Nord" un SIA "Ctex" nav panākušas vienošanos par nomas līgumu, kas ļautu SIA "Ctex" turpināt saimniecisko darbību Grīzupes ielā 8, Valsts vides dienests secinājis, ka


savulaik izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Grīzupes ielā 8 ir zaudējusi spēku līdz ar nomas līguma darbības termiņa izbeigšanos.  

Pārvalde 24. marta pārbaudē konstatējusi, ka SIA "Ctex" nav izpildījusi atļaujā prasītos atkritumu apsaimniekošanas nosacījumus. Minerālmēslu ražotnes ēkās un teritorijā atrodas ievērojams daudzums atkritumu – agroķīmiskie atkritumi, izlietotais iepakojums, saslaukas, kas sastāv no zāģu skaidām ar minerālmēslu piejaukumu, riepas. SIA "Ctex" nav iesniedzis pārvaldē dokumentus, kas apliecina atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas. Tāpat nav iesniegti atkritumu uzskaites dokumenti, nav izpildīta starp SIA "NPK Expert" un SIA "Ctex" 2020. gada 10. decembrī noslēgtās vienošanās par krājumu izvešanu un minerālmēslu ražošanas procesa atkritumu izvešanu no ražotnes Grīzupes ielā 8 ēkām un teritorijas un nodošanu utilizēšanai30 dienu laikā no šīs vienošanās noslēgšanas dienas.      


VVD pieņēmis lēmumu uzdot SIA "Ctex" līdz 20.jūnijam atbrīvot minerālmēslu ražotni Grīzupes ielā 8 no uzkrātajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, no minerālmēslu ražošanas procesā radītajiem atkritumiem, nododot  tos atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, un līdz 30. jūnijam iesniegt pārvaldē dokumentus, kas apliecina lēmuma izpildi.

Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka iepriekš, 12.janvārī, Valsts vides dienests SIA "Ctex" piemēroja izpildrīkojumu par piespiedu naudu par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā izvirzīto atkritumu apsaimniekošanas nosacījumu neievērošanu. Piemēroto piespiedu naudu uzņēmums noteiktajā termiņā ir ieskaitījis Valsts kasē.