Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde 17.janvārī izskatījusi un nolēmusi piekrist sadalīt SEZ SIA "DG Termināls" plānoto darbību nākotnē divos posmos, paredzot, ka pirmajā posmā tiek izskatīts iesniegums daļā par paredzēto naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas apjomu un naftas produktu atkritumu pārstrādes apjomu palielināšanu, kā arī piestātnes Nr.25A būvniecību, portālu informēja SEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Savukārt otrajā posmā, ne vēlāk kā līdz 2024.gada 12.aprīlim, – par jaunas atkritumu pārstrādes darbības – gumijas un plastmasas atkritumu pirolīzes iekārtas uzstādīšanu.

Vienlaikus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma, ka SEZ SIA "DG Termināls" nepieciešamās būvniecības dokumentācijas izstrādes gaitā, būvniecības laikā, pirms paplašinātās darbības uzsākšanas un darbības laikā ir jāizpilda visas Vides pārraudzības valsts biroja 2023.gada 13.novembra atzinumā izteiktās papildu prasības, Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā noteiktās obligātās prasības, kā arī jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Liepājas pašvaldības saistošie noteikumi.

Jau vēstīts, ka Liepājas domes sēdē 25.janvārī jautājums par "DG Termināls" iesniegumu netika skatīts, un šobrīd ir atlikta uz nenoteiktu laiku, bet ne ilgāk kā līdz šā gada 12. aprīlim, bet pašvaldības Vides nodaļai uzdots izvērtēt visus apstākļus un uzņēmuma iesniegtos dokumentus, kā arī argumentus pret šādas iekārtas uzstādīšanu, kas minēti domei adresētajā iedzīvotāju kolektīvajā iesniegumā.