Lai kopīgi diskutētu par bijušās "Liepājas metalurga" teritorijas tālāko attīstību,  21. septembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde uz diskusiju aicināja teritorijas lokālplānojuma izstrādātājus AS "UPB", inženierkomunikāciju turētājus, Valsts vides dienesta (VVD) Kurzemes reģionālās vides pārvaldes un Turcijas investora uzņēmuma SIA "Liepāja Steel", kura īpašumā ir elektrotēraudkausēšanas krāsns iekārtas, pārstāvjus, portālu irliepaja.lv informēja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe. 

SIA "Liepāja Steel" ir izteicis vēlmi atjaunot ražošanu un ņemot vērā projekta mērogu, investīciju apjomu un projekta īstenošanai nepieciešamās teritoriju, Liepājas SEZ pārvalde aicināja uzņēmēju uz kopīgu tehnisko darba sanāksmi ar atbildīgajām valsts un pašvaldības institūcijām, infrastruktūras un pakalpojumu nodrošinātājiem, lai gūtu iespēju nepastarpinātai komunikācijai un informācijas apmaiņai par dažādiem projekta aspektiem. Svarīgi ir izvērtēt plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un ekonomiku, apkārtējo vidi, teritorijas lokālplānojuma risinājumiem, infrastruktūru, inženierkomunikācijām un darbībām nepieciešamo atļauju saņemšanai. Ļoti būtisks aspekts ir vēsturiskais piesārņojums bijušajā Liepājas Metalurga teritorijā un svarīgi ir izslēgt  jebkādus riskus, ka nākotnē varētu veidoties jauns piesārņojums.

Tikšanās laikā VVD pārstāvji uzsvēra, ka vienlaikus, lemjot par piesārņojošās darbības veikšanu, svarīgi risināt teritorijas vides piesārņojuma jautājumus, un tas būtu viens no nākamajiem veicamajiem soļiem. Tāpat VVD vērsa uzmanību, ka šobrīd ir spēkā A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja maksātnespējīgajam uzņēmumam AS "KVV Liepājas metalurgs”.  Tomēr, tā kā būtiski ir mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi – SIA "Liepājas Steel” nav iegādājies īpašuma kopumu, kā tas bija AS "KVV Liepājas metalurgs” gadījumā, bet gan tikai elektrotēraudkausēšanas krāsns iekārtas, SIA "Liepāja Steel” nevar VVD veikt atļaujas operatora maiņu, pārņemot maksātnespējīgās AS "KVV Liepājas metalurgs” izsniegto piesārņojošas darbības atļauju.

Noslēdzot nomas līgumu uz diviem gadiem, SIA "Liepāja Steel" var uzsākt pilnvērtīgas sarunas ar inženierkomunikāciju turētājiem par gāzes, elektroenerģijas un citu ražošanai nepieciešamo pakalpojumu sniedzējiem.  Tas dod iespēju uzsākt visus nepieciešamos darbus – izpēti, projektēšanu un elektrokausēšanas krāsns iekārtu rekonservāciju un kārtot visas piesārņojošās darbības veikšanai nepieciešamās atļaujas.

Jau vairāk nekā 20 gadus veiksmīgi darbojas prakse, ko Liepājas SEZ valde un pārvalde īsteno, strādājot ar potenciālajiem investoriem. Vispirms tiek slēgts nomas tiesību rezervēšanas līgums un tikai pēc noteikto nosacījumu izpildes tiek slēgts ilgtermiņa nomas līgums. Tas ir nodrošinājis veiksmīgu sadarbību ar ikvienu investoru un veicinājis vairāku desmitu jaunu rūpnīcu, terminālu un loģistikas centru būvniecību un jaunu darbavietu veidošanos Liepājā.

Liepājas SEZ valde un pārvalde turpina komunikāciju ar elektrotēraudkausēšanas krāsns iekārtu īpašnieku SIA "Liepāja Steel" par ilgtermiņa sadarbību, saskaņā ar bijušās Liepājas metalurga teritorijas perspektīvās attīstības programmu, ko apstiprinājusi gan Liepājas dome, gan Liepājas SEZ valde, un topošo lokālplānojumu.

Liepājas SEZ pārvalde turpina attīstīt bijušo "Liepājas metalurga" teritoriju kā vienotu veselumu ar vienotu pārvaldību, infrastruktūru, kurā darbojas inovatīvi un videi draudzīgi uzņēmumi.   Finiša taisnē ir arī bijušās "Liepājas metalurga" teritorijas lokālplānojuma izstrāde, kura mērķis ir integrēt teritoriju pilsētvides struktūrā, atverot to publiskai izmantošanai un radot priekšnoteikumus, lai palielinātu bijušajās, slēgtajās teritorijas rūpniecības zonas attīstības potenciālu, veicinot daudzpusīgus attīstības virzienus, balstītus uz aprites ekonomiku.

Jau 2018. gadā 23. augustā, parakstot nodomu protokolu starp Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Liepājas pilsētas domi, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA "FeLM", tika nosprausts mērķis  pārdomāti attīstīt Liepājas Industriālo parku, lai palielinātu gan tiešo, gan netiešo nodokļu ieņēmumus valsts un pašvaldības budžetā, un nodrošinātu jau šobrīd bijušajā "Liepājas metalurga" teritorijā pieejamo brīvo elektrības jaudu, dzelzceļa infrastruktūras un citu inženierkomunikāciju racionālu pielietojumu, veidojot modernu, inovatīvu un videi draudzīgu "zaļāko" industriālo parku Eiropā – "Gudrs, zaļš, inovatīvs".


Uzziņa
2021. gada 19. jūnijā Liepājas dome apstiprināja "Bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijas perspektīvā attīstības programma".
2021. gada 5. jūlijā Liepājas SEZ valde apstiprināja "Bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijas perspektīvā attīstības programma" un pieņēma lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošu uz nekustamo īpašumu Brīvības ielā 94, Liepājā.
Turpinās bijušā "Liepājas metalurga" teritorijas lokālplānojuma izstrāde.