Kārtējā Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēde, kas notika 11. februārī, pieņemti desmit lēmumi, pārsvarā par zemes nomas tiesību līgumiem, kā arī par zemesgabala robežu maiņu, portāls irliepaja.lv uzzināja SEZ pārvalde.


Nolemts slēgt līgumu ar SIA "WHL" (vienīgais dalībnieks – AS "AM Nord", patiesā labuma guvējs – Jānis Lapiņš) par zemesgabalu Roņu ielā 6B nomu uz 30 gadiem saimnieciskās darbības veikšanai un nomniekam piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, uzturēšanai un komercdarbībai.


Ņemot vērā nekustamā īpašuma Lazaretes ielā 15 īpašnieku maiņu, nolemts slēgt vienošanos ar LSEZ SIA "Solo L" par noslēgtā nomas līguma izbeigšanu, bet slēgt nomas tiesību līgumu ar SIA "2G projekts" par zemesgabala Lazaretes ielā 15 nomu uz 30 gadiem saimnieciskās darbības veikšanai un nomniekam piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, uzturēšanai un komercdarbībai.


Nolemts izbeigt zemes nomas tiesību līgumus ar SIA "Industry&Transit Service" par nekustamajiem īpašumiem 14.novembra bulvārī 17  un 14.novembra bulvārī 19B, bet slēgt ar jaunajiem īpašniekiem Raiti Kopštālu un Jāni Rupeiku līgumus par zemesgabalu nomu uz 30 gadiem nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, uzturēšanai un saimnieciskās darbības veikšanai.


Nolemts slēgt vienošanos ar SIA "Gamma-A" par līguma par nekustamā īpašuma – zemesgabala Kuģinieku ielā 2 – nomas izbeigšanu un slēgt ar SIA "Ervils" līgumu par zemesgabalu Kuģinieku ielā 2 nomu uz 30 gadiem saimnieciskās darbības veikšanai un nomniekam piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, uzturēšanai un komercdarbībai. Abi lēmumi saistīti ar nekustamā īpašuma īpašnieku maiņu.


SEZ valde iepazinusies ar SIA "Baltic System Transport" iesniegumu par teritorijas Atslēdznieku ielā 37 un Atslēdznieku ielā 39 robežu maiņu. SEZ valde nolēmusi piekrist zemes robežu maiņas projekta izstrādei. Visus ar zemes robežu maiņu saistītos izdevumus sedz "Norplast Piemare", SEZ AS.