Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēde, kas notika 22. martā, pieņemti desmit lēmumi, portālu irliepaja.lv informēja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Pieņemti lēmumi slēgt divus kuģu aģentēšanas līgumus, atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz vairākiem īpašumiem, kā arī izdarīti grozījumi dažādos nekustamo īpašumu nomas un apbūves līgumos.  

Liepājas SEZ valde nolēma slēgt līgumu ar SIA "Renewable energy solutions" un Liepājas domi par atjaunojamo energoresursu apgādes sistēmu priekšizpētes izstrādi energokopienu izveidei Liepājā, tajā skaitā SEZ teritorijā. Līgums nepieciešams, lai uzsāktu priekšizpēti un veicinātu ilgtspējīgu un inovatīvu atjaunojamo energoresursu apgādes risinājumu ieviešanu un energokopienu izveidi. Līdzīgu lēmumu pieņēma arī Liepājas domes deputāti 23.martā aizvadītajā domes sēdē.

SEZ valde nolēma veikt grozījumus 2013. gada 26. septembrī starp SEZ pārvaldi un SIA "Rapsoil" noslēgtajā nomas līgumā par vairāku zemes vienību daļu ilgtermiņa nomu vēja elektrostaciju, apakšstacijas un ar to saistītās infrastruktūras izbūvei, samazinot iznomājamo platību, atbilstoši vēja parka attīstītāja iecerei. Vienlaikus tika nolemts slēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu AS "Augstsprieguma tīkls" par zemes vienību daļu 14.novembra bulvāris 165, nosakot apbūves tiesības mērķi –  celt un lietot transformatoru apakšstaciju "Ziemeļu forti", kas tiks uzcelta  SIA "Rapsoil" vēja elektrostaciju parka pieslēgumam.


Nolemts arī slēgt līgumus ar diviem uzņēmumiem – "Riga Cruiseship agency" un SIA "Ahlmann-Zerssen" – par kuģu aģentēšanu Liepājas ostā. Tas veicinās Liepājas ostas konkurētspēju, nodrošinot kruīza kuģu apkalpošanu Liepājas ostā. Līdz šim bija noslēgti 18 līgumi par kuģu aģentēšanas pakalpojumu sniegšanu Liepājas ostā.

Tāpat SEZ valde izskatīja trīs nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību jautājumus un nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz SEZ teritorijā esošiem četriem nekustamajiem īpašumiem: Kalpaka ielā 40 (blakus SIA "Northside Business Park"), Brīvības ielā 117B, Brīvības ielā 117C un Atslēdznieku ielā 27. Šie nekustamie īpašumi nav nepieciešami Liepājas SEZ pārvaldes funkciju veikšanai.

Izskatīta SEZ kapitālsabiedrības "Liepaja Bulk Terminal Ltd" vēstule ar lūgumu izdarīt grozījumus apbūves tiesību līgumā, nosakot, ka būvprojekts "Beramkravu krājtvertņu būvniecība" jāīsteno līdz 2027. gada 7. jūlijam.

SEZ valde arī piekritusi 983/1000 domājamo daļu atsavināšanai no SEZ teritorijā esošā nekustamā īpašuma Kalpaka ielā 5/9, kas sastāv no zemes gabala, par labu SIA "Dzīvokļu celtniecības kompānija "Arkada"". Uz zemesgabala atrodas dzīvokļu celtniecības kompānijai piederošas būves.