Kārtējā Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēde, kas notika 12.jūlijā, tika pieņemti deviņi lēmumi, portālu informēja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.


SEZ valde apstiprināja 2022. gada pārskatu, izskatīja trīs līgumus par ieguldījuma projektiem, kā arī jautājumus par ilgtermiņa nomas tiesībām.

SEZ valde uzklausīja zvērināta revidenta ziņojumu par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2022. gada pārskatu, izvērtēja to un apstiprināja. SEZ pārvaldes apgrozījums 2022. gadā bija 14 777 030 eiro un salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir palielinājušies par  1 564 933 eiro un gads ir noslēgts ar peļņu 903 353 eiro. Savukārt Liepājas SEZ pārvaldes sniegto pakalpojumu iegādes izdevumi 2022. gadā ir 13 208 120 eiro, kas ir palielinājušies par  321 238 eiro salīdzinājumā ar 2021. gadu. Lielāko ieņēmumu palielinājumu veido ostu maksu ieņēmumi.

2022. gadā aizsākās būtiska pārorientēšanās transporta un loģistikas sektorā. Lai noturētu Liepājas ostas kravu apgrozījumu iepriekšējā gada līmenī un nesamazinātu ostas maksas ieņēmumus, Liepājas SEZ pārvalde ciešā sadarbībā ar Liepājas ostas stividorkompānijām, piesaistīja jaunas kravu grupas kā alumīnijs, rūda, cukurs un citas pārtikas beramkravas no Vidusāzijas valstīm. Mainoties tirgus segmentiem, būtiski pieauga ro – ro kravu pārvadājumi.

SEZ valde izskatīja un apstiprināja trīs līgumus par ieguldījumu projektu īstenošanu par kopējo summu 748 000,00 eiro:

"Roechling Industrial Liepaja" LSEZ SIA  laika posmā no 2023.gada 1.augusta līdz 2023.gada 31.decembrim plāno realizēt projektu "CNC virpu iegāde ražošanas jaudas palielināšanai" par kopējo summu 330 000,00 eiro. Saskaņā ar iesniegumam pievienoto deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai "Roechling Industrial Liepaja" ir vidējais komersants. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 50%.


SEZ SIA "Lauma Medical"  laika posmā no 2023.gada 1.augusta līdz 2024.gada 30.jūnijam plāno realizēt projektu "Adīšanas iekārtas iegāde" par kopējo summu 60 000,00 eiro. Saskaņā ar iesniegumam pievienoto deklarāciju par komercdarbības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai "Lauma Medical" ir lielais komersants. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 40%.


LSEZ "Jensen Metal" SIA laika posmā no 2023.gada 17.jūlija līdz 2024.gada 30.jūnijam plāno realizēt projektu "Liekšanas iekārtas iegāde ražošanas jaudas palielināšanai" par kopējo summu 280 000,00 eiro. Saskaņā ar iesniegumam pievienoto deklarāciju par komercdarbības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai "Jensen Metal" ir lielais komersants. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 40%.


Līdz šim 2023. gadā noslēgti seši ieguldījumu līgumu par kopējo summu 3 891 458, 56 eiro.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja jautājumu par ilgtermiņa nomas tiesību līguma izbeigšanu ar SIA "Tolmets", kas saistīts ar  nekustamo īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 54 atsavināšanu un atbalstīja to. Vienlaikus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ilgtermiņa nomas līgumu ar nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 54 jauno īpašnieku SIA "Proventos".

Tāpat SEZ valde izskatīja un nolēma izbeigt ilgtermiņa nomas līgumu par nekustamo īpašumu Atmodas bulvārī 19C, kas balstīts uz iznomātāja rakstiski izteikto lūgumu.