SIA "Fixman", kurš Liepājā darbojas jau kopš 2013.gada, kad ierīkoja bērnu rotaļlaukumu Raiņa parkā, uzvarējis iepirkumā par vēl divu laukumu izveidi.

"Fixman" iepirkumā izvēlēts no četriem pretendentiem (konkursā piedalījās arī SIA "JLD", SIA "Jūrmalas Mežaparki", SIA "MK Dizains"), un tās piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko. Kopējā līgumcena par rotaļlaukuma ierīkošanu Krūmu ielas iekškvartālā un Eduarda Tisē ielā 57 ir 82 636,88 eiro (bez PVN).

Bērnu rotaļu laukuma "Putni" izveide Krūmu ielas iekškvartālā veicama šogad. Līguma izpildes laiks ir 80 dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Bērnu rotaļu laukuma "Ezers" izveide Eduarda Tisē ielā 57 veicama 2019.gadā pušu saskaņotā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.jūnijam.

Iepirkumā izvirzīti dažādi vides kritēriji, ekspluatācijas īpašības, kvalitāte, garantijas prasības.

Tāpat noteikts, ka piedāvājumam jābūt atšķirīgam, salīdzinājumā ar esošo rotaļu laukumu aprīkojumu. Piedāvātā rotaļu laukuma vizuālajam risinājumam jāiekļaujas apkārtējā vidē, veidojot estētisku pilsētas vidi.

Rūpnieciski ražotās rotaļu laukuma iekārtām jābūt ražotām sertificētā ražotnē un no sertificētiem materiāliem. Tām jānodrošina aizsardzība pret vandālismu un grafiti, kā arī pret klimatisko apstākļu negatīvu ietekmi uz rotaļu laukuma elementu un seguma kvalitāti.

Metāla un koka konstrukciju un detaļu garantijas termiņam jābūt pieci gadi, segumam – divi, kustīgajām detaļām – gads.

Deputāti jau pērnruden atbalstīja priekšlikumu par piecu jaunu rotaļlaukumu izveidi turpmākajos piecos gados.

Izvērtējot brīvās, pašvaldībai piederošās teritorijas, iedzīvotāju blīvumu un bērnu skaitu mikrorajonos, kā arī saņemtos iedzīvotāju ierosinājumus, plānots izveidot bērnu rotaļu laukumus šādos zemesgabalos:
2018.gadā – Krūmu ielas iekškvartālā;
2019.gadā – zemesgabalā Eduarda Tisē ielā 57;
2020.gadā – vēl neizraudzītā zemesgabalā Karostā;
2021.gadā – zemesgabalā Aisteres ielā 1;
2022.gadā – zemesgabalā Vērgales ielā 3.

Viena bērnu rotaļu laukuma izbūvei tika atvēlēti 50 000 eiro. Veicot tirgus izpēti, noskaidrots, ka par šādu summu var izveidot aptuveni 160 m2 lielu laukumu. Katram laukumam plānots uzstādīt segumu, vairākas iekārtas dažāda vecuma bērniem un labiekārtojuma elementus – soliņus, atkritumu urnu, nožogojumu.

Lai dažādotu pilsētas mikrorajonu bērnu rotaļu laukumus, katram laukumam piešķirts savs tematiskais nosaukums: putni; ezers; mežs u.c.

Laukumi tiks finansēti no pašvaldības budžets.