Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) SIA "Pumac Liepaja" plāno ierosināt nekustamā īpašuma Kapsēdes iela 4 atsavināšanu.

Kā skaidroja SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš, tā kā "Pumac Liepaja" ir izpildījusi nomas līgumā ar SEZ noteiktās saistības, SEZ valde nolēmusi atbalstīt uzņēmuma izteikto vēlmi.

Starp Liepājas SEZ pārvaldi un SIA Pumac Liepaja" līgums par nekustamā īpašuma Kapsēdes iela 4 nomu noslēgts 2013.gada 11.jūnijā. Līguma darbības termiņš ir līdz 2043.gada 14.jūnijam. Nomas līguma mērķis ir ražošanas ēku un uzglabāšanas laukuma būvprojekta izstrāde un realizācija, kā arī cita nomnieka komercdarbības veikšana.

Līdz 2015.gada 1.septembrim "Pumac Liepaja" uzbūvēja un nodeva ekspluatācijā ražošanas ēkas, tādējādi izpildot līguma saistības. "Pumac Liepaja" īpašuma tiesības uz būvēm ir nostiprinātas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā.

Tā kā zemesgabals Kapsēdes iela 4 nav nepieciešams SEZ pārvaldes funkciju īstenošanai un saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu, SEZ valde nolēma piekrist zemesgabala Kapsēdes iela 4 atsavināšanas procedūras uzsākšanai, par ko paziņots Liepājas pašvaldībai.

"Pumac Liepaja" jau pieder zemesgabals Kapsēdes ielā 2.