Ar Liepājas domes lēmumu akciju sabiedrībai "Sadales tīkls" uz pieciem gadiem iznomāti vairāki zemesgabali dažādu energoapgādes objektu uzturēšanai.

"Sadales tīklam" iznomāta zemesgabala Cieceres ielā 18 daļa 36,4 kv.m platībā ēkas Ezerlīču ielā 12 un tajā esošā energoapgādes objekta TP-1219 ekspluatācijai, remontam, rekonstrukcijai un renovācijai.

Zemesgabala Miera ielā 40/42 daļa 61 kv.m platībā iznomāta ēkas Miera ielā 42A un tajā esošā energoapgādes objekta TP-1288 ekspluatācijai, remontam, rekonstrukcijai un renovācijai.

Zemesgabala Evalda Rimbenieka ielā 1 daļa 30 kv.m platībā iznomāta ēkas Evalda Rimbenieka ielā 1A un tajā esošā energoapgādes objekta TP-123 ekspluatācijai, remontam, rekonstrukcijai un renovācijai.

Zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 12/18 daļa 56,9 kv.m platībā iznomāta ēkas Ģenerāļa Baloža ielā 6B un tajā esošā energoapgādes objekta TP-1492 ekspluatācijai, remontam, rekonstrukcijai un renovācijai.

Saskaņā ar domes lēmumu nomnieks maksā nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, atbilstoši iznomātajai platībai, kā arī papildus nomas maksai maksā valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli.

Nomnieks arī atbild par visu zemesgabala daļā esošo pazemes un virszemes inženiertehnisko apgādes tīklu saglabāšanu, kā arī nodrošina ekspluatācijas dienestu darbiniekiem iespēju brīvi tiem piekļūt.

Saskaņā ar domes saistošajiem noteikumiem nomnieks arī nodrošina iznomātās vietas un tās apkārtnes uzkopšanu un par saviem līdzekļiem uztur objektus labā kārtībā, veic to regulāru apkopi un novērš radušos vizuālos bojājumus ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no to rašanās brīža.